FÖRSTA KRÖNIKEBOKEN

KAPITEL 8

Benjamins ättlingar

1 Benjamin blev far till Bela, den förstfödde, Ashbel, den andre, Ahara, den tredje, 2 Noha den fjärde, och Rafa, den femte. 3 Belas söner: Addar, Gera, Abihud, 4 Abishua, Naaman, Ahoa, 5 Gera, Shefufan och Huram. 6 Detta är Ehuds söner, som var familjeöverhuvuden bland dem som bodde i Geba och som blev bortförda till Manahat: 7 Naaman, Ahia och Gera, han som förde dem bort och som blev far till Ussa och Ahihud. 8 Shaharajim fick söner i Moab efter att han skilt sig från sina hustrur Hushim och Baara. 9 Med sin hustru Hodesh fick han Jobab, Sibja, Mesha, Malkam, 10 Jeush, Sakeja och Mirma. De var hans söner, överhuvuden för familjer. 11 Med Hushim fick han sönerna Abitub och Elpaal. 12 Elpaals söner var Eber, Misham och Shemed. Han var den som byggde Ono och Lod med omgivande orter. 13 Beria och Shema var familjeöverhuvuden för dem som bodde i Ajalon. De fördrev dem som bodde i Gat. 14 Ajo, Shashak, Jeremot, 15 Sebadja, Arad, Eder, 16 Mikael, Jishpa och Joha var Berias söner. 17 Sebadja, Meshullam, Hiski, Heber, 18 Jishmeraj, Jislia och Jobab var Elpaals söner. 19 Jakim, Sikri, Sabdi, 20 Elienaj, Silletaj, Eliel, 21 Adaja, Beraja och Shimrat var Shimeis söner. 22 Jishpan, Eber, Eliel, 23 Abdon, Sikri, Hanan, 24 Hananja, Elam, Antotja, 25 Jifdeja och Peniel var Shashaks söner. 26 Shamsheraj, Sheharja, Atalja, 27 Jaareshja, Elia och Sikri var Jerohams söner. 28 De var familjeöverhuvuden, ledare efter sin ättföljd. De bodde i Jerusalem.

29 I Gibeon bodde Gibeons far. Hans hustru hette Maaka. 30 Hans förstfödde son var Abdon, vidare Sur, Kish, Baal, Nadab, 31 Gedor, Ajo och Seker. 32 Miklot blev far till Shima. Även de bodde nära sina bröder i Jerusalem. 33 Ner blev far till Kish, Kish till Saul och Saul till Jonatan, Malki-Shua, Abinadab och Eshbaal. 34 Jonatans son var Merib-Baal, och Merib-Baal blev far till Mika. 35 Mikas söner var Piton, Melek, Taarea och Ahas. 36 Ahas blev far till Joadda, och Joadda till Alemet, Asmavet och Simri. Och Simri blev far till Mosa. 37 Och Mosa blev far till Bina, vars son var Rafa, vars son var Elasa, vars son var Asel. 38 Asel hade sex söner. De hette Asrikam, Bokeru, Ismael, Shearja, Obadja och Hanan. Alla dessa var Asels söner. 39 Hans bror Esheks söner var Ulam, den förstfödde, Jeush, den andre, och Elifelet den tredje. 40 Ulams söner var tappra krigsmän, bågskyttar. De hade många söner och sonsöner, etthundra femtio. Alla dessa var ättlingar till Benjamin.

Nästa

Föregående

8:34 (9:40). Merib-Baal. Densamme som Mefiboshet (2 Sam 4:4).

© Ragnar Blomfelt