FEMTE MOSEBOKEN

KAPITEL 19

Asylstäderna

1 När Jahve din Gud avlägsnat folken i landet han ger dig, och du fördrivit dem och bosatt dig i deras städer och hus, 2 då ska du avskilja åt dig tre städer mitt i ditt land, som Jahve din Gud ger dig till besittning. 3 Rusta upp vägarna till dessa städer och dela upp i tre delar det landområde som Jahve din Gud ger dig till egendom, så att en dråpare kan fly dit.

4 I följande fall kan en dråpare fly till en asylstad och behålla livet: om någon oavsiktligt dödar sin nästa och utan att ha burit hat till honom tidigare. 5 Till exempel när någon går med sin vän ut i skogen för att hugga ved. När han svingar yxan för att fälla trädet lossnar järnet från skaftet och träffar den andre så att han dör. Då kan han fly till någon av dessa städer och behålla livet. 6 Annars kan blodshämnaren som fylld av raseri förföljer dråparen hinna upp honom om vägen är lång, och slå ihjäl honom trots att han inte förtjänat döden. Han hade ju inte hatat den andre tidigare. 7 Det är därför jag befaller dig att avskilja tre städer åt dig.

8 Om Jahve din Gud utvidgar ditt område som han lovat dina fäder och ger dig hela landet som han gav dem sitt ord på, 9 och om du noga följer alla dessa bud som jag i dag ger dig – älskar Jahve din Gud och alltid vandrar på hans vägar – då ska du utöver dessa tre städer avskilja ytterligare tre. 10 Och då ska inget oskyldigt blod spillas i ditt land som Jahve din Gud ger dig till egendom. Och ingen blodskuld ska vara över dig.

11 Men om någon hatar sin nästa, lägger sig i bakhåll, angriper och slår ihjäl honom, och han sedan flyr till en av dessa städer, 12 då ska de äldste i hans stad låta hämta honom därifrån. De ska lämna honom i blodshämnarens hand för att dödas. 13 Visa honom ingen medkänsla. Du ska rena Israel från skulden för det oskyldiga blodet, så att det går dig väl.

Lag om gränsstenar och vittnesmål

14 Flytta inte på din grannes gränssten, som förfäderna rest på den egendom du får i landet som Jahve din Gud ger dig till besittning.

15 Ett enda vittne är inte nog för att fälla någon för brott eller förseelse, vilken överträdelse det än gäller. En rättssak kräver två eller tre vittnen.

16 Om ett falskt vittne träder fram och anklagar en man för brott, 17 ska bägge parter i tvisten träda fram inför Herren, inför dem som då är präster och domare. 18 Domarna ska noga undersöka saken. Om vittnet är en lögnare som vittnat falskt mot sin broder, 19 då ska ni göra mot honom vad han hade planerat för sin broder. Du ska avlägsna det onda från dig. 20 Det övriga folket ska höra om det och frukta, och man ska aldrig mer göra något sådant ont hos dig. 21 Visa ingen medkänsla: liv för liv, öga för öga, tand för tand, hand för hand, fot för fot.

Nästa

Föregående

19:2. tre städer. Se t.ex. Jos 20:1-9.

19:11-13. Mord kräver dödsstraff, se 1 Mos 9:5-6 med kommentar.

19:15. Se kommentar till 4 Mos 35:30. Versen citeras i Matt 18:16, 2 Kor 13:1.

19:21. Se kommentar till 2 Mos 21:23-25.

© Ragnar Blomfelt