FÖRSTA KRÖNIKEBOKEN

KAPITEL 6

Levis ättlingar

1 Levis söner var Gershon, Kehat och Merari. 2 Kehats söner var Amram, Jishar, Hebron och Ussiel. 3 Amrams söner var Aron och Mose. Han hade även dottern Mirjam. Arons söner var Nadab, Abihu, Eleasar och Itamar. 4 Eleasar blev far till Pinehas och Pinehas till Abishua. 5 Abishua blev far till Bucki och Bucki till Ussi. 6 Ussi blev far till Seraja och Seraja till Merajot. 7 Merajot blev far till Amarja och Amarja till Ahitub. 8 Ahitub blev far till Sadok och Sadok till Ahimaas. 9 Ahimaas blev far till Asarja och Asarja till Johanan. 10 Johanan blev far till Asarja, som var präst i templet som Salomo byggde i Jerusalem. 11 Asarja blev far till Amarja och Amarja till Ahitub. 12 Ahitub blev far till Sadok och Sadok till Shallum. 13 Shallum blev far till Hilkia och Hilkia till Asarja. 14 Asarja blev far till Seraja och Seraja till Josadak. 15 Josadak deporterades när Herren sände Juda och Jerusalem i exil genom Nebukadnessar.

16 Levis söner var Gershom, Kehat och Merari. 17 Detta är namnen på Gershoms söner: Libni och Shimei. 18 Kehats söner var Amram, Jishar, Hebron och Ussiel. 19 Meraris söner var Mahli och Mushi. Detta var leviternas släkter efter deras fäder. 20 Gershom hade sonen Libni, vars son var Jahat, vars son var Simma, 21 vars son var Joa, vars son var Iddo, vars son var Sera, vars son var Jeateraj. 22 Kehat hade sonen Amminadab, vars son var Korah, vars son var Assir, 23 vars son var Elkana, vars son var Ebjasaf, vars son var Assir, 24 vars son var Tahat, vars son var Uriel, vars son var Ussia, vars son var Saul. 25 Elkanas söner var Amasaj och Ahimot, 26 vars son var Elkana, vars son var Sofaj, vars son var Nahat, 27 vars son var Eliab, vars son var Jeroham, vars son var Elkana. 28 Samuels söner var Joel, den förstfödde, och Abia, den andre. 29 Merari hade sonen Mahli, vars son var Libni, vars son var Shimei, vars son var Ussa, 30 vars son var Shimea, vars son var Haggia, vars son var Asaja.

Tempelsångarna

31 David utsåg dessa män att ansvara för sången i Herrens tempel när arken hade fått sin viloplats där. 32 De gjorde tjänst inför mötestältets helgedom som sångare till dess att Salomo byggde Herrens tempel i Jerusalem. De utförde sin tjänst så som det var föreskrivet för dem. 33 Dessa män tjänstgjorde, samt deras söner: Av kehatiternas söner: Heman, sångaren, son till Joel, son till Samuel, 34 son till Elkana, son till Jeroham, son till Eliel, son till Toa, 35 son till Sif, son till Elkana, son till Mahat, son till Amasaj, 36 son till Elkana, son till Joel, son till Asarja, son till Sefanja, 37 son till Tahat, son till Assir, son till Ebjasaf, son till Korah, 38 son till Jishar, son till Kehat, son till Levi, son till Israel. 39 Vidare hans bror Asaf, som hade sin plats på hans högra sida: Asaf, son till Berekja, son till Shimea, 40 son till Mikael, son till Baaseja, son till Malkia, 41 son till Etni, son till Sera, son till Adaja, 42 son till Etan, son till Simma, son till Shimei, 43 son till Jahat, son till Gershom, son till Levi.  44 Deras bröder, Meraris söner, stod på den vänstra sidan: Etan, son till Kishi, son till Abdi, son till Malluk, 45 son till Hashabja, son till Amasja, son till Hilkia, 46 son till Amsi, son till Bani, son till Semer, 47 son till Mahli, son till Mushi, son till Merari, son till Levi. 48 Deras bröder, de övriga leviterna, var tillsatta att göra allt slags tjänst i tälthelgedomen, Guds hus.

Arons ättlingar

49 Men det var Aron och hans söner som frambar offer på brännofferaltaret och på rökelsealtaret. De utförde allt arbete i det allra heligaste och bringade försoning åt Israel, precis som Guds tjänare Mose hade befallt. 50 Detta var Arons söner: hans son Eleasar, vars son var Pinehas, vars son var Abishua, 51 vars son var Bucki, vars son var Ussi, vars son var Seraja, 52 vars son var Merajot, vars son var Amarja, vars son var Ahitub, 53 vars son var Sadok, vars son var Ahimaas.

Leviternas städer

54 Detta är leviternas boplatser, efter deras tältläger inom deras område: Den första lotten föll på Arons söner av kehatiternas släkt. 55 De gavs Hebron i Judas land med omgivande betesmarker. 56 Men åkermarken och byarna som hörde till staden gavs åt Kaleb, Jefunnes son. 57 Åt Arons söner gavs asylstäderna Hebron och Libna med betesmarker, Jattir och Eshtemoa med betesmarker, 58 Hilen med betesmarker, Debir med betesmarker, 59 Asan med betesmarker och Bet-Shemesh med betesmarker, 60 och från Benjamins stam Geba med betesmarker, Alemet med betesmarker och Anatot med betesmarker. De hade sammanlagt tretton städer efter deras släkter.

61 Åt Kehats övriga söner gavs genom lottning, från en stamsläkt, den stamhalva som utgjorde ena hälften av Manasses stam, tio städer. 62 Åt Gershoms söner gavs tretton städer efter sina släkter från Isaskars stam, Ashers stam, Naftalis stam och Manasses stam i Bashan. 63 Åt Meraris söner gavs genom lottning, efter sina släkter från Rubens stam, Gads stam och Sebulons stam, tolv städer. 64 Israels söner gav åt leviterna dessa städer med betesmarker. 65 Genom lottkastning gavs från Judas söners stam, Simeons söners stam och Benjamins söners stam de städer som är nämnda.

66 Några bland Kehats söners släkter fick följande städer från Efraims stam som sitt område: 67 asylstäderna: Shekem med betesmarker i Efraims bergsbygd, Gezer med betesmarker, 68 Jokmeam med betesmarker, Bet-Horon med betesmarker, 69 Ajalon med betesmarker och Gat-Rimmon med betesmarker, 70 samt från ena hälften av Manasses stam Aner med betesmarker och Bilam med betesmarker. Detta tillföll Kehats övriga söners släkt.

71 Åt Gershoms söner gavs från den släkt som utgjorde andra hälften av Manasses stam Golan i Bashan med betesmarker och Ashtarot med betesmarker. 72 Från Isaskars stam gavs Kedesh med betesmarker, Dobrat med betesmarker, 73 Ramot med betesmarker och Anem med betesmarker, 74 från Ashers stam Mashal med betesmarker, Abdon med betesmarker, 75 Hukok med betesmarker och Rehob med betesmarker, 76 samt från Naftalis stam Kedesh i Galileen med betesmarker, Hammon med betesmarker och Kirjatajim med betesmarker. 77 Meraris övriga söner fick från Sebulons stam Rimmono med betesmarker och Tabor med betesmarker. 78 På andra sidan Jordanfloden mitt emot Jeriko, öster om Jordanfloden, gavs från Rubens stam Beser i öknen med betesmarker, Jahas med betesmarker, 79 Kedemot med betesmarker och Mefaat med betesmarker, 80 samt från Gads stam Ramot i Gilead med betesmarker, Mahanajim med betesmarker, 81 Heshbon med betesmarker och Jaser med betesmarker.

Nästa

Föregående

© Ragnar Blomfelt