HESEKIEL

KAPITEL 40

Synen av det nya templet (Kap 40-48)

1 I det tjugofemte året av vår fångenskap, vid årets början, på tionde dagen i månaden, i det fjortonde året efter att staden erövrats, på just den dagen kom Herrens hand över mig, och han förde mig dit. 2 I syner från Gud förde han mig till Israel och satte ner mig på ett mycket högt berg. På bergets södra sida var strukturen av en stad. 3 Han förde mig dit. Och jag såg att vid porten stod en man som glänste likt koppar. Han hade ett linnesnöre i handen och en mätstav. 4 Mannen sa till mig: ”Människoson, se noga, lyssna uppmärksamt och lägg på hjärtat allt jag visar dig. För du är förd hit för att jag ska visa dig. Berätta för Israels hus allt vad du får bevittna.”

5 Och se, det var en mur omkring templet. Mätstaven som mannen hade i sin hand var drygt tre meter lång. Han mätte muren som var en stav tjock och en stav hög. 6 Sedan gick han till en port som låg mot öster och gick uppför trappan. Han mätte portens tröskel som var en stav bred. 7 Varje vaktkammare var en stav lång och en stav bred. Mellan vaktkamrarna var det drygt två och en halv meter. Tröskeln vid portens förhall som vette mot templet var en stav. 8 Han mätte upp portens förhall som vette mot templet. Den var en stav. 9 Han mätte upp portens förhall som var drygt fyra meter, och pelarna var drygt en meter. Portens förhall vette mot templet.

10 Det fanns tre vaktkamrar på var sida av östra porten, alla med samma mått. Och pelarna på båda sidor hade samma mått. 11 Han mätte portöppningens bredd till drygt fem meter, och portens längd till sju meter. 12 Framför vaktkamrarna på var sida fanns en mur som var drygt femtio centimeter. Varje vaktkammare på var sida var drygt tre meter. 13 Han mätte porten från den ena vaktkammarens tak till den andras. Den var tretton meter bred. Dörr låg mot dörr. 14 Han mätte upp pelarna till drygt trettio meter. Omkring pelarna låg förgården. 15 Från ingångsportens fasad till förhallens fasad vid den inre portöppningen var det drygt tjugofem meter. 16 Det fanns trånga fönster till vaktkamrarna och till deras pelare invändigt i porten runt om och likaså i förhallen. Fönstren satt runt om invändigt. Pelarna hade palmornament.

17 Han förde mig till den yttre förgården. Jag såg att ett stengolv täckte den. Det fanns trettio tempelkamrar på stengolvet. 18 Stengolvet följde portarnas sidoväggar så att det motsvarade portarnas längd. Detta var det nedre stengolvet. 19 Sedan mätte han avståndet från den nedre portens framsida till den inre förgårdens ytterkant. Det var drygt femtio meter på östra och norra sidan.

20 Han mätte också längd och bredd på den port som vette mot norr på den yttre förgården. 21 Även den hade tre vaktkamrar på var sida samt pelare och förhall, med samma mått som den förra porten. Den var drygt tjugofem meter lång och tretton meter bred. 22 Fönstren, förhallen och palmornamenten i den hade samma mått som i porten mot öster. Sju trappsteg ledde upp till porten. Förhallen låg framför dessa. 23 En port till den inre förgården fanns mitt emot norra porten. Likadant var det i öster. Från ena porten till den andra mätte han drygt femtio meter.

24 Sedan förde han mig mot söder. Och där såg jag en port som vette åt söder. Han mätte dess pelare och ­förhall. De hade samma mått som de and­ra. 25 Det fanns fönster i porten och på förhallen runt om, likadana som de andra fönstren. Porten var drygt tjugofem meter lång och tretton meter bred.

26 Trappan dit upp hade sju steg. Förhallen låg framför dessa. Pelarna hade palmornament på båda sidor. 27 Den inre förgården hade en port mot söder. Han mätte avståndet från port till port mot söder till drygt femtio meter.

28 Sedan förde han mig till den inre förgården genom södra porten. Han mätte porten och den hade samma mått som de andra. 29 Vaktkamrar, pelare och förhall hade samma mått som de andra. Både porten och förhallen hade fönster runt om. Porten var drygt tjugofem meter lång och tretton meter bred. 30 Runt om fanns förhallar, tretton meter långa och tre meter breda. 31 Förhallen låg mot den yttre förgården, och pelarna hade palmornament. Trappan hade åtta steg.

32 Sedan förde han mig till den inre förgårdens östra sida och mätte porten. Den hade samma mått som de andra. 33 Vaktkamrar, pelare och förhall hade samma mått som de andra. Det fanns fönster på porten och förhallen runt om. Den var drygt tjugofem meter lång och tretton meter bred. 34 Förhallen låg mot den yttre förgården, och pelarna hade palmornament på båda sidor. Trappan hade åtta steg.

35 Sedan förde han mig till den norra porten och mätte den. Den hade samma mått som de andra. 36 Så var det också med vaktkamrarna, pelarna och förhallen. Den hade fönster runt om. Den var drygt tjugofem meter lång och tretton meter bred. 37 Vid den yttre förgården stod pelare, som på båda sidor hade palmornament. Trappan hade åtta steg.

38 Det fanns en tempelkammare med ingång vid pelarna i portarna. Där sköljdes brännoffren. 39 I portens förhall stod två bord på var sida. På dem slaktades brännoffret, synd­offret och skuldoffret. 40 Vid den yttre sidoväggen mot norr vid trappan till portens ingång, stod två bord. Även vid andra sidoväggen på portens förhall stod två bord. 41 Det stod fyra bord på var sida vid portens sidoväggar, tillsammans åtta bord där slakt skedde. 42 För brännoffret fanns fyra bord av huggna stenar. De var sjuttiofem centimeter långa och breda, femtio centimeter höga. På dem lades redskapen som användes vid slakt av brännoffer och slaktoffer. 43 En handsbredd långa dubbelkrokar var fästa på husets insida runt om. Och på borden lades offerkött.

44 Utanför den inre porten fanns på den inre gården två tempelkamrar för sångarna. En låg vid norra portens sidovägg mot söder. Den andra låg vid östra portens sidovägg mot norr. 45 Han sa till mig: ”Tempelkammaren mot söder är för prästerna som förrättar tjänst inne i huset. 46 Tempelkammaren mot norr är för prästerna som förrättar altartjänst. Dessa är Sadoks söner, Levis efterkommande, som får träda fram till Herren för att tjänstgöra inför honom.”

47 Han mätte förgården. Den var en kvadrat som var femtio meter på längden och bredden. Och framför templet stod ett altare.

48 Sedan förde han mig till husets förhall och mätte pelarna, som var två och en halv meter på var sida. Och var och en av de båda portdörrarna var en och en halv meter bred. 49 Förhallen var tio meter lång och drygt fem meter bred. Man gick ditupp via trappan. Vid dörrposterna stod pelare på var sida.

Nästa

Föregående

40:1. I det tjugofemte året. 573 f. Kr.

© Ragnar Blomfelt