FÖRSTA KRÖNIKEBOKEN

KAPITEL 16

Guds ark placeras i tältet

1 De förde in Guds ark och ställde den i tältet som David hade rest åt den. Och de frambar brännoffer och fredsoffer inför Guds ansikte. 2 När David hade framburit brännoffer och fredsoffer, välsignade han folket i Jahves namn. 3 Till varje man och kvinna i Israel gav han en brödkaka, en dadelkaka och en russinkaka.

4 Han utsåg några leviter till att tjänstgöra inför Herrens ark. De skulle prisa, tacka och lova Jahve, Israels Gud. 5 Asaf var ledare, efter honom Sakarja, sedan Jegiel, Shemiramot, Jehiel, Mattitja, Eliab, Benaja, Obed-Edom och Jegiel med lyror och harpor, Asaf skulle slå på cymbaler. 6 Och prästerna Benaja och Jahasiel skulle ständigt blåsa i trumpeter framför Guds förbundsark. 7 Den dagen bestämde David för första gången att Asaf och hans bröder skulle tacka Herren:

Davids lovsång

8 Tacka Jahve, anropa hans namn!

Berätta om hans gärningar bland folken.

9 Sjung och spela till honom!

Tala om alla hans mirakler.

10 Var stolta i hans heliga namn!

Gläds i hjärtat, ni som söker Jahve.

11 Sök Herren och hans styrka,

sök alltid hans ansikte.

12 Kom ihåg hans mirakler, hans tecken,

och de domar han uttalat,

13 ni Israels söner, hans tjänare,

ni Jakobs söner, hans utvalda.

14 Han är Jahve vår Gud.

Hans domar drabbar hela jorden.

15 Glöm aldrig hans förbund,

det ord han befallt för tusen släktled,

16 förbundet han slöt med Abraham,

hans ed till Isak.

17 Han stadfäste det som lag åt Jakob,

som ett evigt förbund åt Israel:

18 ”Jag ger dig landet Kanaan

till arv och egendom.”

19 De var mycket få,

och de var främlingar i Kanaan.

20 Och de vandrade från land till land,

från ett rike till ett annat folk.

21 Men han tillät ingen förtrycka dem.

Han förmanade kungar för deras skull:

22 ”Rör inte mina smorda,

gör inget ont mot mina profeter!”

23 Sjung till Herren, hela jorden!

Kungör det goda budskapet

om hans frälsning dag efter dag!

24 Berätta bland folkslagen om hans härlighet,

bland alla folk om hans mirakler.

25 För Herren är stor och mycket lovprisad.

Han som är över alla gudar ska fruktas.

26 För folkens alla gudar är intighet,

men Herren skapade himlen.

27 Glans och majestät från hans ansikte,

makt och glädje i hans helgedom.

28 Ge Herren, folk och släkter,

ge Herren ära och makt.

29 Ge Jahve den ära hans namn ska ha.

Kom med gåvor inför hans ansikte!

Tillbe Herren i helig skrud.

30 Darra inför honom, hela jorden!

Världen står fast och orubblig.

31 Låt himlen glädjas och jorden jubla.

De ska säga bland folken: Herren regerar!

32 Låt havet och allt däri brusa högt,

låt fälten och allt därpå fröjdas.

33 Då ska skogens alla träd jubla

inför Herrens ansikte.

För han kommer för att döma jorden.

34 Tacka Herren, för han är god.

Hans kärlek är evig.

35 Säg: Fräls oss, du vår frälsnings Gud!

Samla oss och rädda oss från folken

så att vi får tacka ditt heliga namn

och vara stolta över dina lovvärda gärningar.

36 Lov och pris till Jahve, Israels Gud,

från evighet till evighet!

Och hela folket ska säga: ”Amen!” och prisa Herren.

Gudstjänst i Jerusalem och Gibeon

37 David lät Asaf och hans bröder bli kvar där inför Herrens förbundsark. De skulle ständigt tjänstgöra inför arken enligt ordningen för varje dag, 38 liksom Obed-Edom och hans sextioåtta bröder. Obed-Edom, Jedutuns son, och Hosa skulle vara dörrvaktare.

39 Prästen Sadok och hans prästbröder lät David bli kvar inför Herrens tälthelgedom på offerhöjden i Gibeon. 40 De skulle ständigt, morgon och kväll, frambära brännoffer åt Herren på brännofferaltaret, och göra allt som var skrivet i den lag som Herren gett Israel. 41 Tillsammans med dem var också Heman och Jedutun och de andra utvalda som nämnts vid namn. De skulle tacka Herren, för hans trogna kärlek är evig. 42 Heman och Jedutun förvarade trumpeter och cymbaler för musikerna, samt andra musikinstrument för gudstjänsten. Jedutuns söner var dörrvaktare.

43 Sedan gick allt folket, varje man, hem till sitt. Och David vände hem för att välsigna sitt husfolk.

Nästa

Föregående

16:8-22. Ps 105:1-15.

16:23-33. Ps 96:1-13.

16:34-36. Ps 106:1, 47-48.

© Ragnar Blomfelt