FÖRSTA KRÖNIKEBOKEN

KAPITEL 25

Sångare och musiker

1 David och befälhavarna avskilde sönerna till Asaf, Heman och Jedutun för tjänstgöring. De skulle profetera med harpor, lyror och cymbaler. Detta är förteckningen över de män som tilldelades denna tjänst: 2 Av Asafs söner: Sackur, Josef, Netanja och Asarela, Asafs söner, under ledning av Asaf som profeterade på kungens uppdrag. 3 Av Jedutun: Jedutuns söner Gedalja, Seri, Jesaja, Shimei, Hashabja och Mattitja, alltså sex, under ledning av sin far Jedutun, som profeterade med harpa, tackade och prisade Herren. 4 Av Heman: Hemans söner Buckia, Mattanja, Ussiel, Shebuel, Jerimot, Hananja, Hanani, Eliata, Giddalti, Romamti-Eser, Joshbekasha, Malloti, Hotir och Mahasiot. 5 Alla dessa var söner till Heman, som var kungens siare, enligt löftet från Gud att ge honom stor makt. Gud gav därför fjorton söner och tre döttrar till Heman. 6 Alla dessa stod under sin fars ledning vid sången i Herrens tempel till cymbaler, lyror och harpor vid tjänsten i Guds tempel. Asaf, Jedutun och Heman stod under kungens ledning. 7 Antalet av dem och deras bröder som sångtränats till Herrens ära, alla sångbegåvade, utgjorde 288. 8 De kastade lott om tjänstgöringen, ung som gammal, mästare som lärling.

9 Den första lotten föll för Asaf, till Josef. Den andre till Gedalja, han själv med bröder och söner, tillsammans tolv. 10 Den tredje till Sackur med söner och bröder, tillsammans tolv. 11 Den fjärde till Jisri med söner och bröder, tillsammans tolv. 12 Den femte till Netanja med söner och bröder, tillsammans tolv. 13 Den sjätte till Buckia med söner och bröder, tillsammans tolv. 14 Den sjunde till Jesarela med söner och bröder, tillsammans tolv. 15 Den åttonde till Jesaja med söner och bröder, tillsammans tolv. 16 Den nionde till Mattanja med söner och bröder, tillsammans tolv. 17 Den tionde till Shimei med söner och bröder, tillsammans tolv. 18 Den elfte till Asarel med söner och bröder, tillsammans tolv. 19 Den tolfte till Hashabja med söner och bröder, tillsammans tolv. 20 Den trettonde till Shubael med söner och bröder, tillsammans tolv. 21 Den fjortonde till Mattitja med söner och bröder, tillsammans tolv. 22 Den femtonde till Jeremot med söner och bröder, tillsammans tolv. 23 Den sextonde till Hananja med söner och bröder, tillsammans tolv. 24 Den sjuttonde till Joshbekasha med söner och bröder, tillsammans tolv. 25 Den artonde till Hanani med söner och bröder, tillsammans tolv. 26 Den nittonde till Malloti med söner och bröder, tillsammans tolv. 27 Den tjugonde till Elijata med söner och bröder, tillsammans tolv. 28 Den tjugoförsta till Hotir med söner och bröder, tillsammans tolv. 29 Den tjugoandra till Giddalti med söner och bröder, tillsammans tolv. 30 Den tjugotredje till Mahasiot med söner och bröder, tillsammans tolv. 31 Den tjugofjärde till Romamti-Eser med söner och bröder, tillsammans tolv.

Nästa

Föregående

25:1, 3. Asaf. Står som författare till Ps 50, 73-83. Heman. Står som författare till Ps 88. Jedutun. Omnämns i rubrikerna till Ps 39, 62, 77. profetera … profeterade. Avser här att de skrev/sjöng andliga sånger inspirerade av Anden.

© Ragnar Blomfelt