ANDRA JOHANNESBREVET

Introduktion
Hälsning

1 Från den Äldste. Till den utvalda frun och hennes barn som jag i sanning älskar, och inte bara jag utan alla som känner sanningen. 2 Vi älskar på grund av sanningen som förblir i oss och som ska vara med oss i evighet. 3 Nåd, barmhärtighet och fred ska vara med oss, från Gud Fadern och från Jesus Kristus, Faderns Son, i sanning och kärlek.

Kärleksbudet

4 Jag blev överlycklig när jag fann att en del av dina barn lever i sanningen efter det bud som vi mottog av Fadern. 5 Och nu vädjar jag till dig, min fru, att vi ska älska varandra. Vad jag skriver är inte ett nytt bud utan något vi haft från början. 6 Och detta är kärleken: att vi lever efter hans bud. Detta är det bud som ni har hört från början, att ni ska leva i det.

Förbli i Kristi lära

7 Många irrlärare har nämligen gått ut i världen. De bekänner inte att Jesus Kristus har kommit som verklig människa. Där har ni Irrläraren och Antikrist. 8 Var uppmärksamma så att ni inte förlorar det vi har arbetat för utan får full lön. 9 Den som inte förblir i Kristi lära utan går utöver den, har inte Gud. Den som förblir i läran har både Fadern och Sonen. 10 Om någon kommer till er utan denna lära ska ni inte låta honom stiga in i huset och inte välkomna honom, 11 för den som välkomnar en sådan gör sig delaktig i hans onda gärningar.

Avslutande ord

12 Jag har mycket att skriva till er, men jag vill inte använda papper och bläck. Istället hoppas jag få komma till er och tala ansikte mot ansikte, så att vår glädje blir fullkomlig. 13 Din utvalda systers barn hälsar till dig.

Föregående     Nästa

Författare: Sannolikt aposteln Johannes. Se även inledningskommentar till Johannesevangeliet. Brevets datering: 80- eller 90-talet e.Kr. Introduktion.

1den Äldste, en titel som Johannes tillämpade på sig själv och som syftar både på att han var församlingsledare (Tit 1:5, 7) och att han nu var en mycket gammal och ryktbar apostel. den utvalda frun, sannolikt en lokal församling. hennes barn, de troende i församlingen.

3Nådfred, se kommentar till Rom 1:7.

4en del av dina barn, betyder möjligen att andra i församlingen låtit sig vilseledas (jfr v. 7-11, 1 Joh 2:18-19, 4:1).

6lever efter hans bud, se kommentar till 1 Joh 2:3. i det, avser både ”sanningen” (v. 4) och ”kärleken”.

7De bekänner inte att Jesus Kristus har kommit som verklig människa. Dvs de förnekar att Messias (Kristus), Guds Son, blev inkarnerad. Att förneka att Gud blev människa är ett vanligt kännetecken för irrläror. Se även 1 Joh 4:2 med kommentar. Antikrist, se kommentar till 1 Joh 2:18.

7. ”som verklig människa.” Alternativ översättning: i köttet.

8full lön, jfr 1 Joh 3:2-3, Matt 5:12, 16:27, 1 Kor 3:8, Upp 11:18, 22:12

9Kristi lära, avser evangeliernas budskap, och då särskilt Jesu lära om kärleken, v. 5, Joh 13:1-17, 34-35, Matt 5:43-44, 22:37-40. Kristi lära avser också Jesu indirekta undervisning genom de övriga breven i NT (Joh 16:13-14). Med Kristi lära avses samtidigt läran om Kristus – Kristologi (se t.ex. 1 Joh 2:22-23, 4:2, 15, 5:20, Joh 1:1-5, 4:25-26, 5:19-47, 8:23-25, 58, 10:30, 14:10-11, 17:1-3, 20:30-31).

9. ”Kristi lära.” Alternativ översättning: läran om Kristus.

10huset, där församlingen var samlad. Det fanns ännu inga ”kyrkor” utan man samlades vanligtvis i olika hem.

13Din utvalda systers barn, avser sannolikt församlingen på den plats där aposteln Johannes verkade när han skrev detta brev.

Föregående     Nästa


© Ragnar Blomfelt