ANDRA KRÖNIKEBOKEN

KAPITEL 11

Rehabeam befäster sitt kungadöme

1 När Rehabeam kom till Jerusalem mobiliserade han Judas och Benjamins hus, 180000 utvalda krigsmän. De skulle strida mot Israel och återupprätta kungadömet åt Rehabeam. 2 Men Herrens ord kom till gudsmannen Shemaja: 3 ”Säg till Rehabeam, Salomos son, kung av Juda, och till alla israeliter i Juda och Benjamin: 4 ”Så säger Herren: Dra inte upp för att strida mot era bröder. Varje man ska återvända hem, för det som hänt är från mig.” De lyssnade till Herrens ord och avstod från att dra ut mot Jerobeam.

5 Rehabeam bodde i Jerusalem. Han byggde om städer i Juda till befästa platser. 6 Han byggde om Betlehem, Etam, Tekoa, 7 Bet-Sur, Soko, Adullam, 8 Gat, Maresha, Sif, 9 Adorajim, Lakish, Aseka, 10 Sorga, Ajalon och Hebron. Dessa befästa städer låg i Juda och Benjamin. 11 Han gjorde befästningarna starka, insatte befälhavare och lade upp förråd av livsmedel, olja och vin. 12 Varje stad försåg han med sköldar och spjut. Han befäste dem mycket starkt. Juda och Benjamin var hans.

Prästerna och leviterna går till Juda

13 Prästerna och leviterna i hela Israel gick över till Rehabeam från alla sina områden. 14 För leviterna övergav sina betesmarker och sina andra besittningar och begav sig till Juda och Jerusalem, eftersom Jerobeam och hans söner hindrade dem att tjäna Herren som präster. 15 Jerobeam anställde istället egna präster för offerhöjderna och bockgudarna och kalvarna som han hade gjort.

16 Och de från alla Israels stammar som var fast beslutna att söka Jahve, Israels Gud, följde leviterna till Jerusalem för att offra åt Jahve, sina fäders Gud. 17 I tre år stärkte de kungadömet i Juda och säkrade makten för Salomos son Rehabeam. För i tre år följde de i fotspåren på David och Salomo.

Rehabeams husfolk

18 Rehabeam tog Mahalat till hustru. Hon var dotter till Jerimot, Davids son, och till Abihajil, dotter till Eliab, Jishajs son. 19 Hon födde åt honom sönerna Jeush, Shemarja, och Saham. 20 Senare tog han Maaka, Absaloms dotter, till hustru. Hon födde åt honom Abia, Attaj, Sisa och Shelomit. 21 Rehabeam älskade Maaka, Absaloms dotter, mer än alla sina andra hustrur och bihustrur. Han hade tagit arton hustrur och sextio bihustrur, och blev far till tjugoåtta söner och sextio döttrar. 22 Rehabeam satte Abia, Maakas son, till huvud och ledare bland sina bröder, med avsikt att göra honom till kung. 23 Rehabeam handlade klokt och spred ut alla sina söner runt om i hela Judas och Benjamins land i alla befästa städer. Han gav dem rikligt underhåll och skaffade dem många hustrur.

Nästa

Föregående

11:15. kalvarna. Se 1 Kung 12:28-30.

11:21, 23. arton hustrur och sextio bihustrur … många hustrur. Se kommentar till 1 Sam 25:43.

© Ragnar Blomfelt