HESEKIEL

KAPITEL 48

Fördelningen av landet

1 Detta är namnen på stammarna: Dan får en lott vid norra gränsen längs Het­lonsvägen till Lebo-Hamat och Hasar-Enan – med Damaskus gräns i norr och längs med Hamat – från öst till väst. 2 Intill Dans område ska Asher ha en lott från öst till väst. 3 Intill Ashers område ska Naf­tali ha en lott från öst till väst. 4 Intill Naftalis område ska Ma­nasse ha en lott från öst till väst. 5 Intill Manasses område ska Ef­raim ha en lott från öst till väst. 6 Intill Efraims område ska Ru­ben ha en lott från öst till väst. 7 Intill Rubens område ska Juda ha en lott från öst till väst.

8 Intill Judas område ska från öst till väst det område ligga som ni ska avskilja, 12,5 kilometer brett och lika långt som en stamlott från öst till väst. Helgedomen ska ligga i mitten. 9 Det område ni avskiljer åt Herren ska vara 12,5 kilometer i längd och 5 kilometer i bredd.

10 Detta heliga område ska tillhöra prästerna: I norr 12,5 kilometer i längd, i väster 5 kilometer i bredd, i öster 5 kilometer i bredd och i söder 12,5 kilometer i längd. Herrens helgedom ska ligga i mitten. 11 Det ska tillhöra de avskilda prästerna, Sadoks söner, som tjänstgjorde åt mig och som inte for vilse som leviterna när Israels söner for vilse. 12 Det blir en särskild andel för dem av det som avstyckats från landet, ett högheligt område invid leviternas. 13 Leviterna ska få ett område bredvid prästernas, i längd 12,5 kilometer och i bredd 5 kilometer. Den totala längden ska vara 12,5 kilometer och bredden 5 kilometer. 14 De får inte sälja eller byta bort något av det. Inte heller överlåta det bästa av landet åt någon annan, för det är helgat åt Herren.

15 Området som återstår – 2,5 kilometer på bredden och 12,5 kilometer på längden – ska tillhöra staden, till att bebyggas och till betesmark. Staden ska ligga i mitten, 16 och den utgör en kvadrat på drygt 2 kilometer på var sida. 17 Staden ska omges av betesmark som sträcker sig 125 meter på var sida.

18 Återstoden längs det heliga området är 5 kilometer österut och 5 kilometer västerut. Det sträcker sig utmed det heliga området. Stadens arbetare ska livnära sig från avkastningen av detta område. 19 Stadens arbetare från Israels alla stammar ska bruka marken. 20 Hela området som ni avskiljer ska vara 12,5 gånger 12,5 kilometer, en kvadrat. Ni ska ge denna heliga gåva som egendom till staden.

21 Fursten ska få vad som återstår på båda sidor om det heliga området och stadens område: marken fram till det 12,5 kilometer breda heliga området till östgränsen, och västerut marken fram till det 12,5 kilometer breda området till västgränsen. Båda dessa områden intill stam­lotterna ska tillhöra fursten. Det heliga området med helgedomen ska ligga i mitten. 22 Från leviternas område och från stadens område, som ligger mitt emellan furs­tens områden, ska allt mellan Judas sydgräns och Benjamins nordgräns tillhöra fursten.

23 Angående de stammar som återstår. Från östra sidan till västra: Benjamin ska ha en lott. 24 Intill Benjamins område från östra sidan till västra: Simeon ska ha en lott. 25 Intill Simeons område från östra sidan till västra: Isaskar ska ha en lott. 26 Intill Isaskars område från östra sidan till västra: Sebulon ska ha en lott. 27 Intill Sebulons område från östra sidan till västra: Gad ska ha en lott. 28 Intill Gads område på dess södra sida ska gränsen gå från Tamar till vattnet vid Meribat-Kadesh och vidare till gränsfloden fram till Medelhavet. 29 Detta är landet som ni genom lottkastning ska fördela som egendom åt Israels stammar. Detta är deras lotter, säger Herren Jahve.

Stadsportarna

30 Dessa utgångar ska staden ha: På norra sidan, som mäter tvåtusen tvåhundra femtio meter, 31 är det tre portar mot norr: Rubens port, Judas port och Levis port. Stadens portar är uppkallade efter Israels stammar: 32 På östra sidan som mäter tvåtusen tvåhundra femtio meter, är det tre portar: Josefs port, Benjamins port och Dans port. 33 På södra sidan som mäter tvåtusen tvåhundra femtio meter, är det tre portar: Simeons port, Isaskars port och Sebulons port. 34 På västra sidan som mäter tvåtusen tvåhundra femtio meter, är det tre portar: Gads port, Ashers port och Naftalis port.

35 Stadens omkrets mäter 9 kilometer. Och från denna dag ska den heta: Jahve är här.

Daniel

Föregående

© Ragnar Blomfelt