FEMTE MOSEBOKEN

KAPITEL 27

Altaret på berget Ebal

1 Mose och Israels äldste gav folket detta påbud: ”Håll alla de bud som jag i dag ger er. 2 Den dag ni går över Jordanfloden och in i landet som Jahve din Gud ger dig, ska du resa stora stenar åt dig och bestryka dem med kalk. 3 När du gått över ska du på stenarna skriva alla ord i denna lag. Då får du komma in i landet som Jahve din Gud ger dig. Det är ett land som flödar av mjölk och honung, så som Jahve, dina fäders Gud, lovat dig. 4 När ni gått över Jordanfloden ska ni på berget Ebal resa dessa stenar som jag i dag ger er befallning om. Och bestryk dem med kalk. 5 Bygg där ett altare åt Jahve din Gud. Ett altare av stenar som du inte ska bearbeta med något järn. 6 Altaret åt Jahve din Gud ska du bygga av ohuggna stenar, och på det ska du offra brännoffer åt Jahve din Gud. 7 Där ska du också offra fredsoffer och äta dem där. Och gläd dig inför Jahves, din Guds, ansikte. 8 På stenarna ska du mycket tydligt skriva alla ord i denna lag.”

Förbannelser

9 Mose och de levitiska prästerna sa till hela Israel: ”Var tysta och lyssna, Israel! I dag har du blivit Jahves, din Guds, folk. 10 Du ska lyda Jahve din Gud och hålla hans bud och stadgar som jag i dag ger dig.”

11 Samma dag gav Mose detta påbud till folket: 12 När ni gått över Jordanfloden ska dessa stammar stå på berget Gerizim och välsigna folket: Simeon, Levi, Juda, Isaskar, Josef och Benjamin. 13 Och dessa ska stå på berget Ebal och uttala förbannelsen: Ruben, Gad, Asher, Sebulon, Dan och Naftali. 14 Sedan ska leviterna kungöra med hög röst till alla män i Israel:

15 Förbannad är den man som gör vad Herren avskyr: en snidad eller gjuten gudabild, en hantverksprodukt, och som i hemlighet sätter upp den. Och allt folket ska instämma och säga: Amen.

16 Förbannad är den som vanärar sin far eller mor. Och allt folket ska säga: Amen.

17 Förbannad är den som flyttar sin nästas gränssten. Och allt folket ska säga: Amen.

18 Förbannad är den som leder en blind vilse på vägen. Och allt folket ska säga: Amen.

19 Förbannad är den som förvränger rättvisan för invandraren, den faderlöse och änkan. Och allt folket ska säga: Amen.

20 Förbannad är den som ligger med sin fars hustru, för han kränker sin fars bädd. Och allt folket ska säga: Amen.

21 Förbannad är den som begår tidelag. Och allt folket ska säga: Amen.

22 Förbannad är den som ligger med sin syster, sin fars dotter eller sin mors dotter. Och allt folket ska säga: Amen.

23 Förbannad är den som ligger med sin svärmor. Och allt folket ska säga: Amen.

24 Förbannad är den som i hemlighet dödar sin nästa. Och allt folket ska säga: Amen.

25 Förbannad är den som tar mutor för att döda och spilla oskyldigt blod. Och allt folket ska säga: Amen.

26 Förbannad är den som inte befäster orden i denna lag genom att följa dem. Och allt folket ska säga: Amen.

Nästa

Föregående

27:9. I dag. Detta är en förnyelse av förbundet mellan Gud och folket. I Jos 24 sker åter en förnyelse.

27:15. Amen. Betyder ”sant”, ”trovärdigt”.

27:26. Jfr Gal 3:10, där Paulus citerar denna vers. Jesus Kristus tog all förbannelse på sig, i vårt ställe, när han dog på korset (Gal 3:13). Därför befinner sig den troende inte längre under någon av de förbannelser (Guds dom och vrede) som omnämns i kapitlen 27-28.

© Ragnar Blomfelt