ANDRA KRÖNIKEBOKEN

KAPITEL 24

Kung Joash restaurerar templet

1 Joash var sju år när han blev kung. Han regerade fyrtio år i Jerusalem. Hans mor hette Sibja och var från Beer-Sheba. 2 Joash gjorde det som var rätt i Herrens ögon så länge prästen Jojada levde. 3 Jojada tog två hustrur åt honom, och han fick söner och döttrar.

4 Efter en tid beslutade Joash att restaurera Herrens tempel. 5 Han samlade prästerna och leviterna och sa till dem: ”Ge er ut till Judas städer och samla år för år in pengar från hela Israel för att reparera er Guds tempel. Och skynda på!” Men leviterna tog det lugnt. 6 Då kallade kungen till sig översteprästen Jojada och sa: ”Varför har du inte sett till att leviterna kräver in från Juda och Jerusalem den skatt till vittnesbördets tält som Herrens tjänare Mose har ålagt Israels församling?” 7 Den onda kvinnan Ataljas söner hade nämligen brutit ner Guds tempel, och även använt allt som var helgat för Herrens tempel till baalerna.

8 På kungens befallning gjordes en kista som ställdes utanför porten till Herrens tempel. 9 Och det utropades i Juda och Jerusalem att den skatt som Guds tjänare Mose hade ålagt Israel i öknen skulle erläggas åt Herren. 10 Alla furstarna och allt folket kom då glada med sina pengar som de kastade i kistan tills allt var insamlat. 11 Närhelst leviterna förde kistan till kungens granskningsmän och de fann att det fanns mycket pengar i den, kom kungens sekreterare och översteprästens tjänsteman och tömde kistan, varefter den bars åter till sin plats. Så gjordes dagligen och det blev insamlat rikligt med pengar, 12 som kungen och Jojada överlämnade åt de män som skulle utföra arbetet på Herrens tempel. De lejde också stenhuggare och hantverkare för att restaurera Herrens tempel, samt järn- och kopparsmeder. 13 Arbetarna utförde sitt jobb med flinka händer. De återställde Guds tempel i ursprungligt och förstärkt skick. 14 När arbetet var färdigt bar de resten av pengarna till kungen och Jojada, som av pengarna tillverkade föremål till Herrens tempel, både för gudstjänsten och offren, skålar och andra föremål av guld och silver. Så länge Jojada levde frambars ständigt varje dag brännoffer i Herrens tempel.

15 Jojada blev gammal och mätt av dagar. Han dog vid en ålder av 130 år. 16 Han begravdes i Davids stad bland kungarna, för han hade gjort gott i Israel, för Gud och hans tempel.

Avfall. Sakarja mördas

17 Efter Jojadas död kom Judas furstar och föll ner för kungen, och han lyssnade till dem. 18 Och de övergav Jahves, sina fäders Guds, tempel och dyrkade asherapålarna och avgudarna. Då kom Guds vrede över Juda och Jerusalem på grund av dessa synder.

19 Gud sände profeter till dem för att vända dem åter till Herren. Profeterna varnade dem, men de vägrade lyssna.

20 Sakarja, prästen Jojadas son, blev iklädd Guds Ande. Han steg fram inför folket och sa: ”Så säger Gud: Varför bryter ni mot Herrens bud? Det kommer inte att gå er väl. Eftersom ni har övergett Herren, har han övergett er.” 21 De konspirerade mot honom. Och på kungens befallning stenade de Sakarja på förgården till Herrens tempel. 22 Kung Joash tänkte inte på den godhet som Sakarjas far Jojada hade visat honom utan dödade hans son. I sin dödsstund sa Sakarja: ”Må Herren bevittna och hämnas!”

Joash mördas

23 Efter ett år marscherade arameernas här mot Joash. De kom till Juda och Jerusalem och utrotade alla furstar bland folket. Allt krigsbyte sände de till kungen i Damaskus. 24 Arameernas här var liten, likväl gav Herren en mycket stor armé i deras hand eftersom folket hade övergett Jahve, sina fäders Gud. Så fick arameerna verkställa domen över Joash.

25 När arameerna gav sig av lämnade de Joash svårt sårad. Hans tjänare sammansvor sig mot honom eftersom han hade slaktat prästen Jojadas söner. De mördade Joash på hans bädd. Så han dog och begravdes i Davids stad, men inte i kungagravarna. 26 De som sammansvor sig mot honom var Sabad, son till ammonitiskan Shimeat, och Josabad, son till moabitiskan Shimrit.

27 Angående Joashs söner och de många profetiorna mot honom och återuppbyggnaden av Guds tempel, så är allt det nedtecknat i ’Kommentarerna till Kungaboken’. Hans son Amasja blev kung efter honom.

Nästa

Föregående

24. Jfr 2 Kung 12.

24:1. Joash var kung 835-795 f. Kr.

24:6. som Herrens tjänare Mose har ålagt Israels församling. 2 Mos 30:11-16.

© Ragnar Blomfelt