FÖRSTA KRÖNIKEBOKEN

KAPITEL 2

Israels söner

1 Detta var Israels söner: Ruben, Simeon, Levi, Juda, Isaskar, Sebulon, 2 Dan, Josef, Benjamin, Naftali, Gad och Asher.

Judas ättlingar

3 Judas söner: Er, Onan och Shela. Dessa tre föddes åt honom av Shuas dotter, kanaaneiskan. Er, Judas förstfödde, var ond i Herrens ögon, så han dödade honom. 4 Tamar, hans sonhustru, födde Peres och Sera åt Juda, som alltså hade fem söner.

5 Peres söner var Hesron och Hamul. 6 Seras söner var Simri, Etan, Heman, Kalkol och Dara, alltså fem. 7 Karmis son var Akar, som i trolöshet drog olycka över Israel angående det som hade avskilts åt förintelse. 8 Etans son var Asarja.

9 De söner som föddes åt Hesron var Jerameel, Ram och Kelubai. 10 Ram blev far till Amminadab, och Amminadab blev far till Nahshon, furste för Judas söner. 11 Nahshon blev far till Salma, och Salma till Boas. 12 Boas blev far till Obed och Obed till Jishaj. 13 Jishaj blev far till Eliab, hans förstfödde, Abinadab den andre, Shimea den tredje, 14 Netanel den fjärde, Raddaj den femte, 15 Osem den sjätte, och David den sjunde. 16 Deras systrar var Seruja och Abigail. Serujas söner var Abshaj, Joab och Asael, alltså tre. 17 Abigail födde Amasa, vars far var ismaeliten Jeter.

18 Kaleb, Hesrons son, fick barn med sin hustru Asuba och med Jeriot. Dessa var hennes söner: Jesher, Shobab och Ardon. 19 När Asuba dog tog Kaleb Efrat till hustru, och hon födde Hur åt honom. 20 Hur blev far till Uri, och Uri till Besalel.

21 Därefter låg Hesron med dottern till Makir, Gileads far. Han tog henne till hustru när han var sextio år gammal. Hon födde Segub åt honom. 22 Segub blev far till Jair, som hade tjugotre städer i Gilead. 23 Men Geshur och Aram erövrade från dem Jairs byar samt Kenat med orterna runt om, i allt sextio städer. Alla dessa var söner till Makir, Gileads far. 24 Efter Hesrons död i Kaleb-Efrata, födde Hesrons hustru Abia åt honom Ashur, Tekoas far.

25 Jerameel, Hesrons förstfödde, hade sönerna Ram, den förstfödde, Buna, Oren, Osem och Ahia. 26 Jerameel hade även en annan hustru. Hon hette Atara och var mor till Onam. 27 Ram, Jerameels förstfödde, hade sönerna Maas, Jamin och Eker. 28 Onams söner var Shammaj och Jada. Shammajs söner var Nadab och Abisur. 29 Abisurs hustru hette Abihail. Hon födde Aban och Molid åt honom. 30 Nadabs söner var Seled och Appajim. Seled dog barnlös. 31 Appajims son var Jishi. Och Jishis son var Sheshan och Sheshans son var Alaj. 32 Jada, Shammajs bror, hade sönerna Jeter och Jonatan. Jeter dog barnlös. 33 Jonatans söner var Pelet och Sasa. Dessa var Jerameels söner.

34 Sheshan hade inga söner utan endast döttrar. Han hade en egyptisk slav som hette Jarha. 35 Sheshan gav sin dotter till hustru åt sin slav Jarha. Hon födde Attaj åt honom. 36 Attaj blev far till Natan och Natan till Sabad. 37 Sabad blev far till Eflal och Eflal till Obed. 38 Obed blev far till Jehu och Jehu till Asarja. 39 Asarja blev far till Heles och Heles till Elasa. 40 Elasa blev far till Sisamaj och Sisamaj till Shallum. 41 Shallum blev far till Jekamja och Jekamja till Elishama.

42 Kaleb, Jerameels bror, hade sonen Mesha, hans förstfödde, som var far till Sif, och sonen Maresha, som var far till Hebron. 43 Hebrons söner var Korah, Tappua, Rekem och Shema. 44 Shema blev far till Raham, Jorkeams far. Rekem blev far till Shammaj. 45 Shammajs son var Maon, och Maon blev far till Bet-Sur. 46 Kalebs bihustru Efa födde Haran, Mosa och Gases. Haran blev far till Gases. 47 Jadajs söner var Regem, Jotam, Gesan, Pelet, Efa och Saaf. 48 Kalebs bihustru Maaka födde Seber och Tirhana. 49 Hon födde också Saaf, far till Madmanna, och Seva, far till Makbena och Gibea. Kalebs dotter hette Aksa. 50 Dessa var Kalebs söner.

Hur, Efratas förstfödde, fick sönerna Shobal, far till Kirjat-Jearim, 51 Salma, far till Betlehem, och Haref, far till Bet-Gader. 52 Ättlingarna till Shobal, Kirjat-Jearims far, var Haroe och hälften av Hammenuhot-släkten. 53 Kirjat-Jearims släkter var jeteriterna, putiterna, sumatiterna och misraiterna. Från dem kom sorateerna och estaoliterna. 54 Salmas söner var Betlehem, netofatiterna, Atrot-Bet-Joab, och hälften av manahatiterna, sorateerna. 55 De skriftlärdas släkter som bodde i Jabes, var tiratiterna, simatiterna, sukatiterna. Dessa var de keniter som härstammade från Hammat, stamfar till Rekabs släkt.

Nästa

Föregående

© Ragnar Blomfelt