ANDRA SAMUELSBOKEN

KAPITEL 23

Davids sista ord

1 Detta är Davids sista ord.

Så säger David, Jishajs son,

så säger mannen som är högt upphöjd,

Jakobs Guds smorde,

Israels ljuvlige sångare:

2 Herrens Ande talar genom mig.

Hans ord är på min tunga.

3 Israels Gud har talat,

Israels klippa har sagt till mig:

”Den som regerar rättvist över människor,

den som regerar i fruktan för Gud,

4 är som ljuset vid soluppgång,

en morgon utan moln,

är som solsken efter regn

som får gräset att spira.”

5 Är det inte så

med mitt hus inför Gud?

För han har slutit

ett evigt förbund med mig,

fullständigt ordnat och tryggat.

All min frälsning och allt jag önskar

låter han spira fram.

6 Men usla män

är alla som bortkastade törnen,

ingen tar dem i handen.

7 Den man som rör vid dem

rustar sig med järn och spjutskaft.

De ska brännas upp där de står.

Davids krigshjältar

8 Detta är namnen på Davids krigshjältar: Josheb-Bashebet, en takemonit, den främste av kämparna. Han använde spjutet och dödade åttahundra vid ett tillfälle.

9 Därnäst kom Eleasar, son till Dodi, son till en ahoait. Han var en av de tre hjältar som var med David när de hånade filisteerna som hade samlats där till strid. Israels män retirerade, 10 men Eleasar höll stånd och angrep filisteerna tills handen domnade och blev som fastklistrad vid svärdet. Herren gav en stor seger den dagen. Sedan återvände hären och följde Eleasar, men bara för att plundra.

11 Därnäst kom Shamma, son till Age, en hararit. Filisteerna hade en truppansamling vid en åker full med linsärter. Israels här flydde för filisteerna. 12 Men Shamma ställde sig mitt på åkern och försvarade den. De slog filisteerna, och Herren gav en stor seger.

13 En gång vid skördetiden drog tre av de trettio främsta männen ner och kom till David vid Adullams grotta. En filisteisk trupp var lägrad i Refaimdalen. 14 David befann sig då på borgen, medan filisteerna hade en förpost vid Betlehem. 15 David blev hemskt törstig och sa: ”Om ändå någon kunde ge mig vatten från brunnen vid Betlehems stadsport!” 16 Då bröt sig de tre hjältarna igenom filisteernas läger och drog upp vatten ur brunnen vid Betlehems stadsport. De bar det till David, men han vägrade dricka det. Istället öste han ut det åt Herren. 17 Han sa: ”Herre, aldrig att jag skulle göra det! Skulle jag dricka blodet av de män som riskerade sina liv?” Så han vägrade dricka det. Sådant gjorde de tre hjältarna.

18 Abishaj, bror till Joab, Serujas son, var den främste av tre andra. Han lyfte sitt spjut och dödade trehundra. Han fick ett aktat namn bland de tre, 19 ja, han var mer ansedd än någon av de tre och blev deras befälhavare. Men han nådde inte upp till de tre första.

20 Benaja, son till Jojada från Kabseel, var en modig man som utförde många stordåd. Han hade ihjäl de båda sönerna till Ariel från Moab. Det var också han som en dag då det snöade steg ner och dödade ett lejon i brunnen. 21 Vidare dödade han en ståtlig egyptier. Egyptiern hade ett spjut i handen, men Benaja gick ner mot honom med en klubba och ryckte spjutet ur egyptierns hand och dödade honom med hans eget spjut. 22 Sådana bedrifter utförde Benaja, Jojadas son. Han fick ett aktat namn bland de tre krigshjältarna. 23 Han var mer ansedd än de trettio. Men han nådde inte upp till de tre första. David satte honom över sin livvakt.

24 Till de trettio hörde: Asael, Joabs bror, Elhanan, Dodos son från Betlehem, 25 Shamma från Harod, Elika från Harod, 26 Heles från Pelet, Ira, Ickeshs son från Tekoa, 27 Abieser från Anatot, Mebunnaj från Husha, 28 Salmon från Ahoah, Maharaj från Netofa, 29 Heleb, Baanas son från Netofa, Ittaj, Ribajs son från Gibea i Benjamin, 30 Benaja från Piraton, Hiddaj från Gaashs dalar, 31 Abi-Albon från Araba, Asmavet från Bahurim, 32 Eljahba från Shaalbon, söner till Jashen, Jonatan, 33 Shamma från Harar, Ahiam, Sarars son från Harar, 34 Elifelet, Ahasbajs son från Maaka, Eliam, Ahitofels son från Gilo, 35 Hesro från Karmel, Paaraj från Arab, 36 Jigal, Natans son från Soba, Bani från Gad, 37 Selek från Ammon, Naharaj från Beerot, väpnare åt Joab, Serujas son, 38 Ira från Jeter, Gareb från Jeter, 39 samt hettiten Uria. Tillsammans var de trettiosju.

Nästa

Föregående

23:2. Herrens Ande talar genom mig. Jesus Kristus och hans lärjungar bekräftade att David författade genom den helige Ande, Mark 12:36, Apg 1:16, 4:25.

23:8-39. Jfr 1 Krön 11:10-47.

© Ragnar Blomfelt