FÖRSTA KUNGABOKEN

KAPITEL 9

Gud visar sig på nytt för Salomo

1 Det hände efter att Salomo hade byggt färdigt Herrens tempel, kungapalatset och allt annat han längtat och önskat få göra. 2 Då visade sig Herren för Salomo en andra gång, så som han hade visat sig för honom i Gibeon. 3 Herren sa: ”Jag har lyssnat till din bön och vädjan som du framburit till mig. Jag har helgat detta tempel som du byggt och placerat mitt namn där för evigt. Mina ögon och mitt hjärta ska alltid vara där. 4 Om du vandrar rättrådigt och uppriktigt inför mig så som din far David, och gör allt som jag befallt dig och håller mina stadgar och föreskrifter, 5 då ska jag befästa din kungatron över Israel för evigt. Det lovade jag din far David när jag sa: ’Du ska aldrig sakna en man på Israels tron.’

6 Men om ni och era söner viker av och inte följer mig och inte håller de bud och stadgar jag lagt framför er, utan går iväg och tjänar andra gudar och tillber dem, 7 då ska jag avlägsna Israel ur landet som jag gav dem, och templet som jag helgat åt mitt namn ska jag bannlysa från mitt ansikte, och Israel ska bli ett ordspråk och en nidvisa bland alla folk. 8 Fastän detta tempel nu är upphöjt ska alla som då går förbi förfäras och vissla. De ska undra varför Herren har gjort så mot detta land och mot detta tempel. 9 Folk ska svara: Därför att de övergav Jahve sin Gud som hade fört deras fäder ut från Egypten, och höll sig till andra gudar och tillbad och tjänade dem. Därför sände Herren all denna ofärd över dem.”

Kung Hirams städer

10 Efter att Salomo i tjugo år hade byggt på de två husen, Herrens tempel och kungapalatset, 11 gav kung Salomo tjugo städer i Galileen åt kung Hiram av Tyros. För Hiram hade försett honom med cederträ, cypressträ och guld, så mycket han önskade. 12 Men när Hiram lämnade Tyros för att se städerna som Salomo hade gett honom, gillade han dem inte. 13 Han sa: ”Vad är det för städer du gett mig, min broder?” Han kallade dem Kabul-landet, som de heter än i dag.

14 Hiram hade sänt drygt fyra ton guld till kungen.

Salomos tvångsarbetare

15 Så förhöll det sig med det tvångsarbete som kung Salomo införde för att bygga Herrens tempel, sitt eget hus, terrassen, Jerusalems murar, Hasor, Megiddo och Gezer. 16 Farao, Egyptens kung, hade angripit och erövrat Gezer. Han tände eld på staden och dödade kanaaneerna som bodde där. Sedan gav han staden som hemgift åt sin dotter, Salomos hustru. 17 Så Salomo byggde upp Gezer, Nedre Bet-Horon, 18 Baalat och Tamar i öknen där i landet, 19 och alla förrådsstäder och städer för vagnar och hästar. Han byggde vadhelst han önskade i Jerusalem, i Libanon, i hela det rike han härskade över. 20 Alla som återstod av amoreerna, hettiterna, periseerna, hiveerna och jebusiterna, dessa som inte var israeliter 21 – deras efterkommande som återstod i landet, eftersom Israels söner hade misslyckats att helt förinta dem – alla dessa gjorde Salomo till tvångsarbetare, vilket de är än i dag. 22 Men av Israels söner gjorde Salomo ingen till slav. De blev krigsmän, hans tjänare, befälhavare, officerare, och befäl för hans kavalleri. 23 Antalet överfogdar över Salomos arbeten var femhundrafemtio. Dessa befallde över arbetsfolket.

Salomos andra arbeten

24 Faraos dotter flyttade från Davids stad upp till det hus som Salomo hade byggt åt henne. Därefter byggde han terrassen.

25 Salomo frambar tre gånger om året brännoffer och fredsoffer på det altare som han byggt åt Herren, och han tände rökelse inför Herrens ansikte. Så fullbordade han templet.

26 Kung Salomo byggde också en flotta i Esjon-Geber, vid Elot på stranden av Röda havet, i Edom. 27 Till denna flotta sände Hiram erfarna sjömän av sitt folk som följde med Salomos folk. 28 De for till Ofir och hämtade därifrån drygt fjorton ton guld till kung Salomo.

Nästa

Föregående

9:1-9. Jfr 2 Krön 7:11-22.

9:7. då ska jag avlägsna Israel ur landet som jag gav dem. Vilket inträffade både på 700-talet och 500-talet f. Kr. genom assyriska och babyloniska fångenskapen.

9:10-28. Jfr 2 Krön 8.

9:10. Efter att Salomo i tjugo år byggt. Det var klart 946 f. Kr.

© Ragnar Blomfelt