ANDRA MOSEBOKEN

KAPITEL 6

Gud lovar befrielse

1 Herren sa till Mose: ”Nu ska du få se vad jag ska göra med farao. En stark hand ska tvinga honom att släppa dem. En stark hand ska tvinga honom att driva ut dem ur sitt land.”

2 Gud sa till Mose: ”Jag är Jahve. 3 Jag visade mig för Abraham, Isak och Jakob som Gud den Allsmäktige. Men under mitt namn Jahve gjorde jag mig inte känd för dem. 4 Jag upprättade också mitt förbund med dem för att ge dem Kanaan, landet där de bodde som främlingar. 5 Jag har också hört Israels söners klagan över att egyptierna håller dem som slavar. Och jag kommer ihåg mitt förbund. 6 Säg därför till Israels söner: Jag är Jahve. Jag ska föra er bort från tvångsarbetet i Egypten och rädda er från deras slaveri. Jag ska befria er med styrka och kraft och stora straffdomar. 7 Jag ska ta er till mitt folk och vara er Gud. Ni ska förstå att jag är Jahve er Gud, som för er bort från bördorna i Egypten. 8 Jag ska föra er till det land som jag högtidligt lovade ge till Abraham, Isak och Jakob. Jag ska ge det åt er som egendom. Jag är Jahve.” 9 Och Mose återgav detta till Israels söner. Men de lyssnade inte på honom, för det hårda arbetet hade gjort dem förtvivlade.

10 Sedan sa Herren till Mose: 11 ”Gå och säg till farao, kungen av Egypten, att han låter Israels söner lämna landet.” 12 Men Mose sa inför Herrens närvaro: ”Israels söner lyssnar inte på mig, så varför skulle då farao göra det, jag som är usel på att tala?” 13 Men Herren talade till Mose och Aron och befallde dem, angående Israels söner och farao, kungen av Egypten, att de skulle föra Israels söner ut från Egypten.

Moses och Arons släktträd

14 Dessa var överhuvuden för deras familjer: Söner till Ruben, Israels förstfödde, var Henok och Pallu, Hesron och Karmi. Dessa var Rubens släkter. 15 Simeons söner var Jemuel, Jamin, Ohad, Jakin, Sohar och Saul, kanaaneiskans son. Dessa var Simeons släkter. 16 Detta är namnen på Levis söner enligt deras födelseordning: Gershon, Kehat och Merari. Levi blev 137 år. 17 Gershons söner efter deras släkter var Libni och Shimei. 18 Kehats söner var Amram, Jishar, Hebron och Ussiel. Kehat blev 133 år. 19 Meraris söner var Mahli och Mushi. Dessa var leviternas släkter enligt deras födelseordning. 20 Amram tog sin faster Jokebed till hustru. Hon födde Aron och Mose. Amram blev 137 år. 21 Jishars söner var Korah, Nefeg och Sikri. 22 Ussiels söner var Mishael, Elsafan och Sitri. 23 Aron tog Elisheba till hustru. Hon var Amminadabs dotter och syster till Nahshon. Hon födde honom Nadab och Abihu, Eleasar och Itamar. 24 Korahs söner var Assir, Elkana och Abiasaf. Dessa var korahiternas släkter. 25 Eleasar, Arons son, tog en av Putiels döttrar till hustru. Hon födde Pinehas. Dessa var överhuvuden för leviternas familjer efter deras släkter.

26 Det var till denne Aron och denne Mose som Herren hade sagt: ”För Israels söner ut från Egypten efter deras trupper.” 27 Det var de, Mose och Aron, som talade med farao, kungen av Egypten, om att föra Israels söner ut från Egypten.

Gud sänder Mose och Aron

28 Den dagen talade Herren till Mose i Egypten. 29 Han sa: ”Jag är Jahve. Säg till farao, kungen av Egypten, allt jag säger dig.” 30 Men Mose sa inför Herren: ”Jag är ju usel på att tala. Varför skulle farao lyssna på mig?”

Nästa

Föregående

6:3. under mitt namn Jahve. Se kommentar till 3:15. gjorde jag mig inte känd för dem. Själva namnet var känt tidigare (se t.ex. 1 Mos 9:26), men de hade inte fått erfara Guds väsen och verksamhet (v. 1) i samband med namnet, vilket de skulle få göra nu, v. 6-8.

© Ragnar Blomfelt