ANDRA KRÖNIKEBOKEN

KAPITEL 29

Hiskia kung i Juda

1 Hiskia var tjugofem år när han blev kung. Han regerade tjugonio år i Jerusalem. Hans mor hette Abia, dotter till Sakarja. 2 Hiskia gjorde det som var rätt i Herrens ögon, precis som hans far David.

Templet renas och återinvigs

3 I Hiskias första regeringsår, i första månaden, öppnade han dörrarna till Herrens tempel och restaurerade dem. 4 Han lät hämta prästerna och leviterna och samlade dem på Östra torget, 5 och sa: ”Lyssna på mig, leviter! Helga nu er själva och helga templet till Jahve, era fäders Gud. Och för bort orenheten ur helgedomen. 6 Våra fäder var trolösa. De gjorde det som var ont i Jahves, vår Guds, ögon. De övergav honom. De vände sitt ansikte bort ifrån Herrens boning och vände ryggen till. 7 Och de stängde dörrarna till förhallen och släckte lamporna. De tände ingen rökelse och frambar inga brännoffer i helgedomen åt Israels Gud. 8 Därför kom Herrens vrede över Juda och Jerusalem. Han har gjort dem till ett avskräckande exempel, till häpnad och förakt. Detta kan ni själva bevittna. 9 Se! Våra fäder har fallit för svärd, och våra söner, döttrar och hustrur är i fångenskap på grund av detta. 10 Men nu ligger det på mitt hjärta att sluta ett förbund med Jahve, Israels Gud, för att hans brinnande vrede ska vända sig ifrån oss. 11 Så var nu inte oberörda, mina söner, för Herren har utvalt er att stå i hans närhet och tjäna honom, till att vara hans tjänare och tända rökelse.”

12 Då reste sig leviterna: av Kehats ätt Mahat, Amasajs son, och Joel, Asarjas son, av Meraris ätt Kish, Abdis son, och Asarja, Jehallelels son, av Gershons ätt Joa, Simmas son, och Eden, Joashs son, 13 av Elisafans ätt Shimri och Jeguel, av Asafs ätt Sakarja och Mattanja, 14 av Hemans ätt Jehuel och Shimei samt av Jedutuns ätt Shemaja och Ussiel. 15 De samlade sina bröder och helgade sig. De gick sedan för att rena Herrens tempel, så som kungen hade befallt i enlighet med Herrens ord. 16 Så prästerna gick in i det inre av Herrens hus för att rena det. All orenhet som de fann i Herrens tempel bar de ut på förgården. Där tog leviterna emot det och bar ut det till Kidrondalen. 17 De började helgandet på första dagen i första månaden. På åttonde dagen i månaden hade de hunnit till Herrens förhall. De helgade sedan Herrens hus under åtta dagar. På sextonde dagen i första månaden var de färdiga. 18 Då gick de in till kung Hiskia och sa: ”Vi har renat hela Herrens hus, brännofferaltaret med tillbehör, och bordet med närvarobrödet med tillbehör. 19 Alla de föremål som kung Ahas under sin regering i trolöshet förkastade har vi återställt och helgat. De är nu placerade framför Herrens altare.”

20 Tidigt nästa morgon samlade kung Hiskia stadens furstar och gick upp till Herrens tempel. 21 De förde fram sju tjurar, sju baggar, sju lamm och sju bockar som syndoffer för kungadömet, helgedomen och för Juda. Kungen befallde Arons söner, prästerna, att offra dem på Herrens altare. 22 De slaktade tjurarna, och prästerna tog blodet och stänkte det på altaret. De slaktade baggarna och stänkte blodet på altaret. De slaktade lammen och stänkte blodet på altaret. 23 Sedan förde de fram syndofferbockarna inför kungen och församlingen. De lade händerna på dem. 24 Prästerna slaktade dem och bar fram blodet som ett syndoffer på altaret till försoning för hela Israel. För kungen hade befallt att dessa brännoffer och syndoffer skulle offras för hela Israel.

25 Han ställde upp leviterna i Herrens tempel med cymbaler, lyror och harpor, enligt befallning från David och kungens siare Gad och profeten Natan. För det var Herren som hade befallt detta genom sina profeter. 26 Leviterna ställde upp sig med Davids instrument, och prästerna med trumpeterna. 27 Hiskia befallde att brännoffret skulle frambäras på altaret. Samtidigt som offret frambars började sången till Herren att ljuda tillsammans med trumpeterna, med ackompanjemang av instrument från Israels kung David. 28 Hela församlingen tillbad. Sångarna sjöng. Trumpeterna ljöd. Detta pågick tills brännoffret var slutfört. 29 När brännoffret var slutfört föll kungen och alla som var tillsammans med honom på knä och tillbad. 30 Kung Hiskia och furstarna påbjöd leviterna att lova Herren med Davids och siaren Asafs ord. De lovsjöng med glädje och böjde sig ner och tillbad.

31 Hiskia tog till orda: ”Ni har nu blivit vigda åt Herren. Träd fram med slaktoffer och tackoffer till Herrens tempel.” Så församlingen förde fram slaktoffer och tackoffer. Alla med villigt hjärta kom med brännoffer. 32 Antalet brännofferdjur som församlingen förde fram var 70 tjurar, 100 baggar och 200 lamm. Allt detta var till brännoffer åt Herren. 33 De heliga gåvorna utgjordes av 600 tjurar och 3000 får. 34 Men prästerna var för få för att kunna flå alla brännofferdjuren. Därför hjälpte deras bröder leviterna dem tills arbetet var färdigt och prästerna hade helgat sig. För leviterna var mer angelägna än prästerna att helga sig. 35 Till den stora mängden brännoffer kom därtill fettstyckena från fredsoffren samt dryckesoffren som hörde till brännoffren. Så återupprättades tjänsten i Herrens tempel. 36 Hiskia och allt folket gladde sig över vad Gud hade gjort för folket. Allt hade inträffat så plötsligt.

Nästa

Föregående

29. Jfr 2 Kung 18-20.

29:1. Hiskia. Betyder ’Jahve är min styrka’. Han var kung 715-686 f. Kr. (Samregerade med sin far Ahas från 729 f. Kr.)

© Ragnar Blomfelt