FÖRSTA KRÖNIKEBOKEN

KAPITEL 9

Jerusalems folk efter exilen

1 Alla i Israel upptecknades i släktregister. De är uppskrivna i boken om Israels kungar. Juda deporterades till Babel på grund av sin otrohet. 2 De första som åter slog sig ner i sina besittningar och städer var vanliga israeliter, präster, leviter och tempeltjänare. 3 En del söner av Juda, Benjamin, Efraim och Manasse bodde i Jerusalem: 4 Utaj, son till Ammihud, son till Omri, son till Imri, son till Bani, en av sönerna till Peres, son av Juda. 5 Av shiloniterna: Asaja, den förstfödde, och hans söner. 6 Av Seras söner: Jeguel, och deras bröder, 690 personer. 7 Av Benjamins söner: Sallu, son till Meshullam, son till Hodavja, son till Hassenua, 8 Jibneja, son till Jerohams, Ela, son till Ussi, son till Mikri, och Meshullam, son till Shefatja, son till Reguel, son till Jibneja, 9 och deras bröder efter deras ättföljd, 956 personer. Alla dessa män var överhuvuden för sina familjer.

Prästerna

10 Av prästerna: Jedaja, Jojarib, Jakin, 11 Asarja, son till Hilkia, son till Meshullam, son till Sadok, son till Merajot, son till Ahitub, ledaren i Guds hus, 12 Adaja, son till Jeroham, son till Pashur, son till Malkia, och Maasaj, son till Adiel, son till Jasera, son till Meshullam, son till Meshillemit, son till Immer, 13 och deras bröder, överhuvuden för sina familjer. De var 1760 väl skickade män för tjänstgöringen i Guds hus.

Leviterna

14 Av leviterna: Shemaja, son till Hashub, son till Asrikam, son till Hashabja, av Meraris söner, 15 samt Bakbackar, Heresh, Galal, Mattanja, son till Mika, son till Sikri, son till Asaf, 16 Obadja, son till Shemaja, son till Galal, son till Jedutun, och Berekja, son till Asa, son till Elkana, som bodde i netofatiternas byar.

Dörrvaktare

17 Dörrvaktare: Shallum, Ackub, Talmon och Ahiman och deras bröder. Shallum var ledaren. 18 De tjänstgör ännu vid Kungsporten på östra sidan. Detta var dörrvakterna i Levis söners läger. 19 Shallum, son till Kore, son till Ebjasaf, son till Korah, samt hans bröder i sin fars familj korahiterna, hade till uppgift att hålla vakt vid tältets trösklar. Deras fäder hade hållit vakt vid ingången till Herrens läger. 20 Pinehas, Eleasars son, hade tidigare varit ledare för dem. Herren var med honom. 21 Sakarja, Meshelemjas son, var dörrvakt vid ingången till mötestältet. 22 Det var 212 utvalda dörrvaktare vid trösklarna. De var upptecknade i släktregistret i sina byar. David och siaren Samuel hade insatt dem i deras betrodda tjänst. 23 Så de och deras söner stod vid portarna till Herrens hus, tälthuset, och vaktade. 24 Dörrvakterna stod posterade efter de fyra väderstrecken, öster, väster, norr och söder. 25 Deras bröder i byarna omkring, skulle då och då bistå dem i perioder om sju dagar. 26 De fyra främsta dörrvakterna, som var leviter, var betrodda att ha ansvar för kamrarna och förråden i Guds hus. 27 De tillbringade natten runt om Guds hus, för deras uppgift var att vakta och att varje morgon öppna portarna.

28 Några av dem hade ansvar för de kärl som användes vid tjänstgöringen. De räknade dem både när de bars in och när de bars ut. 29 Några av dem var utsedda att ansvara för de vanliga kärlen och helgedomens övriga kärl, även för det fina mjölet, vinet, oljan, rökelsen och de väldoftande kryddorna. 30 Några av prästernas söner tillredde kryddblandningen. 31 Mattitja, en av leviterna, korahiten Shallums förstfödde, var betrodd för bakningen av offerbröden. 32 Några av deras bröder från kehatiternas söner hade ansvar för närvarobröden och skulle förbereda dem varje sabbat.

33 Så var det sångarna som var överhuvuden för de levitiska familjerna och höll till i tempelkamrarna. De var fria från all annan tjänstgöring eftersom de var upptagna av sin tjänst dag och natt. 34 De var överhuvuden för leviternas familjer, ledare efter sin ättföljd. De bodde i Jerusalem.

Sauls släkt

35 I Gibeon bodde Gibeons far Jeguel. Hans hustru hette Maaka. 36 Hans förstfödde son var Abdon, följd av Sur, Kish, Baal, Ner, Nadab, 37 Gedor, Ajo, Sakarja och Miklot. 38 Och Miklot blev far till Shimam. Även de bodde nära sina bröder i Jerusalem. 39 Ner blev far till Kish, Kish till Saul, och Saul till Jonatan, Malki-Shua, Abinadab och Eshbaal. 40 Jonatans son var Merib-Baal, och Merib-Baal blev far till Mika. 41 Mikas söner var Piton, Melek och Taharea. 42 Ahas blev far till Jara, och Jara till Alemet, Asmavet och Simri, och Simri blev far till Mosa. 43 Mosa blev far till Bina. Hans son var Refaja, vars son var Elasa, vars son var Asel. 44 Asel hade sex söner. De hette Asrikam, Bokeru, Ismael, Shearja, Obadja och Hanan. De var Asels söner.

Nästa

Föregående

© Ragnar Blomfelt