ANDRA KUNGABOKEN

KAPITEL 15

Asarja (Ussia) kung i Juda

1 I Jerobeams tjugosjunde regeringsår i Israel blev Asarja, Amasjas son, kung i Juda. 2 Han var sexton år när han blev kung, och regerade femtiotvå år i Jerusalem. Hans mor hette Jekolja och var från Jerusalem. 3 Asarja gjorde det som var rätt i Herrens ögon, precis som hans far Amasja. 4 Men offerhöjderna fick vara kvar. Folket fortsatte att offra och tända offereld på höjderna. 5 Herren rörde kungen så att han fick lepra tills han dog. Han levde i ett avskilt hus medan Jotam, kungens son, styrde över palatset och folket i landet.

6 Asarjas verksamhet i övrigt, allt han gjorde, är nedtecknat i Judas kungars krönika. 7 Asarja gick till vila hos sina fäder och begravdes bland dem i Davids stad. Hans son Jotam blev kung efter honom.

Sakarja kung i Israel

8 I Asarjas trettioåttonde regeringsår i Juda blev Sakarja, Jerobeams son, kung i Israel. Han regerade sex månader i Samaria. 9 Sakarja gjorde det som var ont i Herrens ögon, så som hans fäder. Han tog inte avstånd från de synder som Jerobeam, Nebats son, fått Israel att begå. 10 Shallum, Jabeshs son, anstiftade en sammansvärjning mot honom. Han mördade Sakarja inför folket och blev kung i hans ställe.

11 Sakarjas verksamhet i övrigt är nedtecknat i Israels kungars krönika. 12 Så gick det ord som Herren hade talat till Jehu i fullbordan: ”Dina söner ska sitta på Israels tron till fjärde led.” Och så blev det.

Shallum kung i Israel

13 Shallum, Jabeshs son, blev kung i Ussias trettionionde regeringsår i Juda. Han regerade en månad i Samaria. 14 Då drog Menahem, Gadis son, upp från Tirsa. Han kom till Samaria och mördade där Shallum, Jabeshs son, och blev kung i hans ställe.

15 Shallums verksamhet i övrigt och hans sammansvärjning, är nedtecknat i Israels kungars krönika. 16 Vid den tiden, med början i Tirsa, angrep Menahem Tifsa och alla som befann sig där och i dess omgivningar, för de hade vägrat öppna portarna. Så han angrep staden och skar upp alla gravida kvinnor.

Menahem kung i Israel

17 I Asarjas trettionionde regeringsår i Juda blev Menahem, Gadis son, kung i Israel. Han regerade tio år i Samaria. 18 Menahem gjorde det som var ont i Herrens ögon. Under hela hans liv tog han inte avstånd från de synder som Jerobeam, Nebats son, fått Israel att begå.

19 Kung Pul av Assyrien ryckte in i landet. Då gav Menahem trettiofem ton silver till Pul för att denne skulle understödja honom och befästa hans kungadöme. 20 Silvret till kungen av Assyrien utkrävde Menahem från alla välbärgade i Israel, drygt femhundra gram silver från varje man. Då återvände kungen av Assyrien och stannade inte i landet.

21 Menahems verksamhet i övrigt, allt han gjorde, är nedtecknat i Israels kungars krönika. 22 Menahem gick till vila hos sina fäder. Hans son Pekaja blev kung efter honom.

Pekaja kung i Israel

23 I Asarjas femtionde regeringsår i Juda blev Pekaja, Menahems son, kung i Israel. Han regerade två år i Samaria. 24 Pekaja gjorde det som var ont i Herrens ögon. Han tog inte avstånd från de synder som Jerobeam, Nebats son, fått Israel att begå.

25 Peka, Remaljas son, en av hans officerare, anstiftade en sammansvärjning mot honom tillsammans med Argob, Arje och femtio män från Gilead. Han slog Pekaja till döds i kungapalatsets borg i Samaria och blev kung i hans ställe.

26 Pekajas verksamhet i övrigt, allt han gjorde, är nedtecknat i Israels kungars krönika.

Peka kung i Israel

27 I Asarjas femtioandra regeringsår i Juda blev Peka, Remaljas son, kung i Israel. Han regerade tjugo år i Samaria. 28 Peka gjorde det som var ont i Herrens ögon. Han tog inte avstånd från de synder som Jerobeam, Nebats son, fått Israel att begå.

29 När Peka var kung i Israel kom den assyriske kungen Tiglat-Pileser och erövrade Ijon, Abel-Bet-Maaka, Janoa, Kedesh, Hasor, Gilead och Galileen, hela Naftali land. Och folket deporterade han till Assyrien.

30 Hosea, Elas son, anstiftade en sammansvärjning mot Peka, Remaljas son. Han slog ihjäl Peka och blev kung i hans ställe. Det hände i Jotams, Ussias sons, tjugonde regeringsår.

31 Pekas verksamhet i övrigt, allt han gjorde, är nedtecknat i Israels kungars krönika.

Jotam kung i Juda

32 I Pekas, Remaljas sons, andra regeringsår i Israel blev Jotam, Ussias son, kung i Juda. 33 Han var tjugofem år när han blev kung, och regerade sexton år i Jerusalem. Hans mor hette Jerusha och var dotter till Sadok. 34 Jotam gjorde det som var rätt i Herrens ögon, precis som hans far Ussia. 35 Men offerhöjderna fick vara kvar. Folket fortsatte att offra och tända offereld på höjderna. Han byggde Övre porten i Herrens tempel.

36 Jotams verksamhet i övrigt, allt han gjorde, är nedtecknat i Judas kungars krönika.

37 I de dagarna började Herren sända Arams kung Resin och Peka, Remaljas son, mot Juda.

38 Jotam gick till vila hos sina fäder och begravdes bland dem i sin far Davids stad. Hans son Ahas blev kung efter honom.

Nästa

Föregående

15:1-7. Jfr 2 Krön 26.

15:1. Asarja var kung 792-739 f. Kr. (Samregerade med sin far Amasja.) Han kallas Ussia i v. 13, 30, 32, 34.

15:8. Sakarja var kung 753-752 f. Kr.

15:12. 2 Kung 10:30.

15:13. Shallum var kung 752 f. Kr.

15:17. Menahem var kung 752-741 f. Kr.

15:19. Pul. Tiglat-Pileser III, 745-727 f. Kr.

15:23. Pekaja var kung 741-739 f. Kr.

15:27. Peka var kung 739-731 f. Kr. (Hans regeringstid räknas från 752 f. Kr. då han började regera i Gilead.)

15:30. Hosea var kung 731-722 f. Kr. 

15:32-38. Jfr 2 Krön 27.

15:32. Jotam var kung 750-735 f. Kr.

© Ragnar Blomfelt