FÖRSTA KRÖNIKEBOKEN

KAPITEL 7

Isaskars ättlingar

1 Isaskar hade fyra söner: Tola, Pua, Jashub och Shimron. 2 Tolas söner var Ussi, Refaja, Jeriel, Jamaj, Jibsam och Samuel, överhuvuden för de familjer som härstammade från Tola. De var tappra krigsmän som enligt släktregistren var 22600 i antal på Davids tid. 3 Ussis son var Jisraja. Och Jisrajas söner var Mikael, Obadja, Joel och Jishia, alltså fem, alla överhuvuden. 4 Utöver dem hade de enligt deras släktregister 36000 krigsmän redo för krig, för de hade många hustrur och barn. 5 Deras bröder i alla Isaskars släkter var tappra krigsmän, sammanlagt 87000 enligt deras släktregister.

Benjamins ättlingar

6 Benjamin hade tre söner: Bela, Beker och Jediael. 7 Belas söner var Esbon, Ussi, Ussiel, Jerimot och Iri, alltså fem. De var överhuvuden för sina familjer och tappra krigsmän. 22034 man fanns i deras släktregister. 8 Bekers söner var Semira, Joash, Elieser, Eljoenaj, Omri, Jeremot, Abia, Anatot och Alemet. Alla dessa var Bekers söner. 9 I deras släktregister upptecknades 20200 man, överhuvuden för sina familjer och tappra krigsmän. 10 Jediaels son var Bilhan. Bilhans söner var Jeush, Benjamin, Ehud, Kenaana, Setan, Tarshish och Ahishahar. 11 Alla dessa var Jediaels söner. De var överhuvuden för sina familjer, 17200 tappra krigsmän redo för krig. 12 Shuppim och Huppim var Irs söner. Hushim var Ahers son.

Naftalis ättlingar

13 Naftalis söner var Jahasiel, Guni, Jeser och Shallum, ättlingar till Bilha.

Manasses ättlingar

14 Manasse hade sonen Asriel med sin arameiska bihustru. Hon födde också Makir, Gileads far. 15 Makir tog till hustru Maaka, en syster till Huppim och Shuppim. Hans andre son hette Selofhad, som endast hade döttrar. 16 Maaka, Makirs hustru, födde en son som hon gav namnet Peresh. Hans bror hette Sheresh. Hans söner var Ulam och Rekem. 17 Ulams son var Bedan. Dessa var söner till Gilead, son till Makir, son till Manasse. 18 Hans syster Hammoleket födde Ish-Hod, Abieser och Mahla. 19 Shemidas söner var Ajan, Shekem, Likhi och Aniam.

Efraims ättlingar

20 Efraims söner var Shutela, vars son var Bered, vars son var Tahat, vars son var Eleda, vars son var Tahat, 21 vars son var Sabad, vars son var Shutela. Dessutom Eser och Eled, som dödades av några män från Gat som var födda i landet, för de hade dragit ner för att stjäla deras boskap. 22 Då sörjde deras far Efraim länge, och hans bröder kom för att trösta honom. 23 Han låg med sin hustru, och hon blev med barn och födde en son. Han gav honom namnet Beria, eftersom hemsökelse hade drabbat hans hus. 24 Hans dotter hette Sheera. Hon byggde Nedre och Övre Bet-Horon, samt Ussen-Sheera. 25 Hans son var Refa, vars son var Reshef, vars son var Tela, vars son var Tahan, 26 vars son var Ladan, vars son var Ammihud, vars son var Elishama, 27 vars son var Non, var son var Josua. 28 Deras besittning och boplatser var Betel med dess orter, i öster Naaran och i väster Gezer med dess orter, dessutom Shekem med dess orter ända till Aja med dess orter. 29 Manasses söner ägde Bet-Shan, Taanak, Megiddo och Dor, med deras omgivande orter. Där bodde sönerna till Josef, Israels son.

Ashers ättlingar

30 Ashers söner var Jimna, Jishva, Jishvi och Beria. Deras syster var Sera. 31 Berias söner var Heber och Malkiel. Han var Birsaits far. 32 Heber blev far till Jaflet, Somer och Hotam. Shua var deras syster. 33 Jaflets söner var Pasak, Bimhal och Ashvat. De var Jaflets söner. 34 Semers söner var Ahi och Rohaga, Jehubba och Aram. 35 Hans bror Helems söner var Sofa, Jimna, Shelesh och Amal. 36 Sofas söner var Sua, Harnefer, Shual, Beri, Jimra, 37 Beser, Hod, Shamma, Shilsha, Jitran och Beera. 38 Jeters söner var Jefunne, Pispa och Ara. 39 Ullas söner var Ara, Hanniel och Risja. 40 Alla dessa var Ashers söner, överhuvuden för sina familjer, utvalda tappra krigsmän, ledande furstar. De som var listade i deras släktregister för krigstjänst utgjorde 26000 man.

Nästa

Föregående

7:15. döttrar. Se 4 Mos 27:1-10.

© Ragnar Blomfelt