JEREMIA

KAPITEL 52

Jerusalems fall

1 Sidkia var tjugoett år när han blev kung. Han regerade elva år i Jerusalem. Hans mor hette Hamital, dotter till Jeremia från Libna. 2 Sidkia gjorde det som var ont i Herrens ögon, precis som Jojakim. 3 Det var på grund av Herrens vrede som detta hände med Jerusalem och Juda. Till slut förkastade han dem från sitt ansikte.

Och Sidkia gjorde uppror mot Babels kung. 4 På tionde dagen i den tionde månaden av Sidkias nionde regeringsår kom Babels kung Nebukadressar med hela sin armé till Jerusalem. De belägrade staden och byggde en vall omkring den. 5 Staden var under belägring till kung Sidkias elfte regeringsår. 6 Den nionde dagen i den fjärde månaden var svälten så svår i staden att landets folk inte hade något att äta. 7 Då bröt fienden igenom stadsmuren, och fastän kaldeerna hade omringat staden flydde alla krigsmän. De lämnade staden under natten genom porten mellan de båda murarna nära den kungliga trädgården. Kungen tog vägen mot Arabah. 8 Men kaldeernas armé förföljde kung Sidkia och hann upp honom på Jerikos hedmarker. Då hade hela hans armé skingrats från honom. 9 Kaldeerna grep kungen och förde honom till den babyloniske kungen i Ribla i Hamat. Där dömde han Sidkia. 10 Babels kung lät slakta Sidkias söner inför hans ögon. Dessutom lät han slakta alla Judas stormän i Ribla. 11 Han lät sticka ut ögonen på Sidkia och band honom i kopparkedjor. Den babyloniske kungen förde honom till Babel där han fick sitta fängslad tills dagen kom då han dog.

12 Det var den tionde dagen i den femte månaden av den babyloniske kungen Nebukadressars nittonde regeringsår. Då kom den babyloniske kungens tjänare Nebusaradan till Jerusalem. Han var kapten för livvakten. 13 Han brände ner Herrens tempel och det kungliga palatset. Alla hus och palats i Jerusalem stack han i brand. 14 Hela den kaldeiska armé som kaptenen för livvakten hade med sig rev ner alla murar runt Jerusalem. 15 Nebusaradan, kaptenen för livvakten, förde bort i fångenskap några av de fattigaste bland folket och de som var kvar i staden och de överlöpare som gått över till Babels kung, samt de hantverkare som fanns kvar. 16 Men av de fattigaste ute i landet lämnade Nebusaradan, kaptenen för livvakten, kvar några att sköta vingårdarna och åkrarna.

17 Kaldeerna krossade kopparpelarna, behållarna och kopparhavet i Herrens tempel. De förde all koppar till Babel. 18 De tog även med sig askkärlen, skovlarna, knivarna, offerskålarna, pannorna och alla kopparkärl som hade använts vid gudstjänsten. 19 Kaptenen för livvakten tog också med sig allt som var av rent guld eller rent silver: faten, fyrfaten, offerskålarna, askkärlen, ljusstakarna, de andra skålarna och bägarna. 20 Angående de två pelarna, havet, de tolv kopparoxarna under havet, behållarna som kung Salomo låtit göra till Herrens tempel, så kunde kopparn i alla dessa föremål inte vägas. 21 En pelare var åtta meter hög med en omkrets av fem meter. De var ihåliga, och väggarna hade en tjocklek av fyra fingerbredder. 22 Ovanpå var ett pelarhuvud av koppar, som var två och en halv meter hög. Runt om var ett flätverk med granatäpplen, allt av koppar. Den andra pelaren var likadan, med granatäpplen. 23 Det var nittiosex granatäpplen på sidorna. Sammanlagt var det hundra granatäpplen runt om flätverket.

Judar bortförs till Babel

24 Kaptenen för livvakten tog med sig översteprästen Seraja och prästen under honom, Sefanja, samt de tre dörrvaktarna. 25 Från staden tog han en hovman som varit krigskommissarie, och sju av kungens närmaste män som påträffades i staden, och överbefälhavarens sekreterare, som skrev ut folk i landet till krigstjänst, samt sextio män av landets folk som påträffades mitt i staden. 26 Nebusaradan, kaptenen för livvakten, tog dessa och förde dem till den babyloniske kungen i Ribla. 27 Babels kung lät slå ihjäl dem där, i Ribla i Hamat. Så blev Judas folk bortfört från sitt land.

28 Antalet bortförda av Nebukadressar i det sjunde året: 3023 judar. 29 Och i Nebukadressars artonde regeringsår: 832 personer från Jerusalem. 30 I Nebukadressars tjugotredje regeringsår bortförde Nebusaradan, kaptenen för livvakten, 745 personer. Sammanlagt 4600 personer.

Kung Jojakin benådas

31 Men på tjugofemte dagen i tolfte månaden under det trettiosjunde året som judakungen Jojakin var i fångenskap, benådades han av Babels kung Evil-Merodak, samma år han blev kung. Han släppte Jojakin ur fängelset. 32 Babels kung talade vänligt med honom och gav honom främsta platsen bland de kungar som var hos honom i Babel. 33 Han fick ta av sig fångdräkten, och sedan åt han alltid vid kungens bord så länge han levde. 34 Ett fast och anpassat dagligt underhåll fick han från kungen i Babel resten av sitt liv, tills dagen kom då han dog.

Klagovisorna

Föregående

52. I stort sett samma text i 2 Kung 24:18-25:30. Syftet är att visa att Jeremias profetior gick i uppfyllelse.

52:1. Han regerade elva år. År 597-586 f. Kr.

52:7. Då bröt fienden igenom stadsmuren. 18 juli 586 f. Kr.

52:28. År 597 f. Kr.

52:29. År 586 f. Kr.

52:30. År 581 f. Kr.

© Ragnar Blomfelt