ANDRA KUNGABOKEN

KAPITEL 25

Jerusalems undergång

1 Sidkia gjorde uppror mot Babels kung. 

På tionde dagen i den tionde månaden av Sidkias nionde regeringsår kom Babels kung Nebukadnessar med hela sin armé till Jerusalem. De belägrade staden och byggde en vall omkring den. 2 Staden var under belägring till kung Sidkias elfte regeringsår. 3 Den nionde dagen i den fjärde månaden var svälten så svår i staden att landets folk inte hade något att äta. 4 Då bröt fienden igenom stadsmuren, och fastän kaldeerna hade omringat staden flydde alla krigsmän under natten genom porten mellan de båda murarna nära den kungliga trädgården. Kungen tog vägen mot Arabah. 5 Men kaldeernas armé förföljde kungen och hann upp honom på Jerikos hedmarker. Då hade hela hans armé skingrats från honom. 6 Kaldeerna grep kungen och förde honom till den babyloniske kungen i Ribla. Där dömde han Sidkia. 7 De slaktade Sidkias söner medan han såg på. På Sidkia stack han ut ögonen och band honom med kopparkedjor. Han deporterades till Babel.

8 Det var den sjunde dagen i den femte månaden av den babyloniske kungen Nebukadnessars nittonde regeringsår. Då kom den babyloniske kungens tjänare Nebusaradan, kaptenen för livvakten, till Jerusalem. 9 Han brände ner Herrens tempel och det kungliga palatset. Alla hus och palats i Jerusalem stack han i brand. 10 Hela den kaldeiska armén som kaptenen för livvakten hade med sig rev ner murarna runt Jerusalem. 11 Nebusaradan, kaptenen för livvakten, deporterade de som var kvar i staden och de överlöpare som gått över till Babels kung samt resten av folket. 12 Men av de fattigaste ute i landet lämnade kaptenen för livvakten kvar några att sköta vingårdarna och åkrarna.

13 Kaldeerna krossade kopparpelarna, behållarna och kopparhavet i Herrens tempel. De förde kopparn till Babel. 14 De tog även med sig askkärlen, skovlarna, knivarna, offerskålarna och alla kopparkärl som hade använts vid gudstjänsten. 15 Kaptenen för livvakten tog även fyrfaten och offerskålarna, allt som var av rent guld och fint silver. 16 Angående de två pelarna, havet och behållarna som Salomo hade låtit göra till Herrens tempel, så kunde kopparn i alla dessa föremål inte vägas. 17 En pelare var åtta meter hög och hade ett pelarhuvud av koppar ovanpå. Pelarhuvudet var en och en halv meter hög. Runt om var ett flätverk med granatäpplen, allt av koppar. Likadant var flätverket på den andra pelaren.

18 Kaptenen för livvakten tog med sig översteprästen Seraja och prästen under honom, Sefanja, samt de tre dörrvaktarna. 19 Från staden tog han en hovman som varit krigskommisarie, fem av kungens närmaste män, överbefälhavarens sekreterare som skrev ut folk i landet till krigstjänst, och sextio män av landets folk som påträffades i staden. 20 Nebusaradan, kaptenen för livvakten, tog dessa och förde dem till den babyloniske kungen i Ribla. 21 Babels kung lät slå ihjäl dem där, i Ribla i Hamat. Så blev Judas folk bortfört från sitt land.

Gedalja ståthållare i Juda

22 Men över folket som blev kvar i Juda, dem som Babels kung Nebukadnessar kvarlämnade, satte han till ståthållare Gedalja, son till Ahikam, son till Shafan. 23 När alla krigsbefälhavare med sina män fick höra att Babels kung hade insatt Gedalja till ståthållare, gick de till honom i Mispa. Det var Ismael, Netanjas son, Johanan, Kareas son, Seraja, Tanhumets son från Netofa, och Jaasanja, son till en man från Maaka. De kom alla med sina män. 24 Gedalja gav dem och deras män sin ed och sa till dem: ”Var inte rädda för kaldeerna. Bli kvar i landet och tjäna Babels kung, så ska det gå er väl.” 25 Men i sjunde månaden kom en man av kunglig börd, Ismael, son till Netanja, son till Elishama, med tio män. De slog ihjäl Gedalja och de judar och kaldeer som var hos honom i Mispa. 26 Då bröt allt folket upp, små och stora, med härförarna. De begav sig till Egypten, för de var rädda för kaldeerna.

Kung Jojakin benådas

27 På tjugosjunde dagen i tolfte månaden under det trettiosjunde året som judakungen Jojakin var i fångenskap, benådades han av Babels kung Evil-Merodak, samma år han blev kung. Han frigav Jojakin från fängelset. 28 Babels kung talade vänligt med honom och gav honom främsta platsen bland de kungar som var hos honom i Babel. 29 Han fick ta av sig fångdräkten, och sedan åt han alltid vid kungens bord så länge han levde. 30 Ett fast och anpassat dagligt underhåll fick han från kungen resten av sitt liv.

Första Krönikeboken

Föregående

25:1. kom Babels kung Nebukadnessar med hela sin armé till Jerusalem. 587 f. Kr.

25:1-21. Jerusalems fall skildras i poesins form i Klagovisorna.

25:8. 586 f. Kr.

25:27. Han frigav Jojakin från fängelset. 561 f. Kr.

© Ragnar Blomfelt