HOSEA

KAPITEL 10

Avfall och straff

1 Israel var en frodig 

och fruktbärande vinstock.

Men ju mer frukt, desto fler altaren.

Ju bättre land, desto bättre stoder.

2 De har kluvet hjärta,

nu får de bära sin skuld.

Herren ska bryta ner deras altaren

och förstöra deras stoder.

3 Nu säger de:

”Vi har ingen kung,

för vi fruktar inte Herren.

Och vad skulle en kung

kunna göra för oss?”

4 De talar tomma ord,

svär falskt och sluter förbund.

Domen spirar som en giftplanta

ur åkerns fåror.

5 De boende i Samaria

ängslas över Bet-Avens kalv.

Folket med översteprästerna 

sörjer över den,

alla som glatt sig över kalvens härlighet.

För den förs bort från dem.

6 Ja, kalven förs till Assyrien

som tribut åt den store kungen.

Efraim ska vanäras,

Israel ska skämmas för sina planer.

7 Samariens kung ska försvinna

som en kvist på vattnet.

8 Avens offerhöjder, Israels synd,

ska förstöras.

Törne och tistel ska växa

på deras altaren.

Och de ska säga till bergen:

”Göm oss!”

och till höjderna:

”Fall över oss!”

9 Från Gibeas dagar

har du syndat, Israel.

Så har det fortsatt.

Drabbade inte kriget 

ogärningsmännen i Gibea?

10 Jag ska tukta dem när jag så vill.

Folken ska samlas mot dem

när de binds för deras dubbla synd.

11 Efraim är en tränad kviga

som gärna tröskar.

Jag ska lägga ett ok

över hennes fagra nacke.

Jag ska spänna för Efraim,

Juda ska plöja och Jakob harva.

12 Så rättfärdighet åt er,

skörda med kärlek,

bryt er ny mark!

Det är tid att söka Herren,

tills han kommer och regnar

rättfärdighet över er.

13 Ni har plöjt ondska,

skördat orättfärdighet

och ätit lögnens frukt!

För du litade på din egen väg

och dina talrika krigare.

14 Krigsdån ska ljuda bland ditt folk.

Alla dina borgar ska förstöras

som när Shalman förstörde Bet-Arbel

den dag kriget kom.

Då krossades mödrar och barn.

15 Så ska ske med er i Betel,

på grund av er stora ondska.

När gryningen kommer 

är det helt slut med Israels kung!

Nästa

Föregående

10:8. Citeras i Luk 23:30, Upp 6:16.

10:14. Shalman. Avser möjligen den assyriske kungen Shalmaneser V, (2 Kung 17:3-6).

© Ragnar Blomfelt