FJÄRDE MOSEBOKEN

KAPITEL 26

Den andra folkräkningen

1 Efter hemsökelsen sa Herren till Mose och till Eleasar, prästen Arons son: 2 ”Räkna Israels söner, hela församlingen, de män som är tjugo år eller mer, efter deras familjer, alla i Israel som kan tjäna i armén.” 3 Mose och prästen Eleasar sa då till dem på Moabs hedar vid Jordanfloden mitt emot Jeriko: 4 ”Räkna dem som är tjugo år eller mer, så som Herren befallt Mose.” Och dessa var de israeliter som drog ut från Egypten:

5 Ruben var Israels förstfödde. Rubens söner var: Av Henok henokiternas släkt, av Pallu palluiternas släkt, 6 av Hesron hesroniternas släkt, av Karmi karmiternas släkt. 7 Dessa var rubeniternas släkter. De mönstrade var 43 730.

8 Pallus söner var Eliab. 9 Eliabs söner var Nemuel, Datan och Abiram. Det var Datan och Abiram, valda av församlingen, som gjorde uppror mot Mose och Aron ihop med Korah och hans följare när de gjorde uppror mot Herren. 10 Då öppnade jorden sitt gap och slukade dem och Korah. Hans följare dog när elden förtärde 250 män. De utgör ett varnande exempel. 11 Men Korahs söner dog inte.

12 Simeons söner, efter deras släkter: Av Nemuel nemueliternas släkt, av Jamin jaminiternas släkt, av Jakin jakiniternas släkt, 13 av Sera seraiternas släkt, av Saul sauliternas släkt. 14 Dessa var simeoniternas släkter, 22 200.

15 Gads söner, efter deras släkter: Av Sefon sefoniternas släkt, av Haggi haggiternas släkt, av Shuni shuniternas släkt, 16 av Osni osniternas släkt, av Eri eriternas släkt, 17 av Arod aroditernas släkt, av Areli areliternas släkt. 18 Dessa var Gads söners släkter. De mönstrade var 40 500.

19 Judas söner var Er och Onan. Er och Onan dog i Kanaan. 20 Judas barn, efter deras släkter: Av Shela shelaiternas släkt, av Peres peresiternas släkt, av Sera seraiternas släkt. 21 Peres söner var: Av Hesron hesroniternas släkt, av Hamul hamuliternas släkt. 22 Dessa var Judas släkter. De mönstrade var 76 500.

23 Isaskars söner, efter deras släkter: Av Tola tolaiternas släkt, av Puva puniternas släkt, 24 av Jashub jashubiternas släkt, av Simron simroniternas släkt. 25 Dessa var Isaskars släkter. De mönstrade var 64 300.

26 Sebulons söner, efter deras släkter: Av Sered serediternas släkt, av Elon eloniternas släkt, av Jaleel jaleeliternas släkt. 27 Dessa var sebuloniternas släkter. De mönstrade var 60 500.

28 Josefs söner, efter deras släkter, var Manasse och Efraim. 29 Manasses söner var: Av Makir makiriternas släkt. Och Makir blev far till Gilead. Av Gilead kom gileaditernas släkt. 30 Dessa var Gileads söner: Av Ieser ieseriternas släkt, av Helek helekiternas släkt, 31 av Asriel asrieliternas släkt, av Shekem sikemiternas släkt, 32 av Shemida shemidaiternas släkt, av Hefer heferiternas släkt.

33 Selofhad, Hefers son, hade inga söner utan endast döttrar. Selofhads döttrar hette Mahela, Noa, Hogla, Milka och Tirsa. 34 Dessa var Manasses släkter. De mönstrade var 52 700.

35 Dessa var Efraims söner, efter deras släkter: Av Shutela shutelaiternas släkt, av Beker bekeriternas släkt, av Tahan tahaniternas släkt. 36 Shutelas söner var: Av Eran eraniternas släkt. 37 Dessa var Efraims söners släkter. De mönstrade var 32 500. Dessa var Josefs söner, efter deras släkter.

38 Benjamins söner, efter deras släkter: Av Bela belaiternas släkt, av Ashbel ashbeliternas släkt, av Ahiram ahiramiternas släkt, 39 av Shufam shufamiternas släkt, av Hufam hufamiternas släkt.

40 Belas söner var Ard och Naaman: av Ard arditernas släkt, av Naaman naamiternas släkt. 41 Dessa var Benjamins söner, efter deras släkter. De mönstrade var 45 600.

42 Dessa var Dans söner, efter deras släkter: Av Shuham shuhamiternas släkt. Dessa var Dans släkter. 43 Suhamiternas släkter som mönstrades var 64 400.

44 Ashers söner, efter deras släkter: Av Jimna jimnaiternas släkt, av Jisvi jisviternas släkt, av Beria beriaiternas släkt. 45 Av Berias söner: Av Heber heberiternas släkt, av Malkiel malkieliternas släkt.

46 Ashers dotter hette Sera. 47 Dessa var Ashers söners släkter. De mönstrade var 53 400.

48 Naftali söner, efter deras släkter: Av Jaseel jaseeliternas släkt, av Guni guniternas släkt, 49 av Jeser jeseriternas släkt, av Shillem shillemiternas släkt. 50 Dessa var Naftalis släkter. De mönstrade var 45 400.

51 Dessa var de mönstrade av Israels söner, 601 730.

52 Herren sa till Mose: 53 ”Mellan dessa ska landet fördelas och ges som egendom, efter antalet namn. 54 Åt en stor stam ska du ge en större egendom och åt en liten stam en mindre egendom. Varje stam ska få sin andel efter de mönstrades antal. 55 Landet ska delas genom lottning. De ska få sina egendomar efter namnen på sina fädernestammar. 56 Efter lottens utslag ska varje stam, stor eller liten, få sin andel.”

57 Dessa var leviterna som mönstrades efter sina släkter: Av Gershon gershoniternas släkt, av Kehat kehatiternas släkt, av Merari merariternas släkt.

58 Dessa var leviternas släkter: libniternas släkt, hebroniternas släkt, mahliternas släkt, mushiternas släkt, korahiternas släkt.

Kehat var far till Amram. 59 Amrams hustru hette Jokebed, Levis dotter, som föddes åt Levi i Egypten. Åt Amram födde hon Aron och Mose, och deras syster Mirjam. 60 Åt Aron föddes Nadab och Abihu, Eleasar och Itamar. 61 Nadab och Abihu dog när de bar fram osanktionerad eld inför Herrens ansikte.

62 De mönstrade leviterna var 23 000, alla av manligt kön som var en månad eller mer. De blev inte mönstrade bland Israels söner eftersom de inte fick någon egendom bland dem.

63 Detta var de som mönstrades då Mose och prästen Eleasar mönstrade Israels söner på Moabs hedar vid Jordanfloden mitt emot Jeriko. 64 Bland dessa var det ingen kvar som förut hade mönstrats av Mose och prästen Aron när de mönstrade Israels söner i Sinaiöknen. 65 För om dem hade Herren sagt att de skulle dö i öknen. Ingen av dem fanns kvar förutom Kaleb, Jefunnes son, och Josua, Nuns son.

Nästa

Föregående

26:2. Räkna Israels söner. Detta skedde omkring 1400 f. Kr. cirka 38 år efter den första folkräkningen i kapitel 1.

26:9-11. Händelsen beskrivs i kapitel 16.

© Ragnar Blomfelt