FÖRSTA KRÖNIKEBOKEN

KAPITEL 11

David blir kung över hela Israel

1 Hela Israel samlades till David i Hebron och sa: ”Vi är av samma kött och blod som du. 2 Redan förut när Saul var kung var det du som anförde Israel. Och Jahve din Gud sa till dig: Du ska vara herde för mitt folk Israel, du ska vara mitt folk Israels furste.” 3 Så Israels alla äldste kom till kungen i Hebron. Där slöt kung David ett förbund med dem inför Herren. Och de smorde David till kung över Israel, enligt Herrens ord genom Samuel.

David erövrar Jerusalem

4 David marscherade med hela Israel till Jerusalem, det är Jebus. Jebusiterna levde där i landet. 5 De sa till David: ”Du kommer aldrig in här!” Likväl erövrade David Sions borg, det är Davids stad. 6 David sa: ”Den som först angriper jebusiterna ska bli huvud och överbefälhavare.” Joab, Serujas son, kom upp först, och han blev huvud. 7 David slog sig ner i borgen, och därför kallades den Davids stad. 8 Han byggde omkring staden, från terrassen och runt om. Och Joab återställde resten av staden. 9 David blev allt mäktigare. Och härskarornas Herre var med honom.

Davids krigshjältar

10 Detta är de främsta bland Davids krigshjältar, som starkt stödde honom i hans rike. Och tillsammans med hela Israel gjorde de honom till kung över Israel enligt Herrens ord.

11 Detta är förteckningen över Davids krigshjältar: Jashobeam, son till en hakmonit, den främste av de trettio. Han använde spjutet och dödade trehundra vid ett tillfälle. 12 Därnäst kom ahoaiten Eleasar, son till Dodo. Han var en av de tre hjältarna. 13 Han var med David vid Pas-Dammim när filisteerna hade samlats där till strid. Där fanns en åker full med korn. Och folket flydde för filisteerna. 14 Då ställde de sig mitt på åkern och försvarade den. De slog filisteerna, och Herren gav en stor seger.

15 Tre av de trettio främsta männen gick ner över klippan till David vid Adullams grotta. En avdelning filisteer var lägrad i Refaimdalen. 16 David befann sig då på borgen, medan filisteerna hade en förpost vid Betlehem. 17 David blev hemskt törstig och sa: ”Om ändå någon kunde ge mig vatten från brunnen vid Betlehems stadsport!” 18 Då bröt sig de tre hjältarna igenom filisteernas läger och drog upp vatten ur brunnen vid Betlehems stadsport. De tog med det och bar det till David, men han vägrade dricka det. Istället öste han ut det åt Herren. 19 Han sa: ”Aldrig inför min Gud att jag skulle göra det! Skulle jag dricka dessa mäns blod? De riskerade sina liv, det var ju livsfarligt!” Så han vägrade dricka det. Sådant gjorde de tre hjältarna.

20 Abshaj, Joabs bror, var den främste av tre andra. Han lyfte sitt spjut och dödade trehundra. Han fick ett aktat namn bland de tre, 21 ja, han var mer ansedd än någon av de tre och blev deras befälhavare. Men han nådde inte upp till de tre första.

22 Benaja, son till Jojada från Kabseel, var en modig man som utförde många stordåd. Han hade ihjäl de båda sönerna till Ariel från Moab. Det var också han som en dag då det snöade steg ner och dödade ett lejon i brunnen. 23 Vidare dödade han egyptiern, en reslig man som var två och en halv meter lång. Egyptiern hade i handen ett spjut, tjockt som en vävbom. Men Benaja gick emot honom med en klubba och ryckte spjutet ur egyptierns hand och dödade honom med hans eget spjut. 24 Sådana bedrifter utförde Benaja, Jojadas son. Han fick ett aktat namn bland de tre krigshjältarna. 25 Han var mer ansedd än de trettio. Men han nådde inte upp till de tre första. David satte honom över sin livvakt.

26 De tappra krigshjältarna var: Asael, Joabs bror, Elhanan, Dodos son från Betlehem, 27 Shammot från Harod, Heles från Pelet, 28 Ira, Ickeshs son från Tekoa, Abieser från Anatot, 29 Sibbekaj från Husha, Ilaj från Ahoa, 30 Maharaj från Netofa, Heled, Baanas son från Netofa, 31 Itaj, Ribajs son från Gibea i Benjamin, Benaja, piratoniten, 32 Huraj från Gaashs dalar, Abiel från Araba, 33 Asmavet från Bahurim, Eljaba från Shaalbon, 34 Hashemsönerna från Gison, Jonatan, Shages son från Harar, 35 Ahiam, Sakars son från Harar, Elifal, Urs son, 36 Hefer från Mekera, Ahia från Pelon, 37 Hesro från Karmel, Naaraj, Esbais son, 38 Joel, bror till Natan, Mibhar, Hagris son, 39 Selek från Ammon, Nahraj från Beerot, väpnare åt Joab, Serujas son, 40 Ira från Jeter, Gareb från jeter, 41 Uria, hettiten, Sabad, Alajs son, 42 rubeniten Adina, Shisas son, överhuvud för rubeniterna, och trettio man med honom, 43 Hanan, Maakas son, Joshafat från Mitne, 44 Ussia från Ashtarot, Shama och Jeguel, söner till Hotam från Aroer, 45 Jediael, Shimris son, och hans bror Joha från Tis, 46 Eliel från Machavim, Jeribaj och Joshavja, Elnaams söner, Jitma från Moab, 47 Eliel, Obed och Jaasiel från Mesoba.

Nästa

Föregående

11:3. de smorde David till kung. Han var kung 1010-970 f. Kr.

11:1-9. Jfr 2 Sam 5:1-10.

11:10-47. Jfr 2 Sam 23:8-39.

© Ragnar Blomfelt