NEHEMJA

KAPITEL 12

Präster och leviter

1 Detta är de präster och leviter som återvände med Serubbabel, Shealtiels son, och Jeshua: Seraja, Jeremia, Esra, 2 Amarja, Malluk, Hattush, 3 Shekanja, Rehum, Meremot, 4 Iddo, Ginnetoj, Abia, 5 Mijamin, Maadja, Bilga, 6 Shemaja, Jojarib, Jedaja, 7 Sallu, Amok, Hilkia och Jedaja. De var huvudmän för prästerna och för sina bröder i Jeshuas dagar.

8 Leviter: Jeshua, Binnuj, Kadmiel, Sherebja, Juda och Mattanja, som med sina bröder ledde lovsångerna, 9 vidare Bakbukja och Unni, deras bröder som stod mitt emot dem när de hade tjänst.

10 Jeshua blev far till Jojakim, Jojakim till Eljashib, Eljashib till Jojada, 11 Jojada till Jonatan och Jonatan till Jaddua.

12 I Jojakims dagar var dessa huvudmän för prästfamiljerna: för Seraja: Meraja, för Jeremia: Hananja, 13 för Esra: Meshullam, för Amarja: Johanan, 14 för Meliku: Jonatan, för Shebanja: Josef, 15 för Harim: Adna, för Merajot: Helkaj, 16 för Iddo: Sakarja, för Ginneton: Meshullam, 17 för Abia: Sikri, för Minjamin och för Moadja: Piltaj, 18 för Bilga: Shammua, för Shemaja: Jonatan, 19 för Jojarib: Mattenaj, för Jedaja: Ussi, 20 för Sallaj: Kallaj, för Amok: Eber, 21 för Hilkia: Hashabja, för Jedaja: Netanel.

22 I Eljashibs, Jojadas, Johanans och Jadduas dagar blev huvudmännen för levitfamiljerna och prästerna upptecknade, under persern Dareios regering. 23 Huvudmännen för Levis söners familjer är upptecknade i krönikeboken, fram till Johanans, Eljashibs sons dagar.

24 Leviternas huvudmän var Hashabja, Sherebja och Jeshua, Kadmiels son, samt deras bröder mitt emot dem. De lovprisade och tackade växelvis, så som gudsmannen David hade påbjudit.

25 Mattanja, Bakbukja, Obadja, Meshullam, Talmon och Ackub var dörrvaktare med uppsikt över förrådshusen vid portarna.

26 Dessa var samtida med Jojakim, Jeshuas son, Josadaks son, och med ståthållaren Nehemja och prästen Esra, den skriftlärde.

Nehemja inviger stadsmuren

27 Vid invigningen av Jerusalems mur söktes leviterna upp överallt där de bodde. De fördes till Jerusalem för en invigningshögtid med glädje och tacksägelse och sång, med cymbaler, lyror och harpor. 28 Då samlades sångarnas söner från trakten runt om Jerusalem, från netofatiternas byar, 29 från Bet-Gilgal och från markerna kring Geba och Asmavet. För sångarna hade byggt sig byar runt om Jerusalem. 30 Prästerna och leviterna renade sig. Sedan renade de folket, portarna och muren.

31 Jag lät Judas ledare stiga upp på muren, och ställde upp två stora lovsångskörer. Den ena gick till höger ovanpå muren fram till Dyngporten. 32 Bakom dem följde Hoshaja och ena hälften av Judas ledare, 33 samt Asarja, Esra och Meshullam, 34 Juda, Benjamin, Shemaja och Jeremia 35 och några av prästernas söner med trumpeter. Det var Sakarja, son till Jonatan, son till Shemaja, son till Mattanja, son till Mikaja, son till Sackur, son till Asaf, 36 och hans bröder Shemaja, Asarel, Milalaj, Gilalaj, Maaj, Netanel och Juda samt Hanani, med gudsmannen Davids musikinstrument. Esra, den skriftlärde, gick framför dem. 37 De gick över Källporten och rakt fram uppför trapporna till Davids stad, på trappan till muren ovanför Davids hus, fram till Vattenporten mot öster.

38 Efter den andra lovsångskören, som gick motsatt väg, följde jag med den andra hälften av folket, ovanpå muren, förbi Ugnstornet till Breda muren, 39 vidare förbi Efraimsporten, Gamla porten, Fiskporten, Hananeltornet och Hundradetornet fram till Fårporten. De stannade vid Fängelseporten.

40 Sedan ställde sig de båda lovsångskörerna vid Guds hus. Så gjorde jag tillsammans med ena hälften av styresmännen, 41 samt prästerna Eljakim, Maaseja, Minjamin, Mikaja, Eljoenaj, Sakarja och Hananja, med trumpeterna, 42 och Maaseja, Shemaja, Eleasar, Ussi, Johanan, Malkia, Elam och Eser. Sångarna sjöng under ledning av Jisraja.

43 På den dagen frambar de stora offer och gladde sig, för Gud hade gjort dem överlyckliga. Även kvinnorna och barnen var glada. Glädjen i Jerusalem hördes vida omkring.

Åtgärder vid gudstjänsten

44 Den dagen tillsattes män som skulle förestå förrådshusen som var lager för offergåvor, det första av skörden och tionden. Från städernas åkrar skulle de samla in det som enligt lagen tillföll prästerna och leviterna. För det rådde glädje i Juda över prästerna och leviterna som gjorde tjänst. 45 De ansvarade för tjänsten för sin Gud och för reningarna. Och sångarna och dörrvakterna utförde sin tjänst så som David och hans son Salomo hade påbjudit. 46 För långt tillbaka i Davids och Asafs dagar fanns det ledare för sångarna vid lovsången och tacksägelsen till Gud. 47 I Serubbabels och Nehemjas dagar gav hela Israel till sångarna och dörrvakterna vad dessa dagligen skulle ha. De gav leviterna deras avskilda andel, och leviterna gav Arons söner deras avskilda andel.

Nästa

Föregående

12:1. som återvände med Serubbabel … och Jeshua. År 538 f. Kr. Nästan 100 år före Nehemja.

© Ragnar Blomfelt