ANDRA KRÖNIKEBOKEN

KAPITEL 31

Hiskias tempelreform

1 När allt detta var avslutat drog alla israeliter som varit där ut till Judas städer. De krossade stoderna, högg ner asherapålarna och rev ner offerhöjderna och altarna i hela Juda, Benjamin, Efraim och Manasse tills de förstört allt. Sedan återvände alla Israels söner till sina städer, varje man till sin egendom.

2 Hiskia återupprättade prästernas och leviternas avdelningar utifrån deras tillhörighet till någon avdelning. De fick sina bestämda uppgifter, att frambära brännoffer och fredsoffer eller att tjäna i portarna till Herrens boning där de skulle tacka och lovsjunga. 3 Kungen gav en del av det han ägde till brännoffren: brännoffren morgon och kväll och brännoffren på sabbater, nymånader och högtider, så som det är föreskrivet i Herrens lag. 4 Han befallde Jerusalems invånare att ge prästerna och leviterna deras andel, så att de kunde ägna sig åt Herrens lag. 5 Så fort befallningen blev känd gav Israels söner rikliga förstlingsgåvor av säd, vin, olja, honung och av allt vad marken gav. De förde också fram tionde med överflöd av allt. 6 Och de israeliter och judeer som bodde i Judas städer förde fram tionde av kor och får, samt tionde av de heliga gåvor som helgats åt Jahve deras Gud. Allt lade de i högar. 7 I tredje månaden började de lägga upp högarna. I sjunde månaden var de färdiga. 8 När Hiskia och furstarna kom för att se högarna, välsignade de Herren och hans folk Israel. 9 Hiskia ställde frågor till prästerna och leviterna angående högarna. 10 Då svarade översteprästen Asarja av Sadoks hus: ”Efter att folket började föra fram offergåvor till Herrens tempel har vi ätit oss mätta och ändå fått mycket över. För Herren har välsignat sitt folk, så att detta överflöd finns kvar.”

11 Hiskia påbjöd då att Herrens tempel skulle förses med förrådsrum. Och så skedde. 12 De förde troget in dit offergåvorna, tiondet och de heliga gåvorna. Leviten Konanja hade huvudansvaret för arbetet, och hans närmaste man var brodern Shimei. 13 Under Konanja och hans bror Shimei stod tjänstemän: Jehiel, Asasja, Nahat, Asael, Jerimot, Josabad, Eliel, Jismakja, Mahat och Benaja. De var utsedda av kung Hiskia och Asarja, fursten i Guds tempel. 14 Leviten Kore, Jimnas son, var dörrvakt på östra sidan. Han hade ansvaret för de frivilliga gåvorna åt Gud och skulle fördela Herrens offergåvor och de högheliga gåvorna. 15 Hans assistenter i präststäderna var Eden, Minjamin, Jeshua, Shemaja, Amarja och Shekanja. De delade troget ut gåvorna till sina bröder efter deras avdelningar, lika för gamla och unga. 16 Undantagna var de i släktregistren upptecknade av mankön som var tre år eller mer, som infann sig i Herrens tempel för att dagligen utföra de bestämda sysslorna, enligt de åligganden de hade efter sina avdelningar. 17 Prästernas släktregister var upptecknade efter deras familjer, och leviterna var upptecknade efter de som var tjugo år eller mer, enligt deras åligganden och avdelningar. 18 De skulle upptecknas i släktregistret med alla sina spädbarn, hustrur, söner och döttrar, allesammans, för de hade troget avskilt sig själva som heliga. 19 För de präster, Arons söner, som bodde på landsbygden utanför städerna fanns i varje stad namngivna män som skulle dela ut andelarna åt alla av mankön bland prästerna och åt alla de leviter som var upptecknade i släktregistret.

20 Så gjorde Hiskia i hela Juda. Han gjorde det som var gott, rätt och sant inför Jahve sin Gud. 21 I allt han tog sig för, vare sig det gällde tjänsten i Guds tempel eller lagen och budorden, sökte han sin Gud helhjärtat. Och han lyckades väl i det han gjorde.

Nästa

Föregående

© Ragnar Blomfelt