FÖRSTA KUNGABOKEN

KAPITEL 7

Salomos palats

1 Salomo byggde på sitt palats i tretton år, sedan var hela palatset färdigt. 2 Han byggde Libanonskogshuset. Det var femtio meter långt, tjugofem meter brett och femton meter högt. Det hade fyra rader pelare av cederstammar med bjälkar av cederträ på pelarna. 3 Taket var täckt med cederträ över takbjälkarna, som vilade på fyrtiofem pelare, femton i varje rad. 4 Det fanns tre rader av fönsterkarmar, vända mot varandra i tre våningar.  5 Alla dörröppningar och dörrposter var fyrkantiga, öppningarna var vända mot varandra i tre våningar.

6 Han gjorde också pelarhallen. Den var tjugofem meter lång och femton meter bred. Framför den var det en förhall med pelare, med baldakin över dessa. 7 Han gjorde tronhallen, även kallad domshallen, där han skulle utöva rättskipning. Den var täckt med cederträ från golv till tak. 8 Det palats där han själv skulle bo byggde han på den andra gården, bakom förhallen, och den var byggd på samma sätt. Salomo byggde också ett hus åt faraos dotter som han tagit till hustru. Det liknade förhallen.

9 Allt detta var av dyrbara stenar som var uthuggna efter mått, sågade på yttre och inre ytor, från grunden upp till bjälkarna, och från yttersidan till den stora förgården. 10 Grunden var lagd med dyrbara och stora stenar som var fyra och fem meter långa. 11 Ovanpå dessa låg dyrbara stenar huggna efter mått, och cederträ. 12 Den stora förgården runt om var uppförd av tre varv huggen sten och ett varv huggna cederbjälkar. Så var det också runt den inre förgården till Herrens hus och runt förhallen.

Tempelföremål

13 Kung Salomo sände bud efter Hiram från Tyros. 14 Han var son till en änka av Naftalis stam. Hans far var en kopparsmed från Tyros. Hiram var full av visdom, insikt och kunskap vad gäller tillverkning av alla slags koppararbeten. Han kom till kung Salomo och utförde alla hans arbeten.

15 Hiram formade två kopparpelare. Den ena pelaren var nio meter hög, och en sex meter lång tråd mätte omkretsen av den andra pelaren. 16 Han gjorde två pelarhuvuden gjutna av koppar, som skulle placeras ovanpå pelarna, vardera två och en halv meter högt. 17 På pelarhuvudena ovanpå pelarna fanns nätlika utsmyckningar som bildade ett flätverk, samt kedjedekorationer, sju på varje pelarhuvud. 18 Han gjorde pelarna så att två rader gick runt om det ena flätverket som täckte pelarhuvudena, som höjde sig över granatäpplena. Likadant på båda. 19 Pelarhuvudena var formade som liljor och var två meter höga. De satt ovanpå pelarna inne i förhallen. 20 På båda pelarna fanns pelarhuvuden, upptill vid den bukformiga delen in mot flätverket. Granatäpplena var tvåhundra i rader runt om, över det andra pelarhuvudet. 21 Han reste pelarna vid förhallen till tempelsalen. Den pelare han reste på högra sidan gav han namnet Jakin, och den han reste på vänstra sidan gav han namnet Boas. 22 Överst var pelarna formade som liljor. Så fullbordades arbetet med pelarna.

23 Hiram gjorde havet i gjutet arbete. Det var fem meter från kant till kant, cirkelrunt och två och en halv meter högt. Ett femton meter långt snöre mätte omkretsen. 24 Under kanten satt fruktornament som omgav det och gick runt om havet. Det var fem meter brett. Fruktornamenten satt i två rader och var gjutna i ett stycke med det övriga.

25 Havet stod på tolv oxar. Tre oxar var vända mot varje väderstreck. Havet vilade ovanpå oxarna, och alla hade bakdelen vänd inåt. 26 Havets tjocklek var en handsbredd. Kanten var gjord som kanten på en bägare, formad som en utslagen lilja. Havet rymde drygt 40000 liter.

27 Han gjorde även tio behållare av koppar. Varje behållare var två meter långt, två meter brett och en och en halv meter högt. 28 Behållarna gjordes på följande sätt: De försågs med sidolister som hade sin plats mellan tvärslåarna. 29 På sidolisterna mellan tvärslåarna fanns lejon, tjurar och keruber, och likaså över tvärslåarna. Under lejonen och tjurarna var det blommönster. 30 Varje behållare hade fyra kopparhjul med kopparaxlar. De fyra fötterna hade bärarmar som var gjutna och satt under karet. Bredvid dem var det blommönster. 31 Öppningen för varje behållare var inuti kronan och tjugofem centimeter bred. Öppningen var rund och hade form av en sockel, och mätte sjuttiofem centimeter. Det fanns också ornament på öppningen. Men sidolisterna var fyrkantiga, inte runda. 32 De fyra hjulen satt under sidolisterna. Hjulaxlarna var fästa vid behållaren. Varje hjul mätte sjuttiofem centimeter. 33 Hjulen var formade som vagnshjul. Deras axlar, ringar, ekrar och nav var alla gjutna.

34 Fyra bärarmar fanns i de fyra hörnen på varje behållare. Bärarmarna var en del av behållaren. 35 Överst på varje behållare var en cirkelrund struktur som var tjugofem centimeter hög. Längst upp satt hållare och sidolister, gjorda i ett stycke med det. 36 På hållarnas ytor och på sidolisterna graverade han in keruber, lejon och palmer där utrymme fanns, samt blommönster runt om. 37 De tio behållarna var gjorda på samma sätt: samma gjutgods, mått och form.

38 Han gjorde tio tvättkar av koppar. Varje tvättkar rymde drygt åttahundra liter och mätte två meter. Till vart och ett av de tio behållarna gjordes ett tvättkar. 39 Han placerade fem av behållarna på högra sidan om templet och fem på vänstra sidan. Havet placerade han på templets högra sida mot sydost. 40 Hiram gjorde tvättkaren, skovlarna och skålarna.

Så slutförde Hiram allt det arbete han skulle göra åt kung Salomo för Herrens tempel: 41 två pelare och två klotformiga pelarhuvuden, de två flätverk som skulle täcka de båda klotformiga pelarhuvudena, 42 de fyrahundra granatäpplena till de båda flätverken, två rader granatäpplen till varje flätverk, för att täcka de båda klotformiga pelarhuvudena, 43 vidare de tio behållarna och de tio karen på behållarna, 44 havet – det var bara ett – och de tolv oxarna under havet, 45 samt askkärlen, skovlarna och skålarna. Alla dessa föremål, som Hiram gjorde åt kung Salomo för Herrens tempel, var av polerad koppar. 46 På Jordanslätten, mellan Suckot och Saretan, lät kungen gjuta det i lerformar. 47 Salomo vägde inte alla föremålen på grund av mängden. Så kopparens vikt blev ej fastställd.

48 Salomo gjorde alla föremål i Herrens tempel: guldaltaret, guldbordet där närvarobröden skulle ligga, 49 ljusstakarna, fem till höger och fem till vänster framför det allra heligaste. De var av rent guld, med blomornament, lampor och lamptänger av guld, 50 vidare faten, knivarna, skålarna, bägarna och fyrfaten av rent guld, och gångjärnen av guld till dörrarna in till det innersta av huset, det allra heligaste, och till de tempeldörrar som ledde till tempelsalen.

51 Så fullbordade kung Salomo alla arbeten för Herrens tempel. Salomo förde in dit vad hans far David hade helgat åt Herren: silvret, guldet och kärlen. Han lade in det i skattkamrarna i Herrens tempel.

Nästa

Föregående

7. Jfr 2 Krön 4.

© Ragnar Blomfelt