FÖRSTA KUNGABOKEN

KAPITEL 4

Salomos ämbetsmän

1 Kung Salomo regerade nu över hela Israel. 2 Dessa var hans högsta ämbetsmän: Asarja, Sadoks son, var präst. 3 Shishas söner Elihoref och Ahia var sekreterare. Joshafat, Ahiluds son, var kansler. 4 Benaja, Jojadas son, var överbefälhavare. Sadok och Abjatar var präster. 5 Asarja, Natans son, var förman över fogdarna. Sabud, prästen Natans son, var kungens förtrogne. 6 Ahishar var överförvaltare. Adoniram, Abdas son, var ansvarig för tvångsarbetet.

7 Salomo hade tolv fogdar över hela Israel. De sörjde för vad kungen och hans hus behövde. Var och en hade ansvar för en månad om året. 8 De hette: Ben-Hur i Efraims bergsbygd. 9 Ben-Deker i Makas, Shaalbim, Bet-Shemesh, Elon och Bet-Hanan. 10 Ben-Hesed i Arubbot, med Soko och hela Heferlandet. 11 Ben-Abinadab i hela Nafat-Dor. Hans hustru var Tafat, Salomos dotter. 12 Baana, Ahiluds son, i Taanak, Megiddo och i hela Bet-Shan vid Saretan nedanför Jisreel, från Bet-Shan till Abel-Mehola och bortom Jokmeam. 13 Ben-Geber i Ramot i Gilead. Han hade Manasses son Jairs byar i Gilead och landsträckan Argob i Bashan, sextio stora städer med murar och kopparbommar. 14 Ahinadab, Iddos son, i Mahanajim. 15 Ahimaas i Naftali. Även han hade tagit till hustru en dotter till Salomo, hon hette Basemat. 16 Baana, Hushajs son, i Asher och Alot. 17 Joshafat, Paruas son, i Isaskar. 18 Shimei, Elas son, i Benjamin. 19 Geber, Uris son, i Gilead. Det landet hade tillhört amoreerkungen Sichon och Bashans kung Og. Det var bara en fogde i det landet.

Salomos välstånd och visdom

20 Folket i Juda och Israel var talrikt som sanden vid havet. De åt och drack och var glada. 21 Salomo regerade över alla riken från Eufrat till filisteernas land och till Egyptens gräns. De betalade skatt och tjänade Salomo så länge han levde.

22 De livsmedel som Salomo behövde för varje dag var omkring fem ton fint mjöl och tio ton vanligt mjöl, 23 tio gödda oxar, tjugo valloxar och hundra får. Därtill hjortar, gaseller, rådjur och gödfåglar.

24 Han härskade över allt område väster om Eufrat, från Tifsa till Gaza, över alla kungar väster om floden. Och han hade fred på alla sidor runt om. 25 I Juda och Israel, från Dan till Beer-Sheba, satt varje man i trygghet under sin vinstock och sitt fikonträd, så länge Salomo levde.

26 Salomo hade 40 000 stallplatser för sina vagnshästar och 12 000 ryttare. 27 De tolv fogdarna sörjde var sin månad för kung Salomos behov och för alla som kom till kung Salomos bord. De såg till att ingenting fattades. 28 Och de förde i turordning säd och halm för hästarna och travarna till den plats där de befann sig.

29 Gud gav Salomo visdom och ett mycket stort förstånd, och så rikligt med omdöme som sanden på havets strand. 30 Salomos visdom överträffade alla österns söner och all visdom i Egypten. 31 Han var den visaste bland människor, visare än esraiten Etan och Mahols söner Heman, Kalkol och Darda. Ryktet om honom spred sig till alla omgivande folk. 32 Han framförde 3 000 ordspråk och 1 005 sånger. 33 Han talade om träden, från cedern på Libanon till isopen som växer ut ur muren. Han talade om fyrfotadjur, fåglar, kräldjur och fiskar. 34 De kom från alla folkslag för att lyssna till Salomos visdom, utsända från jordens alla kungar som hade hört om hans visdom.

Nästa

Föregående

4:32. ordspråk … sånger. Salomo är även författare till Ordspråksboken 1-29, Predikaren, möjligen Sångernas Sång samt en eller två psalmer (72, 127) i Psalmernas bok.

© Ragnar Blomfelt