FÖRSTA KRÖNIKEBOKEN

KAPITEL 15

Guds ark förs till Jerusalem

1 David byggde hus åt sig i Davids stad. Och han iordningställde en plats åt Guds ark och reste ett tält åt den. 2 David sa: ”Inga andra än leviterna får bära Guds ark, för dem har Herren utvalt att bära Guds ark och tjäna honom för alltid.” 3 David samlade hela Israel till Jerusalem för att hämta upp Herrens ark till den plats som han iordningställt åt den.

4 David samlade Arons söner och leviterna: 5 Av Kehats söner: Uriel, deras ledare, och hans 120 bröder. 6 Av Meraris söner: Asaja, deras ledare, och hans 220 bröder. 7 Av Gershoms söner: Joel, deras ledare, och hans 130 bröder. 8 Av Elisafans söner: Shemaja, deras ledare, och hans 200 bröder. 9 Av Hebrons söner: Eliel, deras ledare, och hans 80 bröder. 10 Av Ussiels söner: Amminadab, deras ledare, och hans 112 bröder.

11 David kallade till sig prästerna Sadok och Abjatar samt leviterna Uriel, Asaja, Joel, Shemaja, Eliel och Amminadab. 12 Och han sa till dem: ”Ni är överhuvuden för leviternas familjer. Helga er tillsammans med era bröder. För sedan Jahves, Israels Guds, ark upp till den plats som jag har iordningställt åt den. 13 Det var för att ni leviter inte var med förra gången som Jahve vår Gud gjorde ett utfall mot oss. Vi sökte ju inte honom på rätt sätt.”

14 Då helgade prästerna och leviterna sig för att föra upp Jahves, Israels Guds, ark. 15 Och leviterna bar nu Guds ark med bärstänger på sina axlar, så som Mose hade befallt i enlighet med Herrens ord.

16 David sa åt leviternas ledare att utse sina bröder sångarna att tjänstgöra med musikinstrument. De skulle spela på lyror, harpor och cymbaler medan de sjöng högt av glädje. 17 Leviterna utsåg då Heman, Joels son, och av hans bröder Asaf, Berekjas son, och av deras bröder, Meraris söner, Etan, Kushajas son, 18 och med dem deras bröder nästa i rang: Sakarja, Jaasiel, Shemiramot, Jehiel, Unni, Eliab, Benaja, Maaseja, Mattitja, Elifalehu, Mikneja, Obed-Edom och Jegiel, dörrvakterna.

19 Sångarna Heman, Asaf och Etan skulle slå på kopparcymbaler. 20 Sakarja, Asiel, Shemiramot, Jehiel, Unni, Eliab, Maaseja och Benaja skulle spela på lyror till alamot. 21 Mattitja, Elifalehu, Mikneja, Obed-Edom, Jegiel och Asasja skulle leda sången med åttasträngade harpor.

22 Kenanja var ledare för leviterna som bar arken. Han instruerade i bärteknik, för han hade gott omdöme. 23 Berekja och Elkana var dörrvaktare vid arken. 24 Prästerna Shebanja, Joshafat, Netanel, Amasaj, Sakarja, Benaja och Elieser, blåste trumpet framför Guds ark. Obed-Edom och Jehia var dörrvaktare vid arken.

25 Så gick David, Israels äldste och tusenmansbefälen iväg för att hämta upp Herrens förbundsark från Obed-Edoms hus under jubel. 26 Eftersom Gud hjälpte leviterna som bar Herrens förbundsark offrade de sju tjurar och sju baggar. 27 David var klädd i en mantel av fint linne, så även alla leviterna som bar arken, sångarna och Kenanja som ledde sångarna när de bar. Dessutom bar David en linne-efod. 28 Hela Israel hämtade upp Herrens förbundsark med jubelrop, till musik och toner av horn, trumpeter, cymbaler, lyror och harpor.

29 När Herrens förbundsark kom in i Davids stad tittade Sauls dotter Mikal ut genom fönstret. Hon fick då se kung David hoppa och skratta, och fick innerligt förakt för honom.

Nästa

Föregående

15:13. förra gången. 13:9-10.

15:17, 19. Heman. Se Ps 88:1. Asaf. Se Ps 50:1, samt rubrikerna till Ps 73-83. Etan. Se Ps 89:1.

15:20. alamot. Möjligen en musikalisk term. Ordet förekommer även i Ps 46:1.

© Ragnar Blomfelt