FÖRSTA MOSEBOKEN

KAPITEL 14

Abram räddar Lot

1 I de dagar då Amrafel var kung av Shinar, Arjok kung av Ellasar, Kedorlaomer kung av Elam och Tidal kung av Gojim, 2 förde dessa kungar krig mot Sodoms kung Bera, Gomorras kung Birsha, Admas kung Shinab, Sebojims kung Shemeber samt mot kungen i Bela, det är Soar. 3 Alla dessa förenade sig och drog till Siddimsdalen, det som nu är Döda havet. 4 I tolv år hade de tjänat Kedorlaomer, men under det trettonde året gjorde de uppror. 5 Under det fjortonde året kom Kedorlaomer med de kungar som var på hans sida, och besegrade refaiterna i Ashterot-Karnajim, susiterna i Ham, emiterna i Shave-Kirjatajim 6 och horiterna på deras berg Seir och drev dem till El-Paran nära öknen. 7 Sedan vände de och kom till En-Mishpat, det är Kadesh, och erövrade hela amalekiternas land. De slog också amoreerna som bodde i Hasason-Tamar.

8 Sedan drog Sodoms kung ut med Gomorras kung, Admas kung, Sebojims kung och kungen i Bela, det är Soar. De ställde upp sig till strid mot dem i Siddimsdalen, 9 mot Elams kung Kedorlaomer, Gojims kung Tidal, Shinars kung Amrafel och Ellasars kung Arjok. Fyra kungar mot fem. 10 Men Siddimsdalen var full av tjärgropar, och då Sodoms och Gomorras kungar flydde föll de ner i dem. De andra flydde upp i bergen. 11 De fyra kungarna tog all egendom och allt ätbart som fanns i Sodom och Gomorra och drog iväg. 12 De tog också med sig Abrams brorson Lot och allt han ägde när de drog iväg, för han bodde i Sodom.

13 Men en som undkommit berättade detta för Abram, hebrén, som bodde vid amoréen Mamres terebintlund. Mamre var bror till Eshkol och Aner. De hade ett förbund med Abram. 14 När Abram hörde att hans släkting var tillfångatagen samlade han sina 318 erfarna män som var födda i hans hus. De förföljde kungarna ända till Dan. 15 Abram grupperade sina män och överföll dem med sina tjänare om natten. De attackerade dem och förföljde dem till Hoba norr om Damaskus. 16 Abram återtog all egendom. Även sin släkting Lot och hans ägodelar tog han tillbaka, liksom kvinnorna och folket.

Melkisedek välsignar Abram

17 Abram återvände efter att ha besegrat Kedorlaomer och kungarna som var med honom. Då drog Sodoms kung ut för att möta honom i Shavedalen, det är Kungadalen.

18 Och Salems kung Melkisedek bar ut bröd och vin. Han var präst åt Gud den Högste. 19 Han välsignade Abram och sa: ”Välsignad är Abram av Gud den Högste, skapare av himmel och jord! 20 Lovprisad är Gud den Högste, som gav dina fiender i din hand!”

Och Abram gav honom tionde av allt.

21 Sodoms kung sa till Abram: ”Ge mig folket. Bytet kan du ta.” 22 Men Abram svarade Sodoms kung: ”Jag lyfter min hand till Jahve, till Gud den Högste, skapare av himmel och jord: 23 Jag vill inte ta något som tillhör dig, inte ens tråd eller sandalrem. Du ska aldrig kunna säga att du har gjort Abram rik. 24 Jag tar inget, förutom vad mina unga män ätit och den del som tillkommer mina följeslagare. Aner, Eshkol och Mamre ska få sin del.”

Nästa

Föregående

14:3. Alla dessa. De fem sistnämnda kungarna.

14:13. hebrén. Första gången ordet förekommer i Bibeln. Det är synonymt med israelit. 

14:18. Melkisedek. Han omnämns även i Ps 110:4 och Hebr 5-7.

14:20. tionde. Detta är första gången tionde omnämns i Bibeln. Därnäst 28:22. Se även 3 Mos 27:30-32 med kommentar.

© Ragnar Blomfelt