NEHEMJA

KAPITEL 10

1 Undertecknarna var: Ståthållaren Nehemja, Hakaljas son, Sidkia, 2 Seraja, Asarja, Jeremia, 3 Pashur, Amarja, Malkia, 4 Hattush, Shebanja, Malluk, 5 Harim, Meremot, Obadja, 6 Daniel, Ginneton, Baruk, 7 Meshullam, Abia, Mijamin, 8 Maasja, Bilgaj och Shemaja. Detta var prästerna.

9 Leviter: Jeshua, Asanjas son, Binnuj, av Henadads barn, Kadmiel, 10 och deras bröder: Shebanja, Hodia, Kelita, Pelaja, Hanan, 11 Mika, Rehob, Hashabja, 12 Sackur, Sherebja, Shebanja, 13 Hodia, Bani och Beninu.

14 Folkets huvudmän: Parosh, Pahat-Moab, Elam, Sattu, Bani, 15 Bunni, Asgad, Bebaj, 16 Adonia, Bigvaj, Adin, 17 Ater, Hiskia, Azzur, 18 Hodia, Hashum, Besaj, 19 Harif, Anatot, Nebaj, 20 Magpiash, Meshullam, Hesir, 21 Meshesabel, Sadok, Jaddua, 22 Pelatja, Hanan, Anaja, 23 Hosea, Hananja, Hashub, 24 Hallohesh, Pilha, Shobek, 25 Rehum, Hashabna, Maaseja, 26 Ahia, Hanan, Anan, 27 Malluk, Harim och Baana.

Förbundets innehåll

28 Resten av folket – prästerna, leviterna, dörrvakterna, sångarna, tempeltjänarna och alla som hade avskilt sig från de främmande folken och vänt sig till Guds lag, deras hustrur, söner och döttrar och alla som kunde förstå – 29 ansluter sig till sina främsta bröder, och lovar under förbannelse och ed: att leva efter Guds lag som gavs genom Guds tjänare Mose, och att noga följa alla Jahves, vår Herres, bud, lagar och stadgar. 30 Vi lovar att inte ge våra döttrar åt grannfolken och inte heller ta deras döttrar till hustrur åt våra söner. 31 När grannfolken för in varor eller säd till försäljning på sabbatsdagen ska vi inte köpa av dem på sabbat eller helgdag. Vi ska låta marken ligga i träda vart sjunde år, och då avskriva alla skulder.

32 Vi förpliktar oss att årligen ge fyra gram silver till tjänsten i vår Guds hus: 33 till närvarobröden, det dagliga matoffret och brännoffret, till offren på sabbaterna, nymånaderna och högtiderna, till tackoffren och syndoffren för Israels försoning, och till allt arbete i vår Guds hus.

34 Vi, prästerna, leviterna och folket, kastar lott om hur vedoffret årligen ska föras familjevis till vår Guds hus på bestämda tider, för att bränna det på Jahves, vår Guds, altare så som det är skrivet i lagen.

35 Till Herrens hus ska vi årligen föra den första grödan från vår mark och den första frukten av alla slags träd. 36 Som det är skrivet i lagen ska vi också föra till Guds hus, till prästerna som gör tjänst i vår Guds hus, de förstfödda av våra söner och våra djur, det förstfödda av nötboskap och småboskap. 37 Och det första av bröddegen och de första frukterna av alla slags träd, av vin och olja, ska vi föra till prästerna, till förrådskamrarna i vår Guds hus. Tionden av markens skörd ska vi ge till leviterna, de leviter som tar emot tionden i alla de städer där vi arbetar. 38 En präst av Arons söner ska vara med leviterna när de tar emot tionden. Och leviterna ska föra en tiondel av tiondet upp till vår Guds hus, till förrådshusets kamrar. 39 Israels söner och Levis söner ska föra offergåvan av säd, vin och olja in i dessa kamrar där helgedomens kärl, de tjänstgörande prästerna, dörrvakterna och sångarna är. Vi ska inte försumma vår Guds hus.

Nästa

Föregående

10:30. Jfr Esra 9-10.

10:31. Jfr 2 Mos 20:8-11, 5 Mos 5:12-15.

10:32. Jfr 2 Mos 30:11-16.

10:34. Jfr 3 Mos 6:13.

10:35. Jfr 2 Mos 23:19, 34:26, 4 Mos 18:12-13, 5 Mos 26:1-11.

10:36. Jfr 2 Mos 13:13, 34:20, 4 Mos 18:15-18, 5 Mos 15:19-23.

10:37. Jfr 4 Mos 15:20-21, 5 Mos 18:4, 4 Mos 18:21-24.

10:38. Jfr 4 Mos 18:25-32.

© Ragnar Blomfelt