FÖRSTA KRÖNIKEBOKEN

KAPITEL 24

Prästernas och leviternas avdelningar

1 Arons söner hade följande avdelningar: Arons söner var Nadab, Abihu, Eleasar och Itamar. 2 Men Nadab och Abihu dog före sin far och hade inga söner. Därför blev bara Eleasar och Itamar präster. 3 Med hjälp av Sadok, av Eleasars söner, och Ahimelek, av Itamars söner, indelade David dem i grupper enligt den ordning de skulle tjänstgöra i. 4 Då det visade sig att Eleasars söner hade fler överhuvuden än Itamars söner, indelade man dem så att Eleasars söner fick sexton överhuvuden för sina familjer och Itamars söner åtta för sina familjer. 5 Båda familjerna indelades genom lottkastning. Detta eftersom helgedomens ledare och Guds ledare fanns både av Eleasars söner och Itamars söner. 6 Shemaja, Netanels son, sekreteraren av Levis stam, upptecknade dem i närvaro av kungen, ledarna, prästen Sadok och Ahimelek, Abjatars son, samt överhuvudena för prästerna och leviternas familjer. Lotterna drogs växelvis för Eleasars och för Itamars familjer.

7 Den första lotten föll på Jojarib, den andra på Jedaja, 8 den tredje på Harim, den fjärde på Seorim, 9 den femte på Malkia, den sjätte på Mijamin, 10 den sjunde på Hackos, den åttonde på Abia, 11 den nionde på Jeshua, den tionde på Shekanja, 12 den elfte på Eljashib, den tolfte på Jakim, 13 den trettonde på Huppa, den fjortonde på Jeshebab, 14 den femtonde på Bilga, den sextonde på Immer, 15 den sjuttonde på Hesir, den artonde på Happisses, 16 den nittonde på Petaja, den tjugonde på Hesekiel, 17 den tjugoförsta på Jakin, den tjugoandra på Gamul, 18 den tjugotredje på Delaja, den tjugofjärde på Maasja. 19 Detta var de avdelningar i vilka de skulle tjänstgöra när de gick in i Herrens tempel, så som det var föreskrivet för dem genom deras far Aron efter den befallning Jahve, Israels Gud, hade gett honom.

20 De övriga av Levis söner: av Amrams söner Shubael. Av Shubaels söner Jedeja. 21 Av Rehabja, alltså Rehabjas söner, överhuvudet Jishia. 22 Av jishariterna Shelomot. Av Shelomots söner Jahat. 23 Hebrons söner: Jeria, Amarja den andre, Jahasiel den tredje, och Jekameam den fjärde. 24 Ussiels son var Mika. Av Mikas söner Shamir. 25 Mikas bror var Jishia. Av Jishias son Sakarja. 26 Av Meraris söner: Mahli och Mushi. Av Jaasjas son Beno. 27 Av Meraris söner: av Jaasia: Beno, Shoham, Sackur och Ibri. 28 Av Mahli: Eleasar, som inte hade söner. 29 Av Kish, alltså Kishs son, Jerameel. 30 Av Mushis söner: Mahli, Eder och Jerimot. Detta var leviternas söner, efter deras familjer. 31 Även dessa, överhuvudena för familjerna och deras yngsta bröder, kastade lott precis som deras bröder Arons söner gjorde i närvaro av kung David, Sadok, Ahimelek och överhuvudena för prästernas och leviternas familjer.

Nästa

Föregående

24:2. Nadab och Abihu dog. 3 Mos 10:1-3.

24:5. lottkastning. Se kommentar till 2 Mos 28:30.

© Ragnar Blomfelt