FÖRSTA KRÖNIKEBOKEN

KAPITEL 1

Från Adam till Abraham

1 Adam, Set, Enosh, 2 Kenan, Mahalalel, Jered, 3 Henok, Metushela, Lemek, 4 Noa, Sem, Ham och Jafet. 

5 Jafets söner var Gomer, Magog, Madaj, Javan, Tubal, Meshek och Tiras. 6 Gomers söner var Ashkenaz, Rifat och Togarma. 7 Javans söner var Elisha och Tarshish, kitteerna och rodaneerna.

8 Hams söner var Kush, Misrajim, Put och Kanaan. 9 Kush söner var Seba, Havila, Sabta, Raama och Sabteka. Raamas söner var Saba och Dedan. 10 Kush blev far till Nimrod, den förste härskaren på jorden.

11 Misrajim blev far till ludeerna, anameerna, lehabeerna, naftuheerna, 12 patroseerna, kasluheerna, från vilka filisteerna härstammar, och kaftoreerna.

13 Kanaan blev far till Sidon, hans förstfödde, och Het, 14 och till jebusiterna, amoreerna och gir-gasheerna, 15 hiveerna, arkeerna, sineerna, 16 arvadeerna, semareerna och hamateerna.

17 Sems söner var Elam, Assur, Arpakshad, Lud, Aram, Us, Hul, Geter och Mesek. 18 Arpakshad blev far till Shela och Shela blev far till Eber. 19 Eber fick två söner. Den ene hette Peleg, för i hans dagar delades jorden upp. Hans bror hette Joktan. 20 Joktan blev far till Almodad, Shelef, Hasarmavet, Jera, 21 Hadoram, Usal, Dikla, 22 Ebal, Abimael, Saba, 23 Ofir, Havila och Jobab. Alla dessa var Joktans söner.

24 Sem, Arpakshad, Shela, 25 Eber, Peleg, Regu, 26 Serug, Nahor, Tera, 27 Abram, det är Abraham.

Från Abraham till Jakob

28 Abrahams söner var Isak och Ismael. 29 Detta är deras släkttavla: Nebajot, Ismaels förstfödde, sedan Kedar, Adbeel, Mibsam, 30 Mishma, Duma, Massa, Hadad, Tema, 31 Jetur, Nafish och Kedma. Dessa var Ismaels söner. 32 Abrahams bihustru Ketura födde sönerna Simran, Jokshan, Medan, Midjan, Jishbak och Shua.

Jokshans söner var Saba och Dedan. 33 Midjans söner var Efa, Efer, Henok, Abida och Eldaa. Alla dessa var Keturas söner.

34 Abraham blev far till Isak. Isaks söner var Esau och Israel. 35 Esaus söner var Elifas, Reguel, Jeush, Jalam och Korah. 36 Elifas söner var Teman, Omar, Sefi, Gatam, Kenas, Timna och Amalek. 37 Reguels söner var Nahat, Sera, Shamma och Missa.

38 Seirs söner var Lotan, Shobal, Sibon, Ana, Dishon, Eser och Dishan. 39 Lotans söner var Hori och Homam. Lotans syster var Timna. 40 Shobals söner var Aljan, Manahat, Ebal, Shefi och Onam. Sibons söner var Aja och Ana. 41 Anas son var Dishon. Och Dishons söner var Hamran, Eshban, Jitran och Keran. 42 Esers söner var Bilhan, Saavan och Akan. Dishans söner var Us och Aran.

Edoms kungar

43 Detta är de kungar som regerade i Edoms land innan det fanns någon kung i Israel: Bela, Beors son. Hans stad hette Dinhaba. 44 Bela dog, och Jobab, Seras son, från Bosra, blev kung efter honom. 45 Jobab dog, och Husham från temaneernas land blev kung efter honom. 46 Husham dog, och Hadad, Bedads son, blev kung efter honom. Han besegrade midjaniterna på Moabs mark. Hans stad hette Avit. 47 Hadad dog, och Samla från Masreka blev kung efter honom. 48 Samla dog, och Saul från Rehobot vid Eufrat blev kung efter honom. 49 Saul dog, och Baal-Hanan, Akbors son, blev kung efter honom. 50 Baal-Hanan dog, och Hadad blev kung efter honom. Hans stad hette Pai och hans hustru hette Mehetabel. Hon var dotter till Matred, som var dotter till Me-Sahab. 

51 När Hadad hade dött var dessa stamfurstar i Edom: furstarna Timna, Alja, Jetet, 52 Oholibama, Ela,  Pinon, 53 Kenas, Teman, Mibsar, 54 Magdiel och Iram. Detta var Edoms stamfurstar.

Nästa

1:19. delades jorden upp. Avser möjligen att mänskligheten utifrån de språk de talade fick sina egna landområden, 1 Mos 11:1-9.

© Ragnar Blomfelt