FÖRSTA SAMUELSBOKEN

KAPITEL 12

Samuels avskedstal

1 Samuel sa till hela Israel: ”Jag har lyssnat till precis allt ni sagt mig. Jag har gett er en kung. 2 Nu är det kung Saul som ska leda er. Jag är gammal och grå och mina söner är ibland er. Jag har lett er från min ungdom till denna dag. 3 Se, här står jag nu. Vittna nu mot mig inför Herren och hans smorde. Har jag tagit någons oxe eller åsna? Har jag kränkt eller förtryckt någon? Har jag tagit mutor av någon för att sedan blunda? Då ska jag ersätta det.” 4 De svarade: ”Du har varken kränkt oss, förtryckt oss eller tagit något från någon.” 5 Då sa han till dem: ”Herren och hans smorde är i dag vittne mot er, att ni inte funnit något att anklaga mig för.” De svarade: ”Han är vittne.”

6 Samuel sa till folket: ”Det var Herren som utsåg Mose och Aron och förde era fäder upp från Egypten. 7 Ställ er nu här så att jag kan döma er inför Herren angående alla rättfärdiga handlingar som Herren gjort med er och era fäder. 8 När Jakob hade kommit till Egypten ropade era fäder till Herren, och han sände Mose och Aron. De förde era fäder ut från Egypten och lät dem få bo på denna plats. 9 Men de glömde Jahve sin Gud. Då gav han dem i händerna på Sisera, Hasors befälhavare, och filisteerna och den moabitiske kungen. Dessa drog ut i krig mot dem.

10 Sedan ropade de till Herren: Vi har syndat, för vi har övergett Jahve och dyrkat baalerna och astarterna. Men rädda oss nu från våra fienders händer så ska vi tjäna dig. 11 Då sände Herren Jerubbaal, Bedan, Jefta samt Samuel, och räddade er från fienderna runt omkring, så att ni kunde bo tryggt. 12 Men när ni såg att Nahash, ammoniternas kung, kom emot er, sa ni till mig: ’Nej, vi vill att en kung regerar över oss!’ – fastän Jahve er Gud är er kung. 13 Se, här är nu den kung som ni valt och som ni bad om. Herren har satt en kung över er. 14 Om ni fruktar Herren, tjänar honom, lyssnar på honom, och inte är upproriska mot det Herren säger, då följer både ni och kungen som regerar över er, Jahve er Gud. 15 Men om ni inte lyssnar på Herren utan är upproriska mot det Herren säger, då ska Herrens hand vara mot er liksom mot era fäder. 16 Ta er i akt och se det stora som Herren ska göra i er åsyn. 17 Är det inte nu tiden för veteskörden? Jag ska ropa till Herren att han ska sända åska och regn. Då ska ni förstå och se att det i Herrens ögon var en stor ondska när ni begärde en kung.” 18 Samuel ropade till Herren, och Herren sände åska och regn den dagen. Då greps folket av stor fruktan för Herren och för Samuel.

19 Och allt folket sa till Samuel: ”Be till Jahve din Gud för dina tjänare så att vi inte dör. För till alla våra synder har vi lagt det onda att vi begärde en kung.” 20 Samuel sa till folket: ”Var inte rädda. Ni har gjort allt detta onda. Vänd er bara inte bort från Herren utan tjäna Herren av hela ert hjärta. 21 Vänd er inte bort för att ränna efter tomma avgudar som varken kan hjälpa eller befria, för de är intighet. 22 För sitt stora namns skull ska Jahve inte förskjuta sitt folk, eftersom det behagat honom att göra er till sitt folk. 23 Jag för min del tänker aldrig synda så mot Herren att jag upphör att be för er. Jag vill istället lära er den goda och rätta vägen. 24 Se bara till att ni fruktar Herren och tjänar honom troget av hela ert hjärta. Beakta det stora han gjort med er! 25 Men om ni fortsätter att begå onda handlingar ska både ni och er kung gå under.”

Nästa

Föregående

© Ragnar Blomfelt