HESEKIEL

KAPITEL 38

Profetia mot Gog i Magogs land

1 Herrens ord kom till mig: 2 ”Människoson, vänd dig mot Gog i Magogs land, storfursten över Meshek och Tubal. Profetera mot honom. 3 Säg: Så säger Herren Jahve: Lyssna! Jag är emot dig Gog, storfurste över Meshek och Tubal. 4 Jag ska föra dig omkring och sätta krokar i dina käftar. Jag ska föra dig ut med hela din armé, hästar och ryttare, alla praktfullt klädda. Det är en enorm skara beväpnade med stora och små sköldar och alla med svärd i hand. 5 Folk från Persien, Kush och Put är med dem, alla med sköld och hjälm, 6 Gomer med alla sina trupper, Bet-Togarma längst i norr med alla sina trupper. Du har mängder av folk med dig.

7 Gör dig redo och förberedd med alla dina skaror omkring dig och vakta dem. 8 När lång tid har gått ska du mönstras. I kommande år ska du marschera mot ett land som återhämtat sig från svärdet. De boende där har samlats från många folk upp till Israels berg som länge låg öde. De har förts ut från folken och alla bor nu där i trygghet. 9 Dit ska du dra upp och komma som en storm. Du ska vara likt ett moln som täcker landet, du med alla dina trupper och med de många folk som följer dig.

10 Så säger Herren Jahve: Den dagen ska tankar väckas hos dig och du ska smida onda planer. 11 Du ska säga: ’Jag ska dra upp mot ett oskyddat land och angripa dem som bor där i trygghet, alla som lever där utan murar, bommar eller portar.’ 12 Du tänker plundra, röva och vända din hand mot öde platser som åter är bebodda, mot ett folk som samlats från andra folkslag och nu har boskap och ägodelar där de bor vid världens navel. 13 Då ska Saba, Dedan, Tarshishs köpmän och alla furstarna fråga dig: ’Har du kommit för att röva? Har du samlat dina skaror för att plundra, för att ta silver och guld, för att stjäla boskap och gods, för att röva ett stort byte?’

14 Människoson, profetera därför och säg till Gog: Så säger Herren Jahve: På den tiden när mitt folk Israel lever i trygghet, ska du känna till det. 15 Du ska komma från ditt land längst i norr, du och många folk med dig, alla till häst, en stor skara, en mäktig armé. 16 Du ska dra upp mot mitt folk Israel likt ett moln som täcker landet. I kommande dagar ska det ske att jag sänder dig mot mitt land, för att folken ska lära känna mig när jag i deras åsyn visar mig helig på dig, Gog.

17 Så säger Herren Jahve: Var det inte dig jag talade om i gamla dagar genom mina tjänare, Israels profeter? De profeterade i många år under den tiden att jag skulle sända dig mot dem. 18 Den dagen då Gog angriper Israel, säger Herren Jahve, ska min ­vrede flamma upp. 19 I min lidelse och i min vredes eld försäkrar jag att den dagen ska det bli en stor jordbävning i Israel. 20 Då ska de darra inför mig, havets fiskar, himlens fåglar, fältens djur, alla kräldjur på jorden och alla människor på jordens yta. Bergen ska rasa, klipporna störta omkull och alla murar jämnas med ­marken. 21 Jag ska kalla på svärdet mot Gog på alla mina berg, säger Herren Jahve. Varje mans svärd ska vara vänt mot sin broder. 22 Jag ska döma honom med pest och blod. Och slagregn, hagelstenar, eld och svavel ska jag ösa över honom, hans arméer och alla folk som är med honom. 23 Så ska jag visa min storhet och helighet och göra mig känd inför många folk. Då ska de förstå att jag är Jahve.

Nästa

Föregående

38-39. Gog … Magog. Jfr Upp 20:8 med kommentar.

© Ragnar Blomfelt