FÖRSTA KRÖNIKEBOKEN

KAPITEL 4

Judas söner

1 Judas söner var Peres, Hesron, Karmi, Hur och Shobal. 2 Reaja, Shobals son, blev far till Jahat, och Jahat till Ahumaj och Lahad. Detta var de sorateiska släkterna. 3 Detta var Etams söner: Jisreel, Jishma och Jidbash, och deras syster hette Hasselelponi, 4 vidare Penuel, Gedors far, och Eser, Hushas far. Dessa var söner till Hur, Efratas förstfödde, Betlehems far. 5 Ashur, Tekoas far, hade två hustrur, Hela och Naara. 6 Naara födde åt honom Ahussam, Hefer, Timeni och ahashtariterna. Dessa var Naaras söner. 7 Helas söner var Seret, Jishar och Etnan. 8 Kos var far till Anub och Hassobeba, och blev stamfar till släkterna efter Aharhel, Harums son.

Jabes bön

9 Jabes var mer ansedd än sina bröder. Hans mor kallade honom Jabes, ”för jag födde honom med smärta”, sa hon. 10 Jabes ropade till Israels Gud: ”O att du ville välsigna mig, och utvidga mitt område, och låta din hand vara med mig, och låta mig slippa ofärd och smärta!” Och Gud gav honom bönesvar.

Övriga släktlistor

11 Kelub, Shuhas bror, blev far till Mehir, som var far till Eshton. 12 Eshton blev far till Bet-Rafa, Pasea och Tehinna, Ir-Nahashs far. Detta var männen från Reka. 13 Kenas söner var Otniel och Seraja. Otniels son var Hatat. 14 Meonotaj blev far till Ofra, och Seraja blev far till Joab, som blev stamfar till hantverkardalens släkt, för de var hantverkare. 15 Kaleb, Jefunnes son, hade sönerna Iru, Ela och Naam. Elas son var Kenas. 16 Jehallelels söner var Sif, Sifa, Tirja och Asarel. 17 Esras söner var Jeter, Mered, Efer och Jalon. Och Bitja blev med barn och födde Mirjam, Shammaj och Jishba, Eshtemoas far. 18 Hans judiska hustru födde Jered, Gedors far, Heber, Sokos far, och Jekutiel, Sanoas far. De andra var söner till Bitja, faraos dotter, som Mered hade tagit till hustru. 19 Söner till Hodias hustru, Nahams syster, var Keilas far, garmiten, och maakatiten Eshtemoa. 20 Simeons söner var Amnon, Rinna, Ben-Hanan och Tilon. Jishis söner var Sohet och Ben-Sohet.

Shelas söner

21 Söner till Shela, Judas son, var Er, Lekas far, Lada, Mareshas far, och de släkter som tillhörde linnearbetarna i Bet-Ashbea, 22 vidare Jokim och männen i Koseba samt Joash och Saraf, som hade härskat över Moab och Jasubi-Lehem. Detta hör till en avlägsen tid. 23 De var krukmakare som bodde i Netaim och Gedera. De höll till hos kungen och tjänade honom.

Simeons söner

24 Simeons söner var Nemuel, Jamin, Jarib, Sera och Saul. 25 Hans son var Shallum, vars son var Mibsam, vars son var Mishma. 26 Mishmas söner var Hammuel, Sackur och Shimei. 27 Shimei hade sexton söner och sex döttrar. Men hans bröder hade inte många söner. Så deras släkt blev inte lika stor som Judas. 28 De bodde i Beer-Sheba, Molada, Hasar-Shual, 29 Bilha, Esem, Tolad, 30 Betuel, Horma, Siklag, 31 Bet-Markabot, Hasar-Susim, Bet-Biri och Shaarajim. Dessa var deras städer tills David blev kung. 32 Deras byar var Etam, Ajin, Rimmon, Token och Ashan, fem städer, 33 samt alla deras byar som låg runt om dessa städer, ända till Baal. Där bodde de, med eget släktregister.

34 Vidare: Meshobab, Jamlek, Josha, Amasjas son, 35 Joel, Jehu, son till Josibja, son till Seraja, son till Asiel, 36 Eljoenaj, Jaakoba, Jeshohaja, Asaja, Adiel, Jesimiel, Benaja, 37 och Sisa, son till Shifi, son till Allon, son till Jedaja, son till Shimri, son till Shemaja. 38 Dessa som namngetts var furstar i sina släkter. Deras familjer förökade sig starkt. 39 De drog ut i riktning mot Gedor, till östra sidan av dalen, för att söka bete för sin boskap. 40 De fann rikt och gott bete. Landet var vidsträckt, stilla och fridfullt, för de som förut bodde där var hamiter. 41 Men dessa som här namngetts kom i Judas kung Hiskias tid och attackerade hamiternas tält och de meiniter som fanns där. De utrotade dem för all framtid. Sedan bosatte de sig i deras land, för där fanns bete för deras boskap. 42 Av Simeons söner begav sig femhundra man till Seirs bergsbygd. Deras ledare var Pelatja, Nearja, Refaja och Ussiel, Jishis söner. 43 De hade ihjäl resten av amalekiterna som hade undkommit. Och de bor där än i dag.

Nästa

Föregående

4:43. amalekiterna. Se kommentar till 2 Mos 17:8.

© Ragnar Blomfelt