FÖRSTA KUNGABOKEN

KAPITEL 16

1 Herrens ord kom till Jehu, Hananis son, mot Basha: 2 ”Jag lyfte dig upp ur stoftet och satte dig till furste över mitt folk Israel. Men du har följt i Jerobeams fotspår och fått mitt folk Israel att synda. Och deras synder har väckt min vrede. 3 Lyssna! Jag ska bränna upp Basha och hans hus. Jag ska göra med ditt hus som jag gjorde med Jerobeams, Nebats sons, hus. 4 Den av Bashas hus som dör i staden ska hundarna äta upp, och den som dör ute på marken ska himlens fåglar äta upp.”

5 Bashas verksamhet i övrigt, vad han gjorde och hans stordåd, är nedtecknat i Israels kungars krönika. 6 Basha gick till vila hos sina fäder och begravdes i Tirsa. Hans son Ela blev kung efter honom.

7 Genom profeten Jehu, Hananis son, hade Herrens ord kommit till Basha och hans hus. Han hade inte bara genom sina handlingar gjort det som var ont i Herrens ögon och väckt hans vrede, som Jerobeams hus hade gjort, utan han hade också utplånat Jerobeams hus.

Ela kung i Israel

8 I Judas kung Asas tjugosjätte regeringsår blev Ela, Bashas son, kung i Israel. Han regerade två år i Tirsa.

9 Hans tjänare Simri, som var befälhavare för hälften av vagnstyrkan, anstiftade en sammansvärjning mot honom. En gång drack sig Ela berusad i Tirsa hemma hos Arsa, borgmästaren i Tirsa. 10 Simri kom dit och misshandlade honom till döds. Det hände i Judas kung Asas tjugosjunde regeringsår. Sedan blev Simri kung efter Ela.

11 Det hände när han blev kung att så fort han satt på sin tron hade han ihjäl allt Bashas husfolk. Ingen väggpissare skonades, varken släkting eller vän. 12 Simri utrotade allt Bashas husfolk enligt det ord som Herren hade talat mot Basha genom profeten Jehu. 13 Detta på grund av alla synder som Basha och hans son Ela hade begått och fått Israel att begå. De väckte vreden hos Jahve, Israels Gud, med sina tomma avgudar.

14 Elas verksamhet i övrigt, allt han gjorde, är nedtecknat i Israels kungars krönika.

Simri kung i Israel

15 I Judas kung Asas tjugosjunde regeringsår blev Simri kung. Han regerade sju dagar i Tirsa. Krigsfolket höll på att belägra filisteiska Gibbeton 16 när de fick höra att Simri hade anstiftat en sammansvärjning och även dödat kungen. I lägret gjorde då hela Israel samma dag den israelitiske befälhavaren Omri till kung. 17 Sedan marscherade Omri och hela Israel upp från Gibbeton och belägrade Tirsa. 18 Simri såg att staden fallit. Då gick han in i kungapalatsets borg och brände ner palatset över sig själv och dog i flammorna. 19 Detta hände på grund av de synder han begått. Simri gjorde det som var ont i Herrens ögon. Han följde i Jerobeams fotspår, i den synd som denne begått och som han fick Israel att begå.

20 Simris verksamhet i övrigt, och om sammansvärjningen han anstiftade, är nedtecknat i Israels kungars krönika.

Omri kung i Israel

21 Nu delade sig Israels folk i två. Hälften följde Tibni, Ginats son, och ville ha honom till kung. Den andra hälften följde Omri. 22 Omris efterföljare fick övertaget över dem som följde Tibni, Ginats son. Så dog Tibni och Omri blev kung. 23 I Judas kung Asas trettioförsta regeringsår blev Omri kung i Israel och regerade i tolv år, därav sex år i Tirsa. 24 Omri köpte berget Samaria av Shemer för nästan sjuttio kilo silver. Han byggde där en stad som han kallade Samaria efter Shemer, den man som hade ägt berget.

25 Omri gjorde det som var ont i Herrens ögon. Han gjorde mer ont än någon av hans företrädare. 26 Han följde helt i Jerobeams, Nebats sons, fotspår, och begick de synder som denne fick Israel att begå. De väckte vreden hos Jahve, Israels Gud, med sina tomma avgudar.

27 Omris verksamhet i övrigt, vad han gjorde och hans stordåd, är nedtecknat i Israels kungars krönika. 28 Omri gick till vila hos sina fäder och begravdes i Samaria. Hans son Ahab blev kung efter honom.

Ahab kung i Israel

29 I Judas kung Asas trettioåttonde regeringsår blev Ahab, Omris son, kung i Israel. Han regerade över Israel i Samaria i tjugotvå år. 30 Ahab, Omris son, gjorde det som var ont i Herrens ögon, mer än någon av hans företrädare. 31 Men att leva i Jerobeams, Nebats sons, synder, var inte nog för honom. Han tog dessutom till hustru Isebel, dotter till Etbaal, sidoniernas kung. Och så gick han iväg och tjänade Baal och tillbad honom. 32 Han reste ett altare åt Baal i baalstemplet som han hade byggt i Samaria. 33 Därtill lät Ahab göra en asherapåle. Han gjorde mer för att väcka vreden hos Jahve, Israels Gud, än någon av dem som varit kungar i Israel före honom.

34 I Ahabs dagar återuppbyggdes Jeriko av Hiel från Betel. Han lade stadens fundament till priset av Abiram, hans förstfödde. Och han satte upp stadsportarna till priset av hans yngste son Segub. Detta hände enligt det ord som Herren hade talat genom Josua, Nuns son.

Nästa

Föregående

16:1. Jehu. En profet i nordriket. Han omnämns även i  v. 7, 12, 2 Krön 19:2, 20:34.

16:8. Ela var kung 886-885 f. Kr.

16:15. Simri var kung 885 f Kr. 

16:21. Omri var kung 885-874 f. Kr.

16:29. Ahab var kung 874-853 f. Kr.

16:34. enligt det ord som Herren hade talat. Se Jos 6:26.

© Ragnar Blomfelt