ANDRA KRÖNIKEBOKEN

KAPITEL 26

Ussia (Asarja) kung i Juda

1 Allt folket i Juda tog Ussia till kung efter hans far Amasja. Ussia var då sexton år. 2 Det var han som återuppbyggde Elot och lade det under Juda, efter att kungen gått till vila bland sina fäder. 3 Ussia var sexton år när han blev kung. Han regerade femtiotvå år i Jerusalem. Hans mor hette Jekolja och var från Jerusalem. 4 Ussia gjorde det som var rätt i Herrens ögon, precis som hans far Amasja. 5 Han sökte Gud så länge Sakarja levde, han som förstod Guds syner. Så länge han sökte Herren lät Gud det lyckas väl för honom.

6 Ussia drog ut och krigade mot filisteerna. Han rev ner stadsmurarna i Gat, Jabne och Ashdod. Han byggde städer i Ashdods område och bland filisteerna. 7 Gud hjälpte honom mot filisteerna, mot de araber som bodde i Gur-Baal, och mot meuniterna. 8 Ammoniterna fick erlägga tribut till Ussia. Och hans rykte sträckte sig till Egypten, för han blev mycket mäktig.

9 Ussia byggde torn i Jerusalem vid Hörnporten, Dalporten och Vinkeln, och befäste dem. 10 Han byggde torn i öknen och högg ut många brunnar, eftersom han ägde stora hjordar både i Låglandet och på slätten. I bergsbygden och på de bördiga fälten hade han bönder och vingårdsarbetare, eftersom han hade tycke för jordbruk.

11 Ussia hade en krigsberedd armé. Den drog ut i avdelningar som mönstrats och räknats av skrivaren Jeguel och förmannen Maaseja under ledning av Hananja, en av kungens befälhavare. 12 Familjeöverhuvudena som var tappra krigsmän var totalt 2600. 13 De förde befäl över en armé på 307500 man. Det var en väldig krigsstyrka som bistod kungen mot fienden. 14 Hela armén utrustade Ussia med sköldar, spjut, hjälmar, pansar, bågar och slungstenar. 15 I Jerusalem lät han tillverka krigsmaskiner som var uttänkta av begåvade män. De placerades på tornen och murhörnen för att skjuta iväg pilar och stora stenar. Ryktet om honom spreds vida omkring, för han fick extraordinär hjälp så att han erhöll stor makt.

Ussia syndar

16 Men när Ussia fått denna makt blev han högmodig, till eget fördärv. Han handlade trolöst mot Jahve sin Gud: han gick in i Herrens tempel för att tända rökelse på rökelsealtaret. 17 Då gick prästen Asarja in efter honom med åttio av Herrens präster, modiga män. 18 De konfronterade kung Ussia och sa: ”Ussia, det ankommer inte dig att tända rökelse åt Herren. Det är prästerna, Arons söner, som är helgade att tända rökelse. Lämna helgedomen! För du har handlat trolöst. Detta ska inte ge dig ära från Jahve Gud.” 19 Då blev Ussia ursinnig där han stod med ett rökelsekar i handen för att tända rökelse. Men just som han rasade mot prästerna inne i Herrens tempel bredvid rökelsealtaret, slog lepra ut på hans panna inför prästerna. 20 Översteprästen Asarja och alla prästerna tittade på honom och såg då att han hade lepra i pannan. De drev genast ut honom därifrån. Själv skyndade han också ut eftersom Herren hade rört honom. 21 Kung Ussia var sedan leprasjuk till sin dödsdag och levde i ett avskilt hus eftersom han hade lepra. Han var bannlyst från Herrens tempel. Hans son Jotam förestod kungens hus och styrde över folket i landet.

22 Ussias verksamhet i övrigt, från början till slut, är nedtecknat av profeten Jesaja, Amos son. 23 Ussia gick till vila hos sina fäder och begravdes bland dem på det gravfält som tillhörde kungarna, för de sa: ’Han hade lepra.’ Hans son Jotam blev kung efter honom.

Nästa

Föregående

26. Jfr 2 Kung 15:1-7.

26:1. Ussia (Asarja) var kung 792-739 f. Kr. Ussia betyder ’Jahve är min styrka’.

26:2. Elot. Nutida Eilat.

26:5. Sakarja. Inte han som förekommer i 24:20-21, och inte författaren till Sakarja bok.

26:16. blev han högmodig. Jfr Ords 16:18, 18:12.

26:18. Enligt lagen var det endast prästerna som skulle tända rökelse, 2 Mos 30:7-9, 4 Mos 16:39-40. Religiösa handlingar kan i människors ögon vara något gott, men de är något ont i Guds ögon om de går emot hans uttryckliga vilja i Skrifterna.

26:22. profeten Jesaja. Han kallades till tjänst det år Ussia dog, Jes 6:1.

© Ragnar Blomfelt