FEMTE MOSEBOKEN

KAPITEL 11

Älska och tjäna Herren

1 Älska Jahve din Gud alla dagar och håll vad han ålagt dig, hans stadgar och lagar och bud.

2 Förstå detta i dag – som inte gäller era söner som varken erfor eller såg det följande – : hur Jahve er Gud fostrade er, hans storhet, styrka och kraft, 3 de tecken och gärningar han gjorde i Egypten med farao, Egyptens kung, hela hans land, 4 vad han gjorde med egyptiernas armé, hästar och vagnar, hur han sände Röda havets vatten forsande över dem när de förföljde er, hur Herren förgjorde dem till denna dag, 5 vad han gjorde med er i öknen tills ni kom hit, 6 och vad han gjorde med Datan och Abiram, söner till Eliab, Rubens son, när jorden öppnade sitt gap och slukade dem med deras familjer, deras tält och allt levande som följde dem, mitt bland alla israeliter. 

7 Ni såg med egna ögon alla de väldiga gärningar som Herren gjorde.

8 Håll därför alla de bud jag i dag ger dig. Då blir ni starka och kan gå in och erövra landet som ni går över till för att ta i besittning. 9 Och då får ni leva länge i landet som Herren med ed lovat era fäder att ge åt dem och deras efterkommande. Det är ett land som flödar av mjölk och honung.

10 Det land dit du nu kommer för att ta det i besittning är inte som Egypten som ni drog ut från. Där var du tvungen att trampa fram vattnet till din sådd, som i en grönsaksträdgård. 11 Nej, landet som ni går över till för att ta i besittning är ett land med berg och dalar som får dricka av himlens regn. 12 Det är ett land som Jahve din Gud har omsorg om. Hans blick vilar ständigt på landet, från årets början till årets slut.

13 Om ni lyder de bud som jag ger er i dag, att älska Jahve er Gud och tjäna honom av hela ert hjärta och av hela er själ, 14 då ska jag ge regn åt ert land i rätt tid, höstregn och vårregn, så att du får skörda din säd, ditt vin och din olja. 15 Jag ska låta gräset växa på marken för din boskap, och du ska få äta dig mätt. 16 Men se till att inte era hjärtan bedras och ni viker av och tjänar andra gudar och tillber dem. 17 För då ska Herrens vrede brinna mot er. Han ska stänga himlen så att regnet inte faller och marken inte ger sin gröda. Och då ska ni snart utrotas ur det goda land som Herren ger er.

18 Lägg dessa mina ord på ert hjärta och i ert sinne. Bind dem som ett tecken på er hand, och fäst dem som en symbol på er panna. 19 Lär era söner dem, tala om dem när du sitter i ditt hus och när du går på vägen, när du lägger dig och när du stiger upp. 20 Skriv dem på dina dörrposter och på dina portar. 21 Då ska ni och era söner få leva länge i landet som Herren med ed lovat era fäder att ge dem, lika länge som himlen välver sig över jorden. 22 För om ni noga håller och följer alla dessa bud som jag ger er: att älska Jahve er Gud och vandra på alla hans vägar och hålla er till honom, 23 då ska Herren fördriva alla dessa folk för er, och ni ska driva undan folk som är större och mäktigare än ni själva. 24 Varje plats där ni sätter er fot ska bli er. Ert område ska sträcka sig från öknen till Libanon och från den stora floden Eufrat till Medelhavet. 25 Ingen ska kunna stoppa er! Jahve er Gud ska sprida fasa och skräck för er över hela det land ni beträder, så som han lovat er.

Välsignelse och förbannelse

26 Lyssna, i dag lägger jag fram för er välsignelse och förbannelse: 27 välsignelse om ni lyder buden från Jahve er Gud, som jag i dag ger er, 28 förbannelse om ni inte lyder buden från Jahve er Gud utan viker av från den väg jag i dag befaller er att gå och följer andra gudar som ni inte känner. 29 När Jahve din Gud för dig in i landet dit du går för att ta det i besittning, ska du uttala välsignelsen på berget Gerizim och förbannelsen på berget Ebal. 30 Som ni vet ligger dessa berg på andra sidan Jordanfloden, bortom Västvägen i kanaaneernas land, de som bor i Arabah mitt emot Gilgal vid Mores terebinter. 31 Ni ska nu gå över Jordanfloden för att komma in i och ta i besittning landet som Jahve er Gud ger er. När ni lagt det under er och bor där, 32 ska ni noga följa alla de stadgar och föreskrifter som jag i dag lägger fram för er.

Nästa

Föregående

11:4. Se 2 Mos 14.

11:6. Datan och Abiram. 4 Mos 16:1-3.

11:26-28. välsignelse och förbannelse. En mer utförlig text om detta ges i 27:15-28:58.

© Ragnar Blomfelt