FÖRSTA KRÖNIKEBOKEN

KAPITEL 12

Krigsmän som anslöt sig till David

1 Detta är de som kom till David i Siklag medan han höll sig undan från Saul, Kishs son. De hörde till de krigshjältar som bistod honom under kriget. 2 De var beväpnade med bågar och kunde skjuta pilar och slunga stenar med både höger och vänster hand. De var Sauls släktingar, från Benjamins stam: 3 Ahieser, den främste, och Joash, söner till Hashemaas från Giba, Jesuel och Pelet, söner till Asmavet, Beraka, Jehu från Anatot, 4 Jishmaja från Gibon, en av de trettio krigshjältarna och ledare för de trettio, Jeremia, Jahasiel, Johanan, Josabad från Gedera, 5 Elusaj, Jerimot, Bealja, Shemarja, Shefatja från Haruf, 6 Elkana, Jishia, Asarel, Joeser och Jashobeam, av korahiternas släkt, 7 Joela och Sebadja, söner till Jeroham från Gedor.

8 Av gaditerna gick några över till David vid bergfästet i öknen. De var tappra, skickliga och erfarna krigsmän rustade med sköld och spjut. Deras ansikten var som lejons och de var snabba som bergens gaseller: 9 Eser, den främste, Obadja den andre, Eliab den tredje, 10 Mashmanna den fjärde, Jeremia den femte, 11 Attaj den sjätte, Eliel den sjunde, 12 Johanan den åttonde, Elsabad den nionde, 13 Jeremia den tionde, Makbannaj den elfte. 14 Dessa var av Gads söner och var befälhavare i armén. Den minste motsvarade hundra man, den störste tusen. 15 Det var dessa som i första månaden gick över Jordanfloden när den svämmade över alla sina bräddar. De drev bort alla i dalarna åt öster och åt väster.

16 Det kom några män från Benjamin och Juda till David vid bergfästet. 17 David gick ut emot dem och sa: ”Kommer ni till mig med fredliga avsikter och vill bistå mig, så är jag redo att förena mig med er. Men kommer ni för att förråda mig till mina fiender fastän jag inte gjort något illa, då ska våra fäders Gud se det och straffa er.” 18 Anden kom över Amasaj, den främste bland de trettio, och han sa:

”Vi tillhör dig, David,

vi stöder dig, du Jishajs son!

Välgång och fred till dig,

och fred till dem som bistår dig,

för din Gud bistår dig!”

Då tog David emot dem och gjorde dem till befälhavare i sin krigstrupp.

19 Från Manasse gick några över till David när han med filisteerna drog ut i kriget mot Saul. Men David och hans män bistod inte filisteerna, för filisteernas furstar hade rådslag och skickade sedan bort honom. De sa: ”Vi riskerar våra huvuden om han går över till sin herre Saul!” 20 När han gav sig iväg till Siklag gick dessa från Manasse över till honom: Adna, Josabad, Jediael, Mikael, Josabad, Elihu och Silletaj, ledare för tusentals krigsmän från Manasse. 21 De hjälpte David mot rövarbanden, för de var alla tappra krigsmän och blev befälhavare i armén. 22 Dagligen kom det folk till David för att bistå honom. Till slut hade han en stor och överväldigande armé.

23 Detta är antalet av de vapenföra krigsmän som kom till David i Hebron för att efter Herrens befallning överföra Sauls kungamakt till honom: 24 Från Judas söner: 6800 vapenföra män med sköld och spjut. 25 Från Simeons söner: 7100 tappra krigsmän. 26 Från Levis söner: 4600, 27 vidare Jojada, fursten inom Arons släkt, med 3700 män, 28 och Sadok, en tapper ung man, med 22 befälhavare från sin fars släkt. 29 Från Benjamins söner, Sauls stamfränder: 3000 – de flesta av dem var vid den tiden lojala mot Sauls hus –. 30 Från Efraims söner: 20800 tappra krigsmän, berömda män i sina familjer. 31 Från Manasses halva stam: 18 000 män som var utsedda att komma och göra David till kung. 32 Från Isaskars söner kom män som förstod tidens tecken och visste vad Israel borde göra: 200 befälhavare med sina stamfränder under sig. 33 Från Sebulon: 50000 vapenföra män rustade för krig med alla slags vapen. De ställde upp med odelad lojalitet. 34 Från Naftali: 1000 officerare, med 37000 väpnade män med sköld och spjut. 35 Från Dan: 28600 krigsrustade män. 36 Från Asher: 40000 vapenföra män, krigsrustade. 37 Från andra sidan Jordanfloden, från rubeniterna, gaditerna och andra hälften av Manasses stam: 120000 män rustade med alla slags vapen.

38 Alla dessa krigsmän kom till Hebron, redo för strid och fast beslutna att göra David till kung över hela Israel. Även det övriga Israel var enigt i att göra David till kung. 39 De var där hos David i tre dagar. De åt och drack, för deras bröder sörjde för dem. 40 Också från boende i närheten, ja, ända från Isaskar, Sebulon och Naftali, kom de med mängder av mat till dem, på åsnor, kameler, mulåsnor och oxar. Det var mjöl, fikonkakor, russinkakor, vin, olja, kor och får, för det rådde glädje i Israel.

Nästa

Föregående

© Ragnar Blomfelt