PSALMERNAS BOK

bildlinje

Psalm 91

1 Den som lever under den Högstes beskydd

befinner sig i den Allsmäktiges skugga.

2 Jag säger om Herren:

”Han är min tillflykt och min fästning,

min Gud som jag förtröstar på.”

3 Sannerligen, han ska rädda dig från jägarens snara

och från den dödliga pesten.

4 Med sina fjädrar ska han täcka dig

och under hans vingar finner du skydd.

Hans trofasthet är en skyddande sköld.

5 Du ska inte rädas nattens fasor,

eller pilens flykt om dagen,

6 eller pesten som stryker fram i mörkret,

eller plågan som härjar mitt på dagen.

7 Om än tusen faller bredvid dig,

tiotusen vid din högra sida,

så ska du inte drabbas.

8 Med egna ögon ska du tydligt få se

hur de onda vedergälls.

9 Eftersom du gjort Herren

– min tillflykt, den Högste – till ditt hem,

10 så ska inget ont drabba dig,

ingen plåga komma nära din boplats.

11 För han ska befalla sina änglar

att beskydda dig överallt där du går.

12 De ska bära dig i sina händer

så att din fot inte stöter mot någon sten.

13 Du ska trampa på lejon och kobra,

stampa på unglejon och giftorm.

14 ”Han har mig kär,

därför räddar jag honom.

Han känner mitt namn,

därför tryggar jag honom.

15 När han ropar till mig svarar jag honom.

Jag är med honom i nöden,

jag befriar honom och ger honom ära.

16 Jag mättar honom med långt liv

och låter honom se min frälsning.”

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

Psalmen har flera allusioner till 3 Mos 26.

91:1. den Allsmäktige, (hebr. El-Shaddai) det hebreiska ordet förekommer 48 gånger i GT, varav två gånger i Psalmernas bok (68:15).

91:2. Löftena i psalmen avser den som avger samma bekännelse som i denna vers, och som har gjort Gud till sitt ”hem” (v. 9), och som älskar Gud (v. 14), och som ropar till Gud (v. 15).

91:3, 5-6. jägarens snaranattens fasorpilens flyktpestenplågan, förutom en bokstavlig förståelse är detta också bildspråk för mörkrets demoner.

91:4. under hans vingar, ett bildspråk som ofta förekommer i Bibeln, se 5 Mos 32:11, Rut 2:12, Ps 17:8, 36:8, 57:2, 61:5, 63:8, Matt 23:37.

91:8. Versen gör klart att v. 5-7 främst handlar om straffdomar över ”de onda”. Jfr hur Israels folk skonades när Gud hemsökte Egypten med olika straffdomar.

91:10. så ska inget ont drabba dig, varken detta löfte eller något annat löfte i psalmen är absolut, eftersom v. 14 och v. 15 förutsätter att den gudfruktige ibland hamnar i nöd. Och en stor del av Psalmernas bok för övrigt beskriver den troendes många inre och yttre plågor.

91:11-12. Dessa verser citeras av Satan, se Matt 4:6 med kommentar. Om änglar i Psalmernas bok: Ps 34:8, 35:5-6, 78:49, 91:11-12, 103:20-21, 104:4, 148:2. Se även Matt 18:10 med kommentar.

91:13. Jfr Luk 10:19 med kommentar.

91:14-16. I dessa verser citeras Gud.

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

© Ragnar Blomfelt