PSALMERNAS BOK

bildlinje

Psalm 96

1 Sjung en ny sång till Herren,

sjung till Herren, hela jorden!

2 Sjung till Jahve, prisa hans namn!

Kungör det goda budskapet

om hans frälsning dag efter dag.

3 Berätta bland folkslagen om hans härlighet,

bland alla folk om hans mirakler.

4 För Herren är stor och mycket lovprisad.

Han som är över alla gudar ska fruktas.

5 För folkens alla gudar är intighet,

men Herren skapade himlen.

6 Glans och majestät från hans ansikte,

makt och skönhet i hans helgedom.

7 Ge Herren, folk och släkter,

ge Herren ära och makt.

8 Ge Jahve den ära hans namn ska ha.

Ta med offer och kom till hans förgårdar.

9 Tillbe Herren i helig skrud.

Darra inför honom, hela jorden!

10 Säg bland folken: ”Herren regerar!

Världen står fast och orubblig.

Han ska döma folken med rättvisa.”

11 Låt himlen glädjas och jorden jubla,

låt havet och allt däri brusa högt,

12 låt fälten och allt därpå fröjdas.

Då ska skogens alla träd jubla

13 inför Herrens ansikte.

För han kommer,

kommer för att döma jorden.

Han ska döma världen med rättfärdighet,

och folken med sin sanning.

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

Psalmtexten förekommer även i 1 Krön 16:23-33. Ps 96 och Ps 98 har flera likheter.

96:2-3. Guds folk uppmanas till mission för att nå alla folk med budskapet om hans frälsning. Jahve är inte bara Israels Gud utan hela världens Gud. Jfr 105:1-2, 145:11-12. Jesus Kristus fortsätter att uppmana till världsvid mission, se Matt 28:18-20 med kommentarer.

96:4-5. gudar, avser alla inbillade ”gudar” som folk dyrkar och som demoner verkar bakom (1 Kor 8:4-6, 10:19-20). men Herren skapade himlen (v. 5), de tomma gudar som hednafolken dyrkade var bl.a. himlakroppar som sol, måne och stjärnor, dvs allt det som Gud är Herre över eftersom Han skapat både himmel och himlakroppar.

96:7, 9. Hela mänskligheten uppmanas att i fruktan tillbe och lovsjunga Gud. Detta möter en fullbordan i himlen, då människor från alla länder och folk kommer att tillbe Gud, Upp 7:9-10.

96:10. Världen står fast och orubblig, fram till den dag då allt ska förintas (Matt 24:35, 2 Petr 3:10, 12).

96:11-12. Inte bara mänskligheten, utan också naturen uppmanas jubla och glädjas inför Gud. Jfr Rom 8:19-22 med kommentarer.

96:13. han kommer, kommer för att döma jorden, Nya Testamentet uppenbarar mer om Herrens tillkommelse och domedagen, se t.ex. Matt 24:27, 30-31, 36-51, Matt 25:1-13, 31-46, 1 Thess 4:16-17, 2 Thess 1:6-10, Upp 1:7, 22:12.

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

© Ragnar Blomfelt