ESRA

KAPITEL 8

Huvudmännen som följde Esra

1 Detta är huvudmännen för familjerna efter sina släkter som med mig lämnade Babel när kung Artaxerxes regerade: 2 Av Pinehas söner, Gershom. Av Itamars söner, Daniel. Av Davids söner, Hattush. 3 Av Shekanjas söner, som var av Paroshs söner, Sakarja, och med honom 150 män registrerade. 4 Av Pahat-Moabs söner, Eljoenaj, Serajas son, och med honom 200 män. 5 Av Sattus söner, Shekanja, Jahaziels son, och med honom 300 män. 6 Av Adins söner, Ebed, Jonatans son, och med honom 50 män. 7 Av Elams söner, Jesaja, Ataljas son, och med honom 70 män. 8 Av Shefatjas söner, Sebadja, Mikaels son, och med honom 80 män. 9 Av Joabs söner, Obadja, Jehiels son, och med honom 218 män. 10 Av Shelomits söner, Josifjas son, och med honom 160 män. 11 Av Bebajs söner, Sakarja, Bebajs son, och med honom 28 män.12 Av Asgads söner, Johanan, Hackatans son, och med honom 110 män. 13 Av Adonikams söner, de sista, som hette Elifelet, Jegiel och Shemaja, och med dem 60 män. 14 Av Bigvajs söner, Utaj och Sabbud, och med dem 70 män.

Från Babel till Jerusalem

15 Jag samlade dem vid floden som flyter mot Ahava. Där slog vi läger i tre dagar. När jag tog en närmare titt på folket och prästerna fann jag inga leviter där. 16 Då sände jag bud efter huvudmännen Elieser, Ariel, Shemaja, Elnatan, Jarib, Elnatan, Natan, Sakarja, Meshullam och lärarna Jojarib och Elnatan. 17 Jag sände dem till Iddo, huvudmannen i Kasifja, med ett budskap till Iddo och hans bröder, tempeltjänarna i Kasifja, att de skulle sända oss tjänare till vår Guds hus. 18 Eftersom vår Guds goda hand var över oss sände de till oss Sherebja, en förståndig man av Mahlis släkt, son till Levi, son till Israel, samt Sherebjas söner och bröder, arton män. 19 Vidare Hashabja och med honom Jesaja, av Meraris söner, med dennes bröder och deras söner, tjugo män. 20 Dessutom 220 tempeltjänare som David och hans ledare utsett att biträda leviterna. Alla var inskrivna med namn.

21 Jag utlyste en fasta vid floden Ahava. Detta för att vi skulle ödmjuka oss inför vår Gud och be honom om en trygg resa för oss, våra barn och all vår egendom. 22 För jag skämdes för att be kungen om soldater och ryttare till vårt beskydd mot fiender på vägen. Vi hade ju sagt till kungen: ”Vår Gud håller sin goda hand över alla som söker honom, men hans mäktiga vrede är över alla som överger honom.” 23 Så vi fastade och sökte Guds hjälp, och han bönhörde oss.

24 Jag avskilde tolv av de främsta bland prästerna, därtill Sherebja och Hashabja och med dem tio av deras bröder. 25 Jag vägde upp åt dem silvret, guldet och kärlen, den gåva till vår Guds hus som kungen och hans rådgivare och ämbetsmän och alla israeliterna där hade skänkt. 26 Jag vägde upp åt dem drygt tjugo ton silver, drygt tre ton silverkärl, drygt tre ton guld, 27 tjugo guldbägare till ett värde av 1 000 guldmynt, samt två kärl av vackert glänsande koppar, dyrbara som guld. 28 Jag sa till dem: ”Ni är helgade åt Herren, så även kärlen. Och silvret och guldet är en frivillig gåva åt Jahve, era fäders Gud. 29 Håll vakt och ta vara på det tills ni kan väga upp det i Jerusalem i kamrarna i Herrens hus inför de främsta prästerna och leviterna och de främsta inom Israels familjer.” 30 Prästerna och leviterna tog emot det uppvägda silvret, guldet och kärlen. De skulle föra det till Jerusalem, till vår Guds hus.

31 Vi bröt upp från floden Ahava på tolfte dagen i första månaden och begav oss till Jerusalem. Vår Guds hand var över oss och han räddade oss från fiender och från bakhåll på vägen. 32 Vi kom fram till Jerusalem och vilade där i tre dagar. 33 På fjärde dagen blev silvret, guldet och kärlen uppvägt i vår Guds hus. Det överlämnades till prästen Meremot, Urias son. Med honom var Eleasar, Pinehas son, och leviterna Josabad, Jeshuas son, och Noadja, Binnujs son. 34 Allt räknades och vägdes, och den totala vikten antecknades.

35 De landsflyktiga som återvänt från fångenskapen frambar brännoffer åt Israels Gud: 12 tjurar för hela Israel, 96 baggar, 77 lamm, och som syndoffer 12 bockar. Allt som brännoffer åt Herren. 36 De överlämnade kungens förordningar till kungens satraper och till ståthållarna i provinsen väster om Eufrat, och dessa understödde folket och Guds hus.

Nästa

Föregående

8:15. vid floden som flyter mot Ahava. Möjligen en biflod till Eufrat.

8:31. Vi bröt upp. 458 f. Kr. (jfr 7:8).

© Ragnar Blomfelt