FJÄRDE MOSEBOKEN

KAPITEL 10

Silvertrumpeterna

1 Herren sa till Mose: 2 ”Gör dig två silvertrumpeter i hamrat arbete. Använd dem när församlingen sammankallas och när lägren ska bryta upp. 3 När båda ljuder ska hela församlingen samlas hos dig vid ingången till mötestältet. 4 Men om bara en ljuder ska ledarna, överhuvudena för Israels ätter, samlas hos dig. 5 När en larmsignal ljuder ska lägren österut bryta upp. 6 När larmsignal ljuder andra gången ska lägren söderut bryta upp. Det ljuder alltså larmsignal när lägren ska bryta upp. 7 När församlingen sammankallas ska det inte ske med larmsignal utan med trumpetstötar.

8 Det är Arons söner, prästerna, som ska blåsa i trumpeterna. Detta ska vara en bestående stadga för er, släkte efter släkte. 9 När ni drar ut i krig i ert land mot en fiende som attackerar er, ska ni blåsa larmsignal i trumpeterna. Då ska ni bli ihågkomna inför Jahve er Gud, och ni ska räddas från era fiender. 10 Och i dagar av glädje, vid era högtider och nymånader, ska ni blåsa i trumpeterna vid era brännoffer och fredsoffer. De ska göra att ni blir ihågkomna inför er Gud. Jag är Jahve er Gud.”

Israels söner lämnar Sinai

11 Andra året, i andra månaden, på tjugonde dagen, lyfte molnet från vittnesbördets tälthelgedom. 12 Då bröt Israels söner upp från Sinaiöknen och gick till olika platser tills molnet stannade i öknen Paran.

13 Detta var första gången de bröt upp efter Herrens ord genom Mose. 14 Judas söners läger bröt först upp under sitt baner, med alla trupper. Härförare var Nahshon, Amminadabs son. 15 Härförare för Isaskars stam var Netanel, Suars son. 16 Härförare för Sebulons stam var Eliab, Helons son.

17 Sedan togs tälthelgedomen ner, och då bröt Gershons och Meraris söner upp och bar tälthelgedomen.

18 Därefter bröt Rubens läger upp under sitt baner, med alla trupper. Härförare var Elisur, Shedeurs son. 19 Härförare för Simeons stam var Shelumiel, Surishaddajs son. 20 Härförare för Gads stam var Eljasaf, Deguels son.

21 Sedan bröt kehatiterna upp, de bar de heliga föremålen. Tälthelgedomen sattes upp innan de anlände.

22 Därefter bröt Efraims läger upp under sitt baner, med alla trupper. Härförare var Elishama, Ammihuds son. 23 Härförare för Manasses stam var Gamliel, Pedasurs son. 24 Härförare för Benjamins stam var Abidan, Gideonis son.

25 Därefter bröt Dans läger upp under sitt baner som en eftertrupp för alla läger, med alla trupper. Härförare var Ahieser, Ammishaddajs son. 26 Härförare för Ashers stam var Pagiel, Okrans son. 27 Härförare för Naftalis stam var Ahira, Enans son.

28 Detta var marschordningen när Israels söner bröt upp med alla trupper.

29 Mose sa till Hobab, son till midjaniten Reguel, Moses svärfar: ”Nu bryter vi upp och går till landet som Herren lovat ge oss. Följ med oss, vi ska låta det gå väl för dig, för Herren har lovat Israel allt gott.”

30 Men han svarade: ”Jag följer inte med, jag vill gå hem till mitt land och min släkt.” 31 Mose sa: ”Jag vädjar, lämna oss inte. Du vet bäst var vi kan slå läger i öknen, du ska vara vårt öga. 32 Följer du med oss ska du få del av allt det goda Herren gör med oss.”

33 Så bröt de upp från Herrens berg och vandrade tre dagsresor. Herrens förbundsark gick framför dem de tre dagarna för att utse en rastplats åt dem. 34 Herrens moln var över dem om dagen när de bröt upp från sin lägerplats. 35 Varje gång arken bröt upp, sa Mose:

”Res dig, Herre!

Skingra dina fiender

och låt dem som hatar dig

fly för din närvaro.”

36 Och när arken sattes ner, sa han:

”Vänd åter, Herre,

till Israels talrika skaror.”

Nästa

Föregående

© Ragnar Blomfelt