ANDRA MOSEBOKEN

KAPITEL 23

Rättfärdighet och rättvisa

1 Du ska inte sprida ett falskt rykte. Ge inte handslag åt den kriminelle genom att vittna falskt. 2 Följ inte massan i det onda. Och när du vittnar i ett mål ska du inte som många gör pervertera rättvisan. 3 Du ska inte vara partisk för den fattige i hans rättssak.

4 Om du träffar på din fiendes oxe eller åsna som kommit vilse, ska du föra djuret tillbaka till honom. 5 Om du ser din oväns åsna digna under sin börda ska du inte gå din väg. Du måste hjälpa honom med det.

6 Du ska inte förvränga rättvisan för de fattiga bland er i deras rättssak. 7 Ta avstånd från falska anklagelser och avrätta ingen oskyldig och rättfärdig. För jag frikänner inte den onde. 8 Du ska inte ta muta, för en muta förblindar de seende och förvränger de rättfärdigas ord.

9 Du ska inte förtrycka en invandrare. Ni vet hur det känns att vara invandrare, för ni var själva invandrare i Egypten.

Sabbatslagar

10 Sex år ska du beså din jord och bärga grödan. 11 Men det sjunde året ska du låta marken vila och ligga i träda. Då kan de fattiga i ditt folk få sin föda från den. Lämna det som blir över åt markens djur. Så ska du även göra med din vingård och olivplantering.

12 Sex dagar ska du arbeta, men den sjunde dagen ska du ta ledigt, så att din oxe och din åsna får vila, och din slavinnas son och invandraren kan återhämta sig.

13 Iaktta allt jag sagt er. Och uttala inte andra gudars namn, de får inte nämnas.

De tre stora högtiderna

14 Tre gånger om året ska du hålla högtid åt mig. 15 Fira det osyrade brödets högtid. Sju dagar ska du äta osyrat bröd, som jag befallt dig. Gör det den bestämda tiden i månaden aviv, för då drog du ut från Egypten. Ingen ska träda fram inför mitt ansikte tomhänt. 16 Fira skördehögtiden när du skördar första frukten av ditt arbete från det du sådde på marken. Fira bärgningshögtiden vid årets slut när du bärgar in frukten av ditt arbete från marken. 17 Tre gånger om året ska alla dina män träda fram inför Herren Jahve.

18 Du ska inte offra blodet av mitt slaktoffer tillsammans med något syrat. Och fettet från mitt högtidsoffer får inte ligga över natten till morgonen.

19 Det bästa av din marks första frukt ska du föra till Jahves, din Guds, hus.

Du ska inte koka en killing i moderns mjölk.

Guds utsände

20 Lyssna, jag skickar den utsände framför dig för att beskydda dig på vägen och föra dig till platsen som jag förberett. 21 Håll er till honom och lyssna på vad han säger! Trotsa honom inte, för han kommer inte att förlåta era överträdelser, för mitt namn är i honom. 22 Men om du noga lyssnar till honom och gör allt vad jag säger, ska jag bli en fiende till dina fiender och en motståndare till dina motståndare. 23 För min utsände ska gå framför dig och föra dig till amoreerna, hettiterna, perisseerna, kanaaneerna, hiveerna och jebusiterna, och jag ska utplåna dem. 24 Du ska varken tillbe deras gudar eller tjäna dem eller anpassa dig efter dem. Du ska istället tillintetgöra dem och krossa deras stoder. 25 Ni ska tjäna Jahve er Gud, och han ska välsigna ditt bröd och vatten. Jag ska avlägsna sjukdom från dig. 26 Ingen kvinna ska få missfall eller vara ofruktsam i ditt land. Jag ska uppfylla dina dagars antal.

27 Jag ska sända skräck för mig framför dig och kasta i förvirring alla de folk du kommer till. Jag ska göra så att dina fiender retirerar. 28 Jag ska sända en getingsvärm framför dig. Den ska jaga undan hiveerna, kanaaneerna och hettiterna för dig. 29 Men jag ska inte fördriva dem för dig på ett enda år, för att landet inte ska bli en ödemark där vilddjuren blir för många för dig. 30 Steg för steg ska jag driva dem bort från dig tills du blivit talrik och kan ta landet i besittning.

31 Jag ska göra så att dina landsgränser går från Röda havet till filisteernas hav och från öknen till Eufrat. För jag ska ge dem som bor i landet i er hand och du ska driva dem bort från dig. 32 Du ska inte sluta förbund med dem eller deras gudar. 33 De får inte bo kvar i ditt land, så att de får er att synda mot mig. För dyrkar du deras gudar hamnar du i en fälla.

Nästa

Föregående

23:20. utsände. Se kommentar till 1 Mos 16:7.

23:28. en getingsvärm. Kan förstås bokstavligt eller som en metafor för panik/förvirring eller för krigshärar (jfr Jes 7:17-20).

© Ragnar Blomfelt